Rendelet hirdetmény
.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Áramszünet tájékoztató
 
 
2023. február 10-én

8.30-15.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

Sárbogárd-Pusztaegres
Ady E. u., Baross u., Deák F.u., Dégi u., Dózsa u., Fehérvári u., Hatvani u., Kiss u., Kossuth u., Petőfi u., Rákóczi u., Széchenyi u., Külterület 0355/5 Hrsz, TOB-KER Kft.

MÁV
Kéményseprés
Vissza a főoldalraTÁJÉKOZTATÓ
Fejér Vármegyében 2023. január 20. napjától a BM Országos Katasztrófavédelmi Főizgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint Kéményseprő-ipari Szerv látja el a kéményseprési közfeladat elvégzését.
Sárbogárdon 2023. április 1- május 31. között történik a kéményseprői-ipari  társasházi sormunka.
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:
2022. 09.01-től

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

Hírek
2021. március
 
A projekt fizikia megvalósítás időszaka végetért, mind a 9 konzorciumi partner meg tudta valósítani a projektben vállaltakat. A végső pénzügyi elszámolások vannak hátra a Támogató felé, melyet megelőz a valós költségeken alapuló költségvetésmódosítás. Ezt követően megindulhat a projekt szakmai zárása.
 
2021. február
 
Az Irányító Hatóságnál - az ősszel ismételten bevezett járványügyi helyzetből kifolyólag - a Konzorcium vezetője és a Tagok kezdeményezték a projekt időszak ismételt meghosszabbítását 2021.03.31-ig, melyhez a Támogató hozzájárult.
 
2020. augusztus
 
A projekt megvalósítási időszakának és a programok módosításra vonatkozóan szerződésmódosítás került benyújtásra.
 
2020. március-május
 
A pandémiás időszakban rendezvények és a képzések sem folytatódhattak a projektben, ennek következtében a konzorciumi partnerek úgy döntöttek, hogy az időközben módosult projekt zárás időpontját (2020.08.31.) módosítani szeretnék és kezdeményezni fogják a szerződésmódosítást.
 
 
2020 február
 
A projekt megvalósítása során felmerült igények miatt a hatályos szerződésben meghatározott programelemek újra gondolására került sor. Az igényekhez igazodva módosításra kerültek a programelemek és költsségvetés átcsoportosításokra is sor keerült, melyhez az Irányító Hatóság hozzájárult.
 
2019. szeptember

Az elmúlt időszakban a projekt konzorciumi partnerei tovább folytatták a programok megvalósítását. Az óvodákban több kirándulást és családi napot szerveztek, az iskolákban folytatták, illetve egyes helyeken zártak le mentorálási folyamatokat. A nyárra való tekintettel több partner táborozási lehetőségeket biztosított 7-24 éves tanulók számára. A szülők számára szülőakadémiákat szerveztek. Befejeződött több szakmai továbbképzés a humán közszolgáltatásban dolgozó szakemberek számára, a képzéseket sikeresen elvégzők megkapták tanúsítványaikat. A tehetségek kibontakoztatása érdekében szakmai képzés valósult meg augusztusban. Lezárult a humán közszolgáltatásban dolgozók számára szervezett angol nyelvi képzés. Felnőttek számára nyújtott mediációs szolgáltatás, felnőttek és gyermekek részére pszichológiai tanácsadás,  illetve gyermekek részére logopédiai tanácsadás valósult meg ebben az időszakban. Tudatos pénzügyek klubjain a tanulók bővíthették pénzügyi-gazdasági ismereteiket.
 
 
2019. március
 
A 2019.01.01 - 2019.02.28 közötti időszakban a következő tevékenységek valósultak meg. Február hónapban megkezdődtek a D képzési körbe tartozó képzési programok közül az alábbiak: Z generáció, Demográfiai alapismeretek, lfjúságügyi ismeretek, Közösségi tervezés
ebruár 12-én szakmai műhelymunkát tartottunk a konzorciumi partnerekkel az eddig megvalósult tevékenységek összegzéséről, illetve értékeléséről. 
Cece Község Önkormányzata által fenntartott óvoda integrációs céllal színházlátogatást szervezett egy alkalommal, amelyen 47 gyermek és 4 pedagógus vett részt. 
 
 
 
2019. január
 
A projekt előre haladása folyamatosan biztosított a második mérföldkő jelentés benyújtásra került. 2018. december hónapjában további programelemek valósultak meg. Sárkeresztúron családi napok szervezése valósult meg több alkalommal is, valamint bevezetésre került az ösztönző program is, ennek keretében 10 fő kap támogatást a projekt keretében.
Alap Községnél esetmegbeszélésekre, szülőakadémiára, Óvódai kirándulásokra és családi napok szervezésére is sor került. 
Nagylók községben elindultak az ÖKO foglalkozások, a témahetek és estemegbeszélések. Szintén elfogadásra került az ösztönző, melynek keretében 5 fő kap rendszeres támogatást a projekt ideje alatt.
 
 
2018. november
 
Az EFOP-3.9.2-16-2017-00002 projekt előrehaladása során benyújtásra került az első mérföldkőjelentés a Támogató felé. A következő szakmai tartalmak valósultak meg a projekt megvalósítása során 2018 novemberéig:
 
A megvalósítás jelen szakaszában az eszközbeszerzések előkészítésére, illetve beszerzésére került sor. Valamennyi településen sikerült az óvodai játékok és az IT eszközök beszerzése.

2018. tavaszán a konzorciumi települések humán közszolgáltatásaiban dolgozók körében online adatfelvételt készítettünk. A felmérés célja az volt, hogy megtudjuk a térségben dolgozók milyen végzettségét és kompetenciáit, s ezáltal későbbi fejlesztő projektekbe helyi humánerőforrást tudjuk bevonni. Az adatbázis elemzése megtörtént, így áttekinthetővé vált a térség humánerőforrás kapacitása és lehetőségei.

A projekt által biztosított ösztöndíjak adásához szükséges dokumentációs és jogi háttér kidolgozása minden település esetében elindult. Alapon elfogadásra került az ösztöndíjrendszer, és hamarosan a többi önkormányzat esetében is sor kerül erre.

A Kodolányi János Egyetem az angol és német nyelvű tanfolyamokhoz kapcsolódóan 2018.04.05-én megszervezte a szintfelmérőket. 94 fő jelentkező volt a szintfelmérőre, amelyből 2018 decemberében 71 fő iratkozott be angol és német kezdő, haladó csoportba.
2018 tavaszán elkészültek az emelt szintű érettségire felkészítő D körös 120 órás képzések programjai és lezajlott az engedélyeztetési eljárás.

2018 szeptemberében elindultak a szakirányú továbbképzések 6 fő részvételével. A képzések az alábbiak: Játékpedagógia és szabadidő szervező, Mentálhigiéniai prevenció specialista, Néptánc-és nép kultúra szakirányú továbbképzési szak. 2018.november 28-án megrendeztük I. Humán Szabadegyetemünket, melynek címe: „Önismeret kommunikáció, konfliktusok”, a résztvevők száma: 15 fő volt. 

Sárbogárd Város Önkormányzata a projektben tervezett különböző óvodai, iskolai programokra kiírta az ajánlatkérést és eredményesen le is zárta azokat. A szerződéseket megkötötte a nyertes ajánlattevőkkel és megkezdődhettek azoknak a programoknak a szervezése, amelyek az óvodáskorú és iskoláskorú gyermekeket, illetve azok szüleit érintették.

2018 júliusában kézműves tábor került megszervezésre Sárbogárdon 9 fő részvételével.

Öt iskolában elkezdődtek az iskolai lemorzsolódást megakadályozó mentori foglalkozások, iskolánként 5-10 fő közötti tanulói létszámmal.

A logopédiai és pszichológiai tanácsadás, valamint a mediáció iránti igényfelmérés elindult a térségben, az intézmények folyamatosan közvetíti a szolgáltató felé a potenciális gyermekeket, tanulókat és családokat.
Az év folyamán 4 alkalommal műhelymunkát szerveztünk a térségi szakembereknek, amelyeken a térség problémáit, aktuális folyamatait elemeztük, valamint a projekt hatékony megvalósítása érdekében folytattunk egyeztetéseket.
 
 
2018. április
 
A projekt keretében folyamatosan kerülnek beszerzésre az egyes települések óvodáiba az óvodai kültéri és beltéri fejlesztő eszközök és játékok a következő megoszlásban:
Alap Község: bruttó 1 203 431 Ft
Cece Nagyközség: bruttó 1 204 967 Ft
Sárbogárd Város: bruttó 4 817 794 Ft
Sárkeresztúri Község: bruttó 1 204 386 Ft
Nagylók Község: bruttó 1 205 101 Ft
Hantos Község: bruttó 1 203 463 Ft

A gyerekek szeptember hónaptól mind a kültéri, mind a beltéri eszközöket és játékokat biztonsággal használhatják, bitokba vehetik.
 
Szintén a projekt előrehaladásával kapcsolatos hír, hogy a Sárszentmiklósi Óvoda tetőszerkezet felújításának előkészületi munkái megindultak.
 
2018. január
 
2018 január 15-én aláírásra került az EFOP-3.9.2 pályázati kiírás keretében konzorciumi formában benyújtott és vissza nem térítendő támogatásban részesült Az új Humanizmus - Humánkapacitás fejlesztése Sárbogárd térségben c. pályázat támogatási szerződése. Az EFOP-3.9.2-16-2017-00002 pályázattal Sárbogárd Város konzorciumi partnereivel együttesen (Hantos Község Önkormányzata, Nagylók Község Önkormányzata, Sárkeresztúr Község Önkormányzata, Alap Község Önkormányzata, Cece Nagyközség Önkormányzata, OFA Nonprofit Kft., Kodolányi János Főiskola, Echo inovációs Műhely)  435 000 000 Ft támogatásban részesült. A Projekt várható fizikai befejezésének időpontja 2020.05.31.
 
 
EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

NAV
ÜGYFÉLFOGADÁS
Sárbogárd ügyfélszolgálati hely

PÉNTEK 8.00-12.00

ÁNTSZ
Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Hivatal Népegészségügyi Osztály ügyfélfogadás
Helye: Sárbogárdi Kormányablak
hétfő 8.00-12.00, 13.00-16.00
Tel.: 25/795-754, 25/795-756, 25/460-070
email: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu
Hivatali kapu: ANTSZDUNA
KRID 701220113

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók

Hirdetmény

FEJÉR TERMÉK 2023 PÁLYÁZAT
Fejér Megyei Önkormányzat "Fejér Termék" elismerés elnyerésére pályázatot hirdet. A minősítés célja a figyelem felhívása a Fejér megyében előállított élelmiszerekre és kézműves termékekre, mint helyi termékekre, továbbá a Fejér Termék Program három pillérének - hagyomány, érték, minőség - való megfelelés hangsúlyozása.
Pályázati felhívás "Fejér Termék" elismerés elnyerésére 2023 (.pdf)
Pályázati adatlap "Fejér Termék" elismerésre (.pdf)
Pályázható termékek áruosztályainak köre (.pdf)


Esély a fiataloknak FB

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)