Hirdetmények

.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
Áramszünet tájékoztató
 

2024. április 29-én
8.30-15.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Abai út pincék
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2007. május 11.

M e g h í v ó
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
2007. május  11-én (pénteken) 9.00 órakor
ülést tart, melyre meghívom


Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal Díszterme
  7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

Napirend:

1. A város egészségügyi alapellátásáról szóló beszámoló, a következő évekre való felkészülés. 
 Előadók. I-VI. felnőtt orvosi körzetek orvosai
   I-III. gyermekorvosi körzetek orvosai
  védőnők

2. Tájékoztató az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, a gyermekvédelem helyzetéről.
 Előadók: Hatósági Osztály vezetője
   Gyámhivatal vezetője
   Intézmények gyermekvédelmi felelősei
   Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője

3. Tájékoztató az országban működő támogató szolgáltatókról, különös tekintettel a MOVE BÉTA KHT által kifejtett tevékenységre.
 Előadó: jegyző
   MOVE BÉTA KHT vezető

4. Városi Bölcsőde időszakos gyermekfelügyeleti tevékenysége.
 Előadó: jegyző
   intézményvezető

5. Gyermekjóléti társulási megállapodás módosítása.
 Előadó: jegyző

6. Az egyes szociális ellátásokról szóló 28/2006.(VI.15.) Kth. számú rendelet módosítása.
 Előadó: jegyző 

7. Az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása.
 Beterjesztő: polgármester
 Előadó: jegyző
   Gazdasági Osztály vezetője

8. A 2006. évi pénzmaradvány elszámolása.
 Beterjesztő: polgármester
 Előadók: jegyző
   Gazdasági Osztály vezetője

9. Fejér Megyei Önkormányzati intézmények átszervezésének véleményezése.
 Előadó: polgármester

10. Nevelési – oktatási intézmények eszközfejlesztési terve.
 Előadó: jegyző

11. Pályázati önrész biztosítása nevelési – oktatási intézmények eszközfejlesztési pályázatához.
 Előadó: jegyző

12. OKM Közkincs III. pályázatán való részvétel könyvtár infrastruktúra fejlesztésére.
 Előadó: polgármester

13. OKM Közkincs III. pályázatán való részvétel művelődési központ infrastruktúra fejlesztésére.
 Előadó: polgármester

14. A nevelési – oktatási intézmények csoportszámának meghatározása a 2007/2008-as tanévre.
 Előadó: jegyző

15. Ajánlati felhívás Sárbogárd város útjainak felújítására.
 Előadó: polgármester

16. A közvilágítás üzemeltetéséről, karbantartásáról döntés.
 Előadó: polgármester

17. Tájékoztató a kegyeleti közszolgáltatói megállapodás hatályosulásáról a szükséges temető bővítésekről.
 Előadó: jegyző

18. Pályázat benyújtása 2008. évben tervezett útfelújításra.
 Előadó: polgármester

19. Az önkormányzati tulajdont képező 2358/3/A/2 hrsz-ú ingatlan beruházásához hozzájárulás és elővásárlási jog biztosítása.
 Előadó: jegyző

20. A sárbogárdi 992/2 hrsz-ú ingatlan felajánlásáról döntés.
 Előadó: polgármester

21. Iskolabusz szolgáltatás biztosításáról döntés.
 Előadó: polgármester

22. Közbeszerzési eljárás konyhák üzemeltetésére.
 Előadó: polgármester

23. 2007. évi közbeszerzési terv módosítása.
 Előadó: jegyző

24 Konzorciumi megállapodásról döntés.
 Előadó: ÜJB. elnök
    ESZB. elnök
    PVVB. elnök

25. Tájékoztató a szélessávú közműhálózat építéséről Sárbogárdon.
 Előadó: polgármester
    Synergon RT képviselője

26. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulási beruházásában megvalósuló létesítmények üzemeltetésére közszolgáltató kijelölése.
 Előadó: polgármester

27. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának és alapító okiratának módosítása.
 Előadó: polgármester

28. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társuláshoz történő csatlakozásról döntés.
 Előadó: polgármester

29. Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és az általános tartalék alakulásáról.
 Előadó: jegyző

30. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
 Előadók: a végrehajtásért felelősök

31. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
 Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

32. Bejelentések, interpellációk.


Zárt ülés:

1. Az „Év Közalkalmazottja kitüntetés 2007. évi adományozása.
 Előadó: ÜJB. elnöke

2. Pro Urbe kitüntetés 2007. évi adományozása.
 Előadó: ÜJB. elnöke

3. „Sárbogárd Város Sportjáért” kitüntetés 2007. évi adományozása.
 Előadó: ÜJB. elnök


4. Lakásbérleti szerződés meghosszabbítása.
 Előadó: polgármester

5. Sárrét-Víz KHT. ügyvezető díjazása.
 Előadó: polgármester

6. Első lakáshoz jutók támogatása.
 Előadó: ESZB. elnök

7. Bejelentések.

 


Sárbogárd, 2007. május 02.

 


Juhász János
polgármester

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

FŐZŐVERSENY 2024

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók az online tér pénzügyi biztonságot veszélyeztető kockázatairól

CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Állatvédelem

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)