.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató ési időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató
 
2020. október 5-én
várhatóan 8.00-14.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:
Szárító (Soós szárító), RH Motors Napelem park, Kislók úti Ipari park
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
MÁV Tájékoztató (11.02.)

 

 

 

 

Pályázati felhívás Rétszilasi Klub üzemeltetésére
 Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 22/2015. (V. 21.) önkormányzati rendelete

értelmében pályázatot hirdet közművelődési feladat-ellátás átadására az önkormányzati fenntartású Rétszilasi Klub  közművelődési megállapodással történő további üzemeltetésére.

 

A pályázat célja:

 

Az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 22/2015. (V. 21.)  önkormányzati rendelet értelmében a közművelődési feladat ellátása az alábbiak szerint:

 

1.                  A Rétszilasi  Klub  (7003 Sárbogárd-Rétszilas, Fehérvári út 95.)

/ továbbiakban: Klub /az Önkormányzat tulajdonában van. Az Önkormányzat az 1997. évi CXL. törvény 76. §-ában meghatározott közművelődési feladatait, ugyanezen tv. 79. §-a, illetve az 22/2015. (V. 21.) önkormányzati rendelete    / továbbiakban: Rendelet /értelmében a Klub üzemeltetésére, a Rendeletében    megfogalmazott közművelődési feladatok megvalósítására a nyertes Pályázóval közművelődési megállapodást köt.

 

2.                  A megállapodás a Klub üzemeltetésének rendezése, az Önkormányzat kötelező közművelődési feladatainak ellátása érdekében kötik.

 

3.                     Az Önkormányzat 2016. évre 520.000  Ft támogatást biztosít- ebből a támogatási időszakra 433.330 Ft esik - az alábbiakban meghatározott közművelődési feladatok ellátásáért, megszervezéséért, a Klub üzemeltetéséért.

   A további években a támogatás összege a mindenkori költségvetés készítésekor   külön   tárgyalás alapját képezi. Az évi támogatási hozzájárulást negyed éves bontásban kerül utalásra.

 

     4.  A nyertes Pályázó köteles a támogatásról elsődlegesen a havi közüzemi számlák és a  fizetés teljesítését igazoló átutalás, csekk másolatának , azon túl olyan kulturális rendezvény számlája másolatának, amelyiknél jegyértékesítésből bevétel nem keletkezett, azon túl a saját közreműködése személyi kifizetési bizonylat másolatának negyedévente a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal igazgatási ügyintézőjéhez történő benyújtásával elszámolni a negyedévet követő hó 15. napjáig.

 

5.                A fent említett támogatás ellenében a nyertes Pályázó gondoskodik a Rendelet  értelmében az alábbi  feladatok ellátásáról:

 

a)    Vállalja a városrészi közösségi élet szervezését, ennek érdekében

                ünnepeket, szórakozási alkalmakat teremt.

         b) Hagyományőrzés szolgálatában helyismereti kiállításokat, rendezvényeket produkál.

         c)  A településrész lakosságmegtartó erejének növelése érdekében a közösségi teret a településrész lakosainak rendelkezésére bocsátja.

         d) Támogatja az ismeretszerző, amatőr alkotó, művelődési közösségek és civil szervezetek működését, azok tevékenységéhez, közösségi programjaihoz lehetőség szerint biztosítja a helyszínt.

 

               A Klub közművelődési szolgáltatásait a házszabályok betartásával minden lakos igénybe veheti.

 

 1.  A Klub nyitva tartása a  megállapodás megkötésekor érvényben lévő: heti 2 alkalommal 17-20 óra közötti  nyitva tartási rend szerint. A  nyitva tartási időt a nyertes Pályázó a rendezvényeknek megfelelően módosíthatja, azonban az intézmény jelenlegi  heti nyitva tartási idejét  nem csökkentheti.

 

 1. A nyertes Pályázó a Klubban csak akkor engedélyezhet nem közművelődési, profitorientált tevékenységet (pl. vásárok), ha az a szakmai munkát nem akadályozza, éppen ezért a nem kulturális, profitorientált tevékenység a Klub fent meghatározott nyitva tartási idején kívül zajlik.

 

 1. A szakmai munkát a továbbiakban úgy kell szervezni, hogy minimum a tavalyi év szintjén teljesüljenek. Amennyiben a nyertes Pályázónak felróható okból a közművelődési tevékenység csökken vagy annak minősége romlik, akkor az Önkormányzat az éves működési támogatást arányos mértékben csökkenti.

 

 1. A nyertes Pályázó köteles a tevékenységére, illetve a közművelődési feladatok megvalósítására vonatkozó összes jogszabályt betartani, így főképpen a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. számú tv. ide vonatkozó paragrafusait, illetve az Önkormányzat Rendeletét. Gondoskodik az intézmény szakszerű működéséről, anyagilag-erkölcsileg is felel a Klubban folyó tevékenységért, így azt legjobb tudása, szakmai képzettsége és ismeretei szerint irányítja.

 

A nyertes pályázótól, illetve a szolgáltatás ellátásában közreműködő személyektől megkövetelt szakképzettség: legalább középfokú közművelődési szakképesítés.          

 

 1. A nyertes Pályázó a feladatok ellátása ideje alatt vállalt kötelezettségeiért maga felel,  ugyancsak a működése alatt keletkező esetleges kárért, mind a munkajogi, a pénzügyi és a polgári jogi szabályok szerint felel.

 

 1. A nyertes Pályázó köteles minden évben írásbeli szakmai beszámolót készíteni az Önkormányzat részére, amely áttekinti és értékeli az adott évben végzett közművelődési munkát, az ezen megállapodásban vállalt szakmai kötelezettségek megvalósulását, illetve megállapítja a következő év feladatait, annak költségvetési támogatását.

 

 1. Az Önkormányzat részéről a nyertes pályázóval a kapcsolatot tartja, és a kontrollt végzi az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal igazgatási ügyintézője.

 

 1. A nyertes Pályázó a Klubot az átvételi jegyzőkönyv alapján a külső-belső állag minőségének megállapításával veszi át.

 

 1. A Klub külső-belső állagának megóvásáról, karbantartásáról, javításáról a nyertes Pályázó gondoskodik. Az épület esetleges belső átalakításához, külső arculatának megváltoztatásához előzetesen kikéri az Önkormányzat hozzájárulását.

 

 1. Az intézmény felújítása az Önkormányzat feladata.

 

 1. A nyertes Pályázó leltár szerint veszi át az intézmény berendezését, szakmai felszerelését, bútorzatát és azokért anyagi felelősséget vállal. Gondoskodik az átvett eszközök állagának megóvásáról, javításáról, és pótlásáról.

            Amennyiben nem hiánypótló új eszközök, bútorok, felszerelések kerülnek beszerzésre a vállalkozás megszűnésekor az eszközök megosztása az önkormányzati támogatás és a saját bevétel arányában illeti meg az Önkormányzatot, illetve a nyertes Pályázót.

 

 1. A megállapodás megszűnésekor az eszközökkel leltár szerint el kell számolni.

 

 1. A nyertes Pályázó saját költségvetéséből fedezi a működési kiadásokat.

 

 1. A Klubot az Önkormányzat 2016. június 1-től 2021. február 28-ig adja át működtetésre.

 

 1. A közművelődési szerződés szükség szerint, közös megállapodással, 3 hónappal előbb, a gazdasági év végével módosítható, illetve felbontható.

 

 1. A közművelődési megállapodás megszűnik:

·         a megállapodásban megállapított határidő lejártával

·         a tevékenység folytatására való jogosultság elvesztésével

·         az Önkormányzat kezdeményezésére a nála fennálló érdekmúlás, érdekvesztés, vagy szolgáltatás-ellenszolgáltatás értékaránytalanná válása esetén egyoldalúan 6 hónap felmondási idővel

·         a nyertes Pályázó kezdeményezésére a nála fennálló érdekmúlás, érdekvesztés vagy szolgáltatás-ellenszolgáltatás értékaránytalanná válása esetén egyoldalúan 6 hónap felmondási idővel.

 

22.  A szerződés megszűnése esetén el kell számolni. Elszámolás esetén a közüzemi díjhátralékot az Önkormányzat nem veszi át, azok a nyertes Pályázót terhelik, továbbá a tevékenység bővítéséből eredő többletfeladatok pénzügyi kihatását is a nyertes Pályázó viseli.

 

A pályázók köre:

 

A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. számú törvény 78. § és 79. §-a, illetve a  helyi rendelet 5.§ (2) bekezdése alapján közművelődési megállapodás köthető:

 

1.      jogi személlyel (társadalmi szervezet, alapítvány, gazdasági társaság)

2.      magánszeméllyel (vállalkozó)

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 

1.      a feladatellátására vonatkozó részletes szakmai tervet

 

2.      szakmai tapasztalat, referenciák, eddigi közművelődési tevékenység bemutatását, a közreműködő közművelődési szakember nevét, végzettségét igazoló okmányt

 

3.      a közművelődési feladatellátására vonatkozó jogosultság igazolására szolgáló dokumentumok másolatát:

-non-profit szervezetek: bírósági bejegyzést igazoló okirat másolata, az alapszabály, illetve alapító okirat másolata

-gazdasági társaság: cégbírósági bejegyzés, társasági szerződés másolata

-vállalkozók: vállalkozói igazolvány másolata

 

4.      nyilatkozat: a pályázati kiírásban szereplő feladatok elvégzésének vállalásáról, az adott  feltételek elfogadásáról (melyek a közművelődési megállapodás részét fogják képezni)

5.      nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások  átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

6.      közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások  átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségről

 

A határidőn túl érkezett, illetve a kötelező mellékleteket nem tartalmazó pályázatok elutasításra kerülnek, hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 21.

 

A pályázatokat Sárbogárd Város Önkormányzata címére (Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal, 7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.) kell benyújtani.

 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2016. május 17.

 

A nyertes Pályázóval az Önkormányzat közművelődési megállapodást köt. A feladatellátásának kezdete: 2016. június 1.

 

A pályázati elbírálás eredményéről minden pályázót írásban értesítünk 2016. május 23-ig.

 

Bővebb információt kérhetnek a Polgármesteri Hivatal igazgatási  ügyintézőjétől (7000 Sárbogárd, Hősök tere 2. I. emelet 1.).

 

 

 

Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató - Fejérvíz

MÁK

Fejér FMRF hírlevél

KSH (11.25.)

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

MONTÁZS projekt

Felnőttek Iskolája

Bogozd ki magad a világhálóból!

Esemény otthon projekt

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem