Rendelet hirdetmény
.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Áramszünet tájékoztató
 
 
2023. február 10-én

8.30-15.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

Sárbogárd-Pusztaegres
Ady E. u., Baross u., Deák F.u., Dégi u., Dózsa u., Fehérvári u., Hatvani u., Kiss u., Kossuth u., Petőfi u., Rákóczi u., Széchenyi u., Külterület 0355/5 Hrsz, TOB-KER Kft.

MÁV
Kéményseprés
Vissza a főoldalraTÁJÉKOZTATÓ
Fejér Vármegyében 2023. január 20. napjától a BM Országos Katasztrófavédelmi Főizgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint Kéményseprő-ipari Szerv látja el a kéményseprési közfeladat elvégzését.
Sárbogárdon 2023. április 1- május 31. között történik a kéményseprői-ipari  társasházi sormunka.
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:
2022. 09.01-től

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

Sárbogárd Ifjúsági Tagkártya
 
A Sárbogárd Ifjúsági Tagkártya sajátos kedvezményeket is biztosító kártyarendszer.
 
 
 
A Sárbogárd Ifjúsági Tagkártya célja, hogy a Sárbogárdon tanulók, a városban munkát vállalók, önkéntesek, szerződéses partnerek tagjai és projekt által szervezett programokban, szolgáltatásokban való részvételt megkönnyítse, valamint elősegítve a településhez való kötödést számukra kedvezményeket biztosítson az Elfogadó Partnerek által nyújtott szolgáltatások igénybevétele és termékek vásárlása esetén.

A Sárbogárd Ifjúsági Tagkártya egyedi azonosító számmal ellátott dokumentum. Az egyedi azonosító tartalmazza a kártyabirtokos nevét, nyilvántartásbeli sorszámát, érvényességi idejét, támogatott program esetében a program kódját és a kártya típusát. 
A Tagkártya egyedi számát numerikus formában tartalmazza. 
Az Igénylő a Kártya átvételének időpontjában válik Kártyabirtokossá és ezen időponttól jogosult annak használatára és a kapcsolódó kedvezmények igénybevételére.
A Kártyabirtokos nem szerzi meg a Kártya tulajdonjogát, azonban az érvényességi időn belül korlátlanul jogosult annak birtoklására és használatára – épségének megóvása mellett.
A Kártya kibocsátásnak költségét a Kibocsátó viseli. 
Az Igénylő a Kártyát személyesen, igénylőlap kitöltésével, aláírásával és leadásával a Működtetőnél igényelheti az igénylési jogosultságot igazoló dokumentum egyidejű bemutatásával.
Kártyabirtokos a kártya átvételével hozzájárul ahhoz, hogy a Kibocsátó a Kártya rendszer üzemeltetése során a kártyán lévő adatokat a felhasználói jogosultság ellenőrzése, a Kártya kiállítása és az igénybe vehető kedvezmények érvényesítése céljából és ahhoz kötötten megismerje, kezelje és felhasználja.
A Kártya az igénylőlap beérkezését követő 15 munkanapon belül személyesen lehet átvenni a Működtetőnél. Amennyiben hiánypótlásra kerül sor, a hiánypótlási határidő nem számít bele a teljesítési határidőbe. 
Az Igénylő a Kártya átvétele alkalmával köteles a Kártyán szereplő adatokat ellenőrizni, az Igénylőlapon szolgáltatott adatokhoz képest eltérés, hiba, elírás észlelése esetén azt 3 munkanapon belül jelezni. Amennyiben az Igénylő ezt elmulasztja, úgy a Kártya újbóli előállításának és átadásának költségeit az Igénylő viseli.
A Kártyabirtokos a Kártyát, annak adatait sem vizuálisan, sem elektronikusan nem módosíthatja.
A Kártyabirtokos felelős minden olyan kárért, amely abból származik, hogy a Kártya igénylése során hamis vagy valótlan adatot szolgáltatott, így különösen köteles megtéríteni az általa igénybe vett kedvezmények összegét.
A Kártyabirtokos az Igénylőlapon megadott személyes adataiban bekövetkezett változást köteles 8 napon belül a Működtetőnél írásban bejelenteni.
 
 
Elfogadóhelyek - itt találhatók meg a kedvezménykártyához csatlakozott szervezetek
 
 
 
 
 
EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

NAV
ÜGYFÉLFOGADÁS
Sárbogárd ügyfélszolgálati hely

PÉNTEK 8.00-12.00

ÁNTSZ
Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Hivatal Népegészségügyi Osztály ügyfélfogadás
Helye: Sárbogárdi Kormányablak
hétfő 8.00-12.00, 13.00-16.00
Tel.: 25/795-754, 25/795-756, 25/460-070
email: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu
Hivatali kapu: ANTSZDUNA
KRID 701220113

KSH

Fejér FMRF hírlevél