.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők
18/2005. (XII.27.) IHM rendelet melléklete alapján  1.1. I. , II., III.
 
I. Elérhetőségi adatok 
 
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal 
Cím: 7000 Sárbogárd, Hősök tere 2. 
 
Tel: 25/520-260
 
E-mail: pmhivatal@sarbogard.hu
 
www.sarbogard.hu
 
 
Ügyfélszolgálat:
hétfő, kedd, szerda, csütörtök:   8:00 - 11:30
                                           12:30 - 15:30
péntek:                                   8:00 - 12:30
 
 
Tel: 25/520-260
 
Ügyintézők ügyfélfogadási ideje:
hétfő      8:00 - 11:30
szerda    8:00 - 11:30
           12:30 - 15:30
 
 
 
II. A szervezeti struktúra
1.   A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE

Polgármester:        Dr. Sükösd Tamás

                                polgarmester@sarbogard.hu

                                Tel.: 25/520-240

                                Sárbogárd, Hősök tere 2.

Jegyző:                   Dr. Venicz Anita

                                jegyzo@sarbogard.hu

                                Tel.: 25/520-250

                                Sárbogárd, Hősök tere 2.

Feladata: ellátja a jogszabályokban és az SZMSZ-ben meghatározott feladatait. Vezeti a hivatalt, gyakorolja az államigazgatási jogkörét, gondoskodik a képviselőtestület működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, biztosítja a hivatal törvényes működését. A hivatal dolgozói felett gyakorolja a munkáltatói jogokat.

Aljegyző:                Dr. Varnyu Péter

                                hatosag@sarbogard.hu

                                Tel.: 25/520-250

                                Sárbogárd, Hősök tere 2.

Feladata: a jegyző általános helyettese. A jegyző tartós távolléte esetén ellátja teljes körű helyettesítését.

Ellátja a Hatósági Oszály vezetői feladatait.

A hivatal valamennyi egységének általános feladata:

1. A képviselőtestület és bizottságok működésével, valamint a polgármester és a jegyző tevékenységével kapcsolatban meghatározott feladatok.

Előterjesztések elkészítése, a testületek és tisztségviselők döntéseinek végrehajtása, a végrehajtás szervezése és ellenőrzése.

   A helyi képviselők munkájának segítése.

2. Az időszakosan jelentkező feladatok ellátása:

- Az országgyűlési képviselők, az önkormányzati képviselők és polgármesterek, a nemzetiségi önkormányzati választásokkal, a népszavazással kapcsolatos feladatok.

- A jogszabályokban foglalt, időközönként jelentkező hatósági és szervezési feladatok (pl.népszámlálás).

- Jogszabályban kötelező érvénnyel elrendelt statisztikai adatszolgáltatás.

3. A lakosság tájékoztatása és véleményének kikérése.

4. A társadalmi szervezetekkel, társszervekkel, közszolgáltatást végző szervekkel való együttműködés.

5. Kapcsolattartás:

- helyi önkormányzatokkal

- szakhatóságokkal,

- az önkormányzat intézményeivel,

- az osztály feladatkörével összefüggésben

más szervekkel.

Minden szervezeti egység közvetlen munkakapcsolatban áll:

- a gazdasági osztállyal

- a szervezési csoporttal

Az osztályok és más szervezeti egységek a másik osztály tevékenységét, feladatellátását érintő információt írásban 5 napon belül kötelesek egymáshoz eljuttatni.

A pénzügyi kihatású tevékenységet érintően kötelesek a gazdasági osztályra

   - a feladat jelentkezését követően 5 napon belül (pályázatok is )

- a képviselőtestületi, bizottsági és tisztségviselői döntést követően a határozatban feltüntetett határidőre,

   - a következő évi költségvetési javaslat előkészítése időszakában a tárgyév október 15-ig

az adatszolgáltatást írásban, a megalapozó dokumentumokra utalással teljesíteni.

A szervezési csoportnak határidőre az előterjesztéseket, meghívandók névsorát leadni, a bizottságok munkájának szervezése érdekében kapcsolatot tartani.

Az önkormányzati pályázatok előkészítéséhez szükséges adatszolgáltatást határidőre a kért tartalommal teljesíteni.

 

Gazdasági Osztály

Osztályvezető:         Háriné Németh Ilona

                            penzugy@sarbogard.hu

                        Tel.: 25/520-251

A Gazdasági Osztály tevékenységi köre:

- városi költségvetéssel, gazdálkodással, tervezéssel kapcsolatos feladatok

- közgazdasági elemzési feladatok

- számviteli feladatok

- adóügyi, hatósági, igazgatási (adó kivetése, nyilvántartása, beszedése ) feladatok

- a költségvetés módosításához és finanszírozásához kapcsolódó évközi feladatok ellátása,

- a képviselőtestület pénzügyi vonatkozású döntéseinek előkészítése és végrehajtása

- ellátja a részben önálló intézmények gazdálkodásával összefüggő pénzügyi és számviteli feladatokat

- ellátja a Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésével, pénzellátásával kapcsolatos feladatot

- ellátja a hivatalhoz rendelt részben önállóan gazdálkodó intézmények költségvetését, gazdálkodásával kapcsolatos pénzügyi számviteli feladatokat munkamegosztási megállapodás szerint

- ellátja a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás költségvetésével, pénzellátásával kapcsolatos feladatokat társulási megállapodás szerint

- ellátja az önkormányzati vagyonleltárral, vagyon nyilvántartással kapcsolatos feladatokat

- az önkormányzat privatizációs és vállalkozással, társasági tulajdonával, értékpapírjainak kezelésével kapcsolatos feladatokat, társasházakkal kapcsolatos feladatokat

- nyilvántartja a vagyoni kört érintő szerződéseket

- ellátja a cél, a címzett és egyéb támogatások igénylésével és elszámolásával kapcsolatos feladatokat.

- ügyviteli feladatok az osztály feladatkörében

Hatósági Osztály

Osztályvezető:         Dr. Varnyu Péter

                             hatosag@sarbogard.hu

                          Tel.: 25/520-270

A Hatósági Osztály tevékenységi köre:

- anyakönyvi igazgatási feladatok

- ipari, kereskedelmi feladatok

- állategészségügyi szabályzatból eredő igazgatási feladatok

- növényvédelmi igazgatási feladatok

- mezőgazdasági funkcióból eredő szervezési-igazgatási feladatok

- hatósági bizonyítványok és igazolványok kiadásával kapcsolatos igazgatási feladatok

- gyermekvédelmi igazgatási feladatok

- szociális igazgatási feladatok

- építésügyi igazgatási feladatok

- Sárbogárd + 12 település részére elvi építési, építési, bontási, használatbavétel és tudomásul   vételi és fennmaradási engedélyezési ügyek.

- ügyfélszolgálati feladatok

- ügyviteli feladatok az osztály feladatkörében.

Műszaki Osztály

Osztályvezető:        Kocsis Dóra 

                            muszak@sarbogard.hu

                            Tel: 25/520-200

Műszaki Osztály tevékenységi köre:

- településfejlesztési és rendezési feladatok

- fejlesztések, beruházások szervezési és lebonyolítási feladatai

- környezet- és természetvédelmi feladatok

- közterület-használat engedélyezési hatósági feladatok

- városüzemeltetési, működtetési feladatok

- közvilágítás

- energiaellátási

- tömegközlekedés szervezési

- közterület- fenntartási

- köztisztasági

- vízgazdálkodási

- vizellátási

- csatornázási

- köztemető-fenntartási

- útfenntartási, - kezelési, forgalomszervezési feladatok

   -   kommunális és egyéb közszolgáltatási feladatok koordinálása, e területeken éves

        és hosszú távú fejlesztési tervek elkészítése, a végrehajtások ellenőrzése

- lakás, helyiség és telek gazdálkodás, ingatlan fenntartás karbantartási feladatok, önkormányzati tulajdonú földek hasznosítása,

- önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése, egyéb feladatok (telekhatár-rendezés, megosztás, stb.)

- önkormányzati vagyon átadás-átvétel, birtokbavétellel, birtokbaadással kapcsolatos teendők

- ügyviteli feladatok az osztály feladatkörében

Szervezési csoport

    Csoportvezető:      Tóth Teréz Márta

                               szervezes2@sarbogard.hu

                           Tel.: 25/510-961

Tevékenységi köre:

- képviselőtestületi, bizottsági munkával kapcsolatos szervezési ügyviteli feladatok

- személyzeti és a köztisztviselőkkel kapcsolatos oktatási feladatok

- ügyirat-kezelési és ügyirat-nyilvántartási feladatok

- a hivatali apparátus ügyviteli feladatai

- gondoskodik az SZMSZ valamint a képviselőtestület egyéb rendeleteinek és mellékleteinek folyamatos karbantartásáról, a rendeletek és határozatok nyilvántartásáról

- ellátja a Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat testületi működéséhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat

- előkészíti a honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófavédelmi feladatok irányításához és végrehajtásához kapcsolódó polgármesteri, valamint a jegyzői hatáskörbe tartozó feladatokat

- a hivatal munkavédelmi feladatainak ellátása

- a lakossági fórumokon a képviselőtestületi tagok beszámolóin elhangzott javaslatok, panaszok feldolgozása, megválaszolása

- a hivatali gépkocsivezetési feladatok ellátása.

- pályázat figyelés,

- önkormányzati beruházási, felújítási, működési pályázatok kezelése (benyújtás, kapcsolattartás, elszámolás, szakmai beszámoló),

- közbeszerzési eljárások ügyintézése.

 

 

2.  SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK TAGJAI

      link megnyitása >>
                                                                                                                                                         

 

III. A szerv vezetői
 
A szervezet vezetői: 
Polgármester: Dr. Sükösd Tamás
Jegyző: Dr. Venicz Anita
Aljegyző: Dr. Varnyu Péter
Hatósági Osztályvezető: Dr. Varnyu Péter
Műszaki Osztályvezető: Kocsis Dóra 
Gazdasági Osztályvezető: Háriné Németh Ilona

 

 

Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (01.21.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem