.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2007. május 11.

M e g h í v ó
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
2007. május  11-én (pénteken) 9.00 órakor
ülést tart, melyre meghívom


Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal Díszterme
  7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

Napirend:

1. A város egészségügyi alapellátásáról szóló beszámoló, a következő évekre való felkészülés. 
 Előadók. I-VI. felnőtt orvosi körzetek orvosai
   I-III. gyermekorvosi körzetek orvosai
  védőnők

2. Tájékoztató az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, a gyermekvédelem helyzetéről.
 Előadók: Hatósági Osztály vezetője
   Gyámhivatal vezetője
   Intézmények gyermekvédelmi felelősei
   Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője

3. Tájékoztató az országban működő támogató szolgáltatókról, különös tekintettel a MOVE BÉTA KHT által kifejtett tevékenységre.
 Előadó: jegyző
   MOVE BÉTA KHT vezető

4. Városi Bölcsőde időszakos gyermekfelügyeleti tevékenysége.
 Előadó: jegyző
   intézményvezető

5. Gyermekjóléti társulási megállapodás módosítása.
 Előadó: jegyző

6. Az egyes szociális ellátásokról szóló 28/2006.(VI.15.) Kth. számú rendelet módosítása.
 Előadó: jegyző 

7. Az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása.
 Beterjesztő: polgármester
 Előadó: jegyző
   Gazdasági Osztály vezetője

8. A 2006. évi pénzmaradvány elszámolása.
 Beterjesztő: polgármester
 Előadók: jegyző
   Gazdasági Osztály vezetője

9. Fejér Megyei Önkormányzati intézmények átszervezésének véleményezése.
 Előadó: polgármester

10. Nevelési – oktatási intézmények eszközfejlesztési terve.
 Előadó: jegyző

11. Pályázati önrész biztosítása nevelési – oktatási intézmények eszközfejlesztési pályázatához.
 Előadó: jegyző

12. OKM Közkincs III. pályázatán való részvétel könyvtár infrastruktúra fejlesztésére.
 Előadó: polgármester

13. OKM Közkincs III. pályázatán való részvétel művelődési központ infrastruktúra fejlesztésére.
 Előadó: polgármester

14. A nevelési – oktatási intézmények csoportszámának meghatározása a 2007/2008-as tanévre.
 Előadó: jegyző

15. Ajánlati felhívás Sárbogárd város útjainak felújítására.
 Előadó: polgármester

16. A közvilágítás üzemeltetéséről, karbantartásáról döntés.
 Előadó: polgármester

17. Tájékoztató a kegyeleti közszolgáltatói megállapodás hatályosulásáról a szükséges temető bővítésekről.
 Előadó: jegyző

18. Pályázat benyújtása 2008. évben tervezett útfelújításra.
 Előadó: polgármester

19. Az önkormányzati tulajdont képező 2358/3/A/2 hrsz-ú ingatlan beruházásához hozzájárulás és elővásárlási jog biztosítása.
 Előadó: jegyző

20. A sárbogárdi 992/2 hrsz-ú ingatlan felajánlásáról döntés.
 Előadó: polgármester

21. Iskolabusz szolgáltatás biztosításáról döntés.
 Előadó: polgármester

22. Közbeszerzési eljárás konyhák üzemeltetésére.
 Előadó: polgármester

23. 2007. évi közbeszerzési terv módosítása.
 Előadó: jegyző

24 Konzorciumi megállapodásról döntés.
 Előadó: ÜJB. elnök
    ESZB. elnök
    PVVB. elnök

25. Tájékoztató a szélessávú közműhálózat építéséről Sárbogárdon.
 Előadó: polgármester
    Synergon RT képviselője

26. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulási beruházásában megvalósuló létesítmények üzemeltetésére közszolgáltató kijelölése.
 Előadó: polgármester

27. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának és alapító okiratának módosítása.
 Előadó: polgármester

28. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társuláshoz történő csatlakozásról döntés.
 Előadó: polgármester

29. Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és az általános tartalék alakulásáról.
 Előadó: jegyző

30. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
 Előadók: a végrehajtásért felelősök

31. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
 Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

32. Bejelentések, interpellációk.


Zárt ülés:

1. Az „Év Közalkalmazottja kitüntetés 2007. évi adományozása.
 Előadó: ÜJB. elnöke

2. Pro Urbe kitüntetés 2007. évi adományozása.
 Előadó: ÜJB. elnöke

3. „Sárbogárd Város Sportjáért” kitüntetés 2007. évi adományozása.
 Előadó: ÜJB. elnök


4. Lakásbérleti szerződés meghosszabbítása.
 Előadó: polgármester

5. Sárrét-Víz KHT. ügyvezető díjazása.
 Előadó: polgármester

6. Első lakáshoz jutók támogatása.
 Előadó: ESZB. elnök

7. Bejelentések.

 


Sárbogárd, 2007. május 02.

 


Juhász János
polgármester

Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (01.21.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem