Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

Hírek
2021. szeptember
 
A projekt megvalósításának fizikai befejezése megtörtént szeptember hónapban. A nyár utolsó hónapjában és szeptemberben még javában valósultak meg Pusztegresen programok:
- klubfoglkozások
- családi napok
- közösségi programok
- támogató csoportülésre is sor került.
 
A projekt hivatalos lezárása megkezdődött. 
 
 
2021. július
 
A járványügyi helyzet, mely ezt az elmúlt félévet szinte május hónapig befolyásolta, nagy hatással volt a vállalt programok lebonyolítására. Törekedtünk a szabályok betartása mellett miden olyan tevékenységet megvalósítani, melyek nem mondtak azoknak ellent.
A szociális munkások továbbra is az ügyfél igényeihez igazodva végzik a településen a munkájukat. 
Az egyéni fejlesztési tervek felülvizsgálatára sor került menetrendszerűen.
1 alkalommal tartottunk családi napot (2021. július 25.), 2 alkalommal egészségnapot (2021. június 29. és 2021. július 17.), illetve 11 alkalommal szabadidős programot gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Beindultak a klubfoglalkozások is ebben az mérföldkőben összesen 15 alkalommal valósultak meg.
Külső szolgáltató segítségével a felzárkóztatási programunk is folyamatosan zajlott, melynek keretében a hátrányos helyzetű gyermekek kaptak segítséget mentorok által. Munkatársaink számára szupervíziós foglalkozások is biztosítottak voltak.
Folytatódtak a korai fejlesztéses, mediációs szolgáltatások, valamint egy esetkonferencia is megvalósult a beszámolási időszakban.  
2021. áprilisában és májusában megvalósult a Felhívás által kötelezően előírt Érzékenyítő tréning a projektben résztvevő szakmai közreműködőknek.
Az elmúlt félv során tehát megvalósultak a következő programelemek:
- folyamatos szociális munka
- családi nap: 1 alkalommal
- szabadidős program: 11 alkalommal
- egészségnap: 2 alkalommal
- klubfoglalkozások: 15 alkalommal
- mediáció: 54 alkalommal
- korai fejlesztés: 52 alkalommal
- esetkonferencia 1 alkalommal
- felzárkóztató mentorálás: 55 alkalommal
- szupervízió: 2 alkalommal
 
2021. június
 
A projekt megvalósítása 2020. október 30. helyett 2021.09.30-ra módosult az ismert járványügyi helyzet miatti programok csúszása miatt. A nyári időszakban lehetőség nyílik a rendezvények tartására, így előre láthatólag szeptember végére a közösségi programok meg tudnak valósulni Pusztaegresen.
 
 2021. február
Az elmúlt félév során a szociális munkások továbbra is az ügyfél igényeihez igazodva végzik a településen a munkájukat. Az egyéni fejlesztési tervek felülvizsgálatára sor került menetrendszerűen három havonta.
2020. szeptemberében 3 napos szakmai felkészítő képzésen vettek részt a szakmai munkatársak a szegregátumban végzendő feladatok hatékonyabb elvgézése érdekében.
Egy alkalommal tartottunk családi napot (2020.október 31.), illetve 2 alkalommal mesedélutáni szabadidős programot gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt (2020. október 24. és 2020. október 30.).
Külső szolgáltató segítségével a felzárkóztatási programunk is folyamatosan zajlott, melynek keretében a hátrányos helyzetű gyermekek kaptak segítséget mentorok által.
Tehát ez elmúlt félév során megvalósultak a következő programelemek:
- folyamatos szociális munka, 
- családi nap: 1 db
- szabadidős program: 2 db
- mediáció 13 alkalommal
- korai fejlesztés: 20 alkalommal
- felzárkóztató mentorálás 
 
2021. január
 
A projekt programmegvalósítási előrehaladása a járványügyi helyzetből kifolyólag lassan halad, hiszen rendezvények szervezésére nincsen mód. Ezért a projekt megvalósítási idejének meghosszabbítására vonatkozóan szerződésmódosítás van folyamatban.
 
2020. október
 
A projektben az akcióterületen a szakmai segítő tevékenység biztosítása folyamatos. 2019. november 1 óta rendezvény nem került megrendezésre helyszín hiánya miatt. 2020. március-április hónapra került betervezésre több program, melyek a 46/2020 (III. 16.) Kormányrendelet alapján nem valósultak meg. 
12 esetkonferencia került betervezésre a projekt teljes idejére. Egy kivételével mind megvalósult. A 12-ik alkalom meghirdetett időpont 2020. március 20-a volt. Ennek megtartására már nem került sor az országos járványügyi helyzetre tekintettel. 
Az eltelt időszakban 3 óra mentori szolgálat, 1 db esetkonferencia, 16 db hitéleti program, 120 óra korai fejlesztés 36 óra mediáció valósult meg.
59 óra egyéni szupervízió, 2 csoportos szupervízió is megvalósult. Támogatói csoportülésre is sor került egy alkalommal.
 
2019. október
 
Projektünkben folyamatosan jelen van szociális munkás a településen ennek köszönhetően a településen élőnek a szolgáltatáshoz való hozzáférése javult mert eddíg be kellett járniuk sárbogárdra szociális jellegű ügyeiket elintézni, de most ezt helyben meg tudják tenni. A projektnek és a jelen levő szociális szakberek jelenlétének köszönhetően több közösségi  és  egyéni  szintű  társadalmi  integráció  feltételeinek  megteremtését segítő programelemek valósulnak meg, mint a Hitéleti programok, Gyermekek korai fejlesztése, Családmentor szolgáltatás, Mediáció, Egyéni esetkezelések egyéni fejlesztési tervek készítése, Esetkonferenciák, Családi napok.
 
2019. május
Az elmúlt időszakban a szakmai segítő tevékenység biztosítása folyamatos. Az egyén fejlesztési tervek elkészültek.  A szociális munkás rendszeresen szervez gyűjtéseket a hátrányos helyzetű gyermekkorúak számára. Ünnepekhez kapcsolódóan a szociális munkás folyamatosan szervez családi napokat a helyi óvodások és családjaik számára.  Valamint folyamatos az esetkonferencia családokhoz kötődően. Eddig három alkalommal valósult meg.
Szakemberek biztosítják a folyamatos korai fejlesztést a helyi óvodában. Az intézmény a teljes projekt idejére helyszínt biztosít ehhez. 
A mediációs tevékenység a családok folyamatos bevonásával otthonaikban történik. 
A projekt műszaki szakmai tartalmi vállalása során a jelen időszakig 60 fő bevonása kellett, hogy megtörténjen (ezt egyéni fejlesztési tervekben résztvevők, a mediációba, korai fejlesztésbe és az esetkonferenciákkal biztosítottuk).
 
2018. október
2018. május óta a projektben megvalósult kettő családi nap. Ezeken a rendezvényeken közel sok főt sikerült megmozgatni a település részen. Ami a településen élő sajátos társadalmi szerkezet esetében igazán jónak mondható. A szociális munkások személyét most már teljes mértékben elfogadták a lakosok. Bátran felkeresik őket bármilyen problémával. A szakemberek a különböző ünnepekhez igazítva folyamatosan gyűjtenek élelmiszereket, ruhaneműket és játékokat az ott élő gyermekek számára. Egyre több embert sikerült a munka világába reintegrálni. A szociális munkás és a helyi háziorvos jó együttműködésének köszönhetően az egészségügyi szolgáltatásokat is bátrabban veszik igénybe az emberek. Látható és kimutatható fejlődés indult meg a településrészen.
 
2018. május
Az elmúlt időszakban a szakmai segítő tevékenység biztosítása folyamatos. Az egyéni fejlesztési tervek elkészítéséhez elkezdődtek a felmérések, hogy mely személyek vonhatók be a projektbe. A szociális munkás rendszeresen szervez gyűjtéseket a hátrányos helyzetű gyermekkorúak számára. Ünnepekhez kapcsolódóan a szociális munkás folyamatosan szervez családi napokat a helyi óvodások és családjaik számára. 
Az eszközbeszerzések jelentős része is megvalósult. A szociális munkás rendelkezik a szükséges infrastrukturális háttérrel a munkavégzéshez.
 
2018. január
2017. 07. 01-én elkezdte a szakmai létszám egy része a projekt szakmai megvalósítását. A szociális munkás feltérképezte az akció területet. Együttműködő kapcsolatot alakított ki a körzeti orvossal, valamint a védőnővel. Elkezdte felkeresni azokat a személyeket, akik a Egyéni Fejleszti Terv keretében a projektben bevonhatók lesznek. 12 olyan családdal találkozott, ahol érdeklődést mutattak a projekt lehetőségei iránt. A projekt népszerűsítése érdekében több óvodai rendezvényen részt vett.  2017.12.07-én megalakult a támogatói csoport, munkába állt 3 fő szociális munkás egy teljes munkaidőben heti 40 órában és 2 fő pedig heti 20 órában van foglalkoztatva.
A projektfejlesztés során elkészült a szegregátumra vonatkozó részletes beavatkozás alapját képező Közösségi Beavatkozási Terv, a támogatói csoport 2017.12.19-ei nappal jóváhagyta. A Támogató Csoport tagjaival megállapodás született arra vonatkozóan, hogy a jövőben rendszeres szakmai megbeszélések kerülnek megszervezésre. 
A KBT keretében áttekintésre kerültek a helyi viszonyok, a lehetséges partnerek és partnerszervezetek felkeresése és tájékoztatása megtörtént. A KBT tartalmazza a közösségfejlesztést és a projekt megvalósítását megalapozó helyi szaktudást, diagnózis alapú komplex fejlesztés programtervét és az akcióterület-specifikus megoldások kidolgozását.
 
2017.06.08.
A mai napon aláírásra került a TOP-5.2.1 pályázati kiírás keretében benyújtott és vissza nem térítendő támogatásban részesült Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló programok Pusztaegresen c. pályázat támogatási szerződése. A TOP-5.2.1-15-FE1-2016-00002 pályázattal Sárbogárd Város 65 005 200 Ft támogatásban részesült. A Projekt várható fizikai befejezésének időpontja 2020.10.31. A támogatási szerződés hatályba lépését követően megkezdődik a projekt megvalósítás előkészítésének szakasza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

KSH

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)