Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

Hírek
Sajtóközlemény - Nyitó
 
JÖVŐSTART Vállalkozásfejlesztési Központ és Inkubátorház Sárbogárdon 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. A projekt célja a helyi gazdaság fejlesztését elősegítő Vállalkozásfejlesztési Központ és Inkubátorház létrehozása a barnamezős ingatlan újrahasznosítása révén. A Központ részben a kezdő és start-up-vállalkozások létrejöttét és piacra segítését, részben az ipari parkba települő vállalkozások részére irodai, szakmai szolgáltatások, tanácsadói tevékenység nyújtását célozza.

A 3 200 m2 alapterületű telken álló kétszintes, összesen 1 133,16 m2 hasznos alapterületű épület barnamezős fejlesztés keretében megújul. A Vállalkozásfejlesztési Központ és Inkubátorház a felújítás eredményeként termelő/gyártó, irodai és közösségi funkciót kap. A termelő funkció a földszinten, az irodai az emeleten található, mindkét funkció több, mint 450 m2 hasznos alapterületű a hozzájuk kapcsolódó közösségi, szociális funkcióval együtt.
Az épületben 12 db iroda, 2 db tárgyaló és 2 db oktatóterem kerül kialakításra. Az irodák, tárgyalók változtatható méretűek lesznek, a rugalmas átméretezés révén az igényekhez pontosabban igazodó tevékenység valósítható meg, és az igényekhez jobban igazodó rendezvényprogram szervezhető.
A projektben megújuló energia-hasznosítást biztosító elemek alkalmazása (napelem, földhő) is megvalósul, az épület teljesen akadálymentesített lesz. A zöldfelületfejlesztések során telepítendő növényfajták kiválasztása a soft program része, őshonos, a területre jellemző növényfajok közül történik a kiválasztás. A csapadékvízzel történő altalaj-öntözés biztosítja a folyamatos zöld növénytakarót.
A projektben tervezett soft tevékenység a „Környezettudatosság és integrált szemlélet erősítése a lakosság körében” témakörben valósul meg, a bevont hátrányos helyzetű lakosság száma előzetesen 80 főre tervezett.
A szakmai megvalósítás keretében a Vállalkozásfejlesztési Központ és Inkubátorház promóciójához, piaci bevezetéséhez kapcsolódóan marketing-, kommunikációs tevékenység valósul meg.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.12.31.
 
SAJTÓKÖZLEMÉNY - Záró
 

Sárbogárd Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-2.1.3-15 számú Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című felhívása keretében sikeresen pályázott Sárbogárd központi területén (Tinódy utca környéke), a település legmélyebben fekvő, csapadékvíz-elvezető árokkal nem rendelkező utcáiban csapadékvíz-elvezető rendszer kialakítására, illetve a meglévő szakaszok felújítására, melyhez 162,89 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert. A beruházás elkészült, a műszaki átadás-átvétel 2018. 07.18-án megtörtént. A beruházással érintett/felújított/kiépített csatornaszakasz hossza közel 5 km.

A városban évek óta megoldatlan, visszatérő és jelentős problémát okoz a megálló csapadékvíz. A város sárbogárdi településrészének vízkár-elhárítási szempontból leginkább veszélyeztetett területei az Ady és a Tinódy utca által határolt mély fekvésű területek, illetve a település azon részei, ahol eddig egyáltalán nem volt kiépítve a csapadékvíz-elvezetés. A fejlesztéssel érintett utcák (Kinizsi utca, Vágóhíd utca, Berzsenyi utca, Radnóti utca, Posta utca, Kereszt utca) Sárbogárd központi városrészében, a település főutcájától nyugatra eső területen találhatók.

Jelen projekt keretében Sárbogárd központi területeinek, vízkár veszélyeztetettség szempontjából legkritikusabb részein megtörtént a csapadékvíz elvezetésének rendezése, annak érdekében, hogy a csapadékíz-elvezető rendszer bővítésével egészségesebb, élhetőbb élettér alakuljon ki, melyben a természeti és épített környezet nincs kitéve újabb vízkárok okozta rongálódásnak. A projekt konkrét célja: Sárbogárd központi területén a belvízvédelmi szempontból legkritikusabb területek, a település legmélyebben fekvő, illetve jelenleg csapadékvíz-elvezető árokkal nem rendelkező utcáiban csapadékvíz-elvezető rendszer kialakítása, illetve a meglévő szakaszok felújítása volt.

A projekt által elért eredmények: a beruházással érintett/felújított/kiépített csatornaszakasz becsült hossza közel 5 km, a projekt keretében a település területének mintegy 5-10%-án sikerült a vízrendezést megoldani, a szemléletformálási tevékenység során a településre járó általános és középiskolások nagy részét elértük, a szórólapozás eredményeként a háztartások legalább 90%-át tájékoztattuk.

A kivitelezés befejeződött, a műszaki átadás-átvétel 2018. 07.18-án megtörtént.

Sajtóközlemény

 
 
SAJTÓKÖZLEMÉNY - Nyitó
A TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00002 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ „KERÉKPÁRÚT LÉTESÍTÉSE SÁRBOGÁRDON” CÍMŰ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA

Sárbogárd Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-3.1.1-15 számú Fenntartható települési közlekedésfejlesztés című felhívása keretében sikeresen pályázott a 63-as út Sárbogárd település szakaszán, de az útpályától elkülönülten a Vágóhíd utcától délre a külterület határáig kerékpárút építésére és a Köztársaság út és a Vasút utca kereszteződésében közlekedés biztonság javítása keretében gyalogosátkelőhely kialakítására, melyhez 409,39 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert. A tervezett kerékpár hálózat szakasz a 63. sz. főút 52+950 - 55+510 km szelvénye között, 2.560 fm hosszon valósul meg. 

A Város vezetésének egyik meghatározó feladata, hogy biztonságos közlekedést tudjon biztosítani a lakosság és településre látogatók vagy az átutazók számára. Fontos feladat az egészséges életmód és környezetkímélő közlekedési alternatívák népszerűsítése is. A megépülő kerékpárút ezen szemléleteknek próbál eleget tenni amellett, hogy a tervezett kerékpárosbarát útvonal külterületi, lakott településrészt, vagy lakott területen kívül elhelyezkedő munkahelyeket köt össze a belterülettel, a településközponttal.
Sárbogárdot keresztül szelő 63-as másodrendű főút belterületi szakaszán a Köztársaság út 23-ig megoldott a kerékpáros közlekedés, kétoldalú egyirányú kerékpársávval. Az építési engedéllyel rendelkező és jelen pályázat keretében megvalósítani tervezett kerékpárút szakasz a meglévő kerékpársávtól csatlakozóan indul déli irányba, egyoldalú kétirányú kerékpárútként a 63-as számú főút keleti oldalán, de az útpályától elkülönülten. A kerékpárút a Köztársaság út 156. számú ingatlan előtt átmegy a főút nyugati oldalára és itt halad a Vasút utcai kereszteződésig. A 63-as út és a Vasút utca csatlakozása előtt visszajön a kerékpárút a keleti oldalra és itt halad egy oldalú kétirányú kerékpárútként a Széchenyi utcai csatlakozásig. Ettől a ponttól kétoldali egyirányú kerékpársávként halad tovább. Ezzel párhuzamosan, de a nyugati oldalon már a Vasút utcai csatlakozástól épül az egyirányú kerékpár sáv. Ugyanis a 63-as út ezen szakaszán már olyan szinten beszűkül a keresztmetszet, hogy nincs hely kerékpárútnak, már a csapadékvíz-elvezetők lefedésével sem. A kétoldali egyirányú kerékpársáv a belterület határáig, a Köztársaság út 225. számú ingatlanig tart. 
A kerékpárút megépítésével, sokkal biztonságosabbá válik a közlekedés, mind a kerékpárosok, mind a gépjárművel közlekedők szempontjából. 
 
 
SAJTÓKÖZLEMÉNY - Nyitó
AZ EFOP-1.2.11-16-2017-00028 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ „ESÉLY A FIATALOKNAK SÁRBOGÁRDON” CÍMŰ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA
 
A fiatalok itt maradását vagy idecsábítását segítő komplex program hatékonyan segítheti nemcsak a fiatalok élethelyzetének javítását, hanem a település jövőjének fenntarthatóságát is. A projekt célja a Sárbogárdon élő, vagy innen elszármazott, valamint az itt letelepedni szándékozó fiatalok képessé tétele arra, hogy élni tudjanak az itt fellelhető lehetőségekkel és ezen a településen tudjanak családot alapítani és egzisztenciát teremteni.
A Sárbogárd Város Önkormányzat és az Echo Innovációs Műhely konzorciumával megvalósuló projekt keretében sor kerül többek között a fiatalok életpálya tervezését segítő helyi szolgáltatások nyújtására, munkaszerzési ismeretek bővítésére. A célcsoport bevonásával, a támogatási kérelemben benyújtott fejlesztési koncepción alapuló helyi lehetőségeket, értékeket, adottságokat feltáró, erre épülő gazdasági együttműködéseket generáló tevékenységek valósulnak meg. Az igények alapján városi ifjúsági tanácsot hozunk létre, melyet 36 hónapon keresztül mentorálunk. A helyi gazdaságba való bekapcsolódást lehetővé tevő ismeretátadás és helyi ösztönző rendszer kialakítása és nyújtása a fiatalok számára tevékenység részeként két alkalommal munkahelyi elhelyezkedést szolgáló csoportos szolgáltatásként tematikus képzéseket tartunk, a hiányzó humán szolgáltatási szakmákban való elhelyezkedését segítendő pénzbeli juttatást is adunk a célcsoport számára maximum 24 hónapon keresztül minimum 15 fő számára. Az ismeretátadás és ösztönző rendszer kialakítása és nyújtása során komplex „esély otthon” információs és tanácsadó pontot is működtetünk a projekt időszak alatt. Hazai és uniós pályázati programokban való részvételt segítő kulcsképességeket és kulcskompetenciákat fejlesztő csoportos foglalkozásokat szervezünk, projektfejlesztő szakértői szolgáltatást biztosítunk fiataloknak, tájékoztató fórumokat szervezünk a célcsoport számára. A városunkban megvalósuló hazai és uniós pályázati programokban való részvételt érdekében személyre szabott egyéni tanácsadásokat biztosítunk legalább 40 fiatalnak. A fiatalok helyben maradását jó gyakorlatok átvételével is elő kívánjuk segíteni.
A támogatás összege: 200 millió Ft
 
 
SAJTÓKÖZLEMÉNY - Nyitó
A TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00008 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA, SÁRBOGÁRD TERMÉSZETKÖZELI MEGÚJÍTÁSA – ZÖLD BELVÁROS KIALAKÍTÁSA
 
A „Sárbogárd természetközeli megújítása a belváros rekreációs tereinek és a műemléki volt Községháza "zöld" szemléletű átalakításával, funkcióinak bővítésével” című projekt keretében Sárbogárd központi részének a teljes megújulása valósul meg, kifejezve azt a 2011-ben az IVS-ben, majd a Településfejlesztési koncepciókban is rögzített városi jövőképet, amely szerint "Sárbogárd jó komfortérzetet biztosító életminőséget, fenntartható, egészséges környezetet nyújt lakosai számára, a javuló foglalkoztatás elérése érdekében pedig a helyi és a betelepülő vállalkozások számára vállalkozóbarát feltételeket teremt. A város a kistérség ipari, agrár-ipari fejlesztési és foglalkoztatási központjává válik".
A projekt keretében megvalósuló tevékenységek:
A) Zöld város kialakítása: Városközpont, a Hősök tere és környezete rendbetétele térbútorok elhelyezésével, fa és növénytelepítéssel, szökőkút építésével, a meglévő zöldfelület ápolásával, zöldfelület növelésével; Ady lakótelepen szabadtéri, rekreációs célokat szolgáló sportpálya létesítése, parkosítás; Ifjúsági park zöldfelületének rendbetétele (utcabútorok, közvilágítás, kerékpártároló), kültéri fitnesz és tornagépek telepítésével, futópálya létrehozásával.
B) Épületek klímatudatos felújítása: Régi Községháza épületének energiatakarékos, klímatudatos (földhő) felújítása gazdaságélénkítési és közösségfejlesztő célból, az épület felújításához, a telepített új funkciókhoz kapcsolódóan az alapműködéshez szükséges eszközök beszerzése. Az épület tervezett funkciói a következők: játszó és fejlesztőközpont gyerekek számára, kávézó, antikvárium és könyvesbolt, ajándék és helyi termék bemutató és értékesítőhely, Közösségfejlesztési és tanácsadó iroda.
Szintén megvalósul új, közösségi célú, gyeprácsos parkoló létesítése; a települési zöld infrastruktúra hálózat felmérése, feltérképezése; nyilvános illemhely kialakítása a piac területén; a helyszínek (sportpálya, főtér, parkolók, ifjúsági park) közvilágításának energiatakarékos kialakítása illetve korszerűsítése; kerékpár-tároló kialakítása (sportpálya, községháza, ifjúsági parkhoz kapcsolódóan). A fejlesztésre kerülő zöldfelületeken a csapadékvíz közvetlen hasznosításra kerül.
A támogatás összege: 499,43 millió Ft
 
 
SAJTÓKÖZLEMÉNY - Nyitó
A TOP-1.1.1-15-FE1-2016-00012 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ „SÁRBOGÁRDI IPARTERÜLET FEJLESZTÉSE” CÍMŰ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA
 
A projekt közvetlen célkitűzése a helyi és a betelepülni kívánó vállalkozások számára vonzó infrastruktúra és üzleti környezet kialakítása, egy versenyképes ipari park alapjainak lerakása. A projekt közvetett célja összefoglalóan a beruházások és a foglalkoztatás bővülésének támogatása révén a térség gazdasági potenciáljának növelése, a helyi gazdaság fejlesztése, a helyi kis- és középvállalkozások és induló vállalkozások számának növelése és versenyképességük erősítése, vonzó befektetési környezet kialakítása, tartós növekedési potenciállal rendelkező ágazatok és vállalkozások betelepülése, a foglalkoztatottak létszámának növelése Sárbogárdon és térségében a társadalmi felzárkóztatás érdekében, a helyi iparűzési adó bevételek növelése.
 
A projekt a JÖVŐSTART Vállalkozásfejlesztési Központ és Inkubátorház Sárbogárdon című projekttel együttműködve komplex lehetőséget biztosít a KKV szektor minden vállalkozásmérete számára vállalkozás indítására és fejlődőképes vállalkozások befogadására. Sikeres megvalósulás esetén a projekt elősegíti az álláskeresők elhelyezkedését, a Fejér Megyei Foglalkoztatási Paktum program és a duális képzési programhelyi sikeres teljesítését. Az inkubátorházzal való együttműködés révén az iparterületre települők megkapják azokat a támogató szolgáltatásokat, amelyek elősegítik innovatív technológiák és megújuló energiaforrások alkalmazását.
A célok elérést szolgáló konkrét akciók: a felhagyott szovjet laktanya után fennmaradt, mindeddig hasznosítatlan, egy részét tekintve hulladékok által szennyezett barna mezős ingatlanok kármentesítése és kulturált hasznosítása; 24 ha terület közútkapcsolatainak létrehozása és közművekkel való ellátása, ezen belül 4 db középvállalkozási méretű blokk feltárása (átlagosan 3-4 hektár), kisvállalkozások számára elérhető méretű, közművel ellátott 15 ipari telek kialakítása a helyi KKV-k számára (átlagosan kb. fél hektár), 1 db gyártócsarnokkal ellátott komplett bérelhető ipartelep kialakítása a betelepülés gyorsítása érdekében, befektetés ösztönzési program megvalósítása - vállalkozások fokozatos betelepedésének elősegítése az ipari parkban kialakított telephely telkekre, optimálisan működő, a város gazdaságfejlesztési stratégiai céljait hatékonyan megvalósító ipari park és vállalkozásfejlesztési központ működési feltételeinek kialakítása.
A projekt szorosan illeszkedik a Város Településfejlesztési Koncepciójában megfogalmazott célokhoz, melyek az ITS célrendszerében is megjelennek.
A támogatás összege: 573,29 millió Ft
 
 
SAJTÓKÖZLEMÉNY - Nyitó
A TOP-5.2.1-15-FE1-2016-00002 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ A TÁRSADALMI EGYÜTTMŰKÖDÉS ERŐSÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ PROGRAMOK PUSZTAEGRESEN CÍMŰ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA
 
Sárbogárd Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-5.2.1-15 számú A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok című felhívása keretében sikeresen pályázott 65,01 m Ft vissza nem terítendő európai uniós támogatás segítségével valósul meg projekt. A megvalósítani kívánt tevékenységek eredményeként, Pusztaegresen élő hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei javulnak, elérhetővé válnak a foglalkoztatást, társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, oktatást, iskolai felzárkózást, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, életvezetési tanácsadást, egyéni fejlesztést és szociális munkát biztosító programok.
Jelen TOP-5.2.1 pályázat a tervezett infrastrukturális beavatkozásokat (TOP-4.3.1) a társadalmi hátrányok kompenzálását célzó szociális, oktatási, mentálhigiénés, kompetenciafejlesztő, foglalkoztatási, egészségügyi, antidiszkriminációs és közbiztonsági programokkal egészíti ki.
A szociális városrehabilitációs projektet végig kísérik a közösségfejlesztő programok, amelyek lehetővé teszik a városrehabilitációval érintett területen élő lakosság bevonását már a tervezésbe és a megvalósításba is, továbbá erősítik a helyi közösség kohézióját.
Mivel a leszakadás mértéke nagyon nagy ezeken a területeken, a projektnek részét képezi a folyamatos szociális munka jelenléte, két főállású szociális munkás alkalmazásával.
- Cél, hogy a szegregátumban élő hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei javuljanak, elérhetővé váljanak a foglalkoztatást, társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, oktatást, iskolai felzárkózást, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, életvezetési tanácsadást, egyéni fejlesztést és szociális munkát biztosító programok.
- További cél, hogy az infrastrukturális beavatkozásokat kísérő társadalmi hátrányok kompenzálását célzó humán szolgáltatások, közösségfejlesztő, antidiszkriminációs és közbiztonsági programok megalapozzák a beruházások sikerességét és a szegregátum életminőségének javítását.
- cél, hogy a leszakadó városi területeken bővüljön a szociális munka humánerő-forrása, megteremtődjön a hosszú távú integrációt segítő szakmai kompetencia.
- cél, hogy a szegregátumot érintő jelenlegi konfliktusok a települési mediáció és más innovatív eszközök alkalmazásával csökkenjenek.
A fejlesztés térségre gyakorolt hatása összetett, más projekt kapcsolatokat eredményez a térségben, így pl. a TOP-5.1.2 helyi foglalkoztatási paktum vagy az EFOP-1.5.2 humán szolgáltatások fejlesztéséhez. A fejlesztés kapcsolódik a Tanoda típusú programok és az ifjúsági szolgáltatások valamint a komplex humán szolgáltatások fejlesztéséhez is. A projekt megvalósítási időszaka 2017.07.01 – 2020.10.31.
 
 
SAJTÓKÖZLEMÉNY - Nyitó
 
A TOP-2.1.3-15-FE1-2016-00015 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ „SÁRBOGÁRD VÁROS BELTERÜLETI VÍZRENDEZÉSE” CÍMŰ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA
 
Sárbogárd Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-2.1.3-15 számú Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című felhívása keretében sikeresen pályázott Sárbogárd központi területén (Tinódy utca környéke), a település legmélyebben fekvő, illetve jelenleg csapadékvíz-elvezető árokkal nem rendelkező utcáiban csapadékvíz-elvezető rendszer kialakítására, illetve a meglévő szakaszok felújítására, melyhez 162,89 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert. A beruházással érintett/felújított/kiépített csatornaszakasz becsült hossza közel 5 km lesz.
 
A városban évek óta megoldatlan, visszatérő és jelentős problémát okoz a megálló csapadékvíz. A város sárbogárdi településrészének vízkár-elhárítási szempontból leginkább veszélyeztetett területei az Ady és a Tinódy utca által határolt mély fekvésű területek, illetve a település azon részei, ahol eddig egyáltalán nem volt kiépítve a csapadékvíz-elvezetés. A fejlesztéssel érintett utcák (Kinizsi utca, Vágóhíd utca, Berzsenyi utca, Radnóti utca, Posta utca, Kereszt utca) Sárbogárd központi városrészében, a település főutcájától nyugatra eső területen találhatók. 
Jelen projekt keretében Sárbogárd központi területeinek, vízkár veszélyeztetettség szempontjából legkritikusabb részein a csapadékvíz elvezetésének rendezése történik, annak érdekében, hogy a csapadékíz-elvezető rendszer bővítésével egészségesebb, élhetőbb élettér alakuljon ki, melyben a természeti és épített környezet nincs kitéve újabb vízkárok okozta rongálódásnak. A projekt konkrét célja: Sárbogárd központi területén a belvízvédelmi szempontból legkritikusabb területek, a település legmélyebben fekvő, illetve jelenleg csapadékvíz-elvezető árokkal nem rendelkező utcáiban csapadékvíz-elvezető rendszer kialakítása, illetve a meglévő szakaszok felújítása.
A projekt eredményei: a beruházással érintett/felújított/kiépített csatornaszakasz becsült hossza közel 5 km lesz, a projekt keretében a település területének mintegy 5-10%-án sikerül a vízrendezést megoldani, a szemléletformálási tevékenység során a településre járó általános és középiskolások nagy részét elérik, a szórólapozás eredményeként a háztartások legalább 90%-át tájékoztatják, a projekttel érintett szakaszok szomszédságában megközelítőleg 180 ingatlan érintett közvetve a beruházással.
A kivitelezés várható befejezésének ideje: 2018.10.31.
 
C- típusú tábla
 
SAJTÓKÖZLEMÉNY - Nyitó
AZ EFOP-3.9.2-16-2017-00002 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ „ÚJ HUMANIZMUS – HUMÁN KAPACITÁS FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRD TÉRSÉGÉBEN” CÍMŰ PROJEKT 435 MFT VISSZA NEM TÉRITENDŐ EURÓPAI ÚNIÓS TÁMOGATÁS SEGÍTSGÉGÉVEL VALÓSUL MEG.
 
Jelen pályázat célja Sárbogárdon és a környékén lévő további öt településen (Alap, Hantos, Nagylók, Cece, Sárkeresztúr) a humán közszolgáltatások integrált fejlesztése, a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása a fejlesztendő térségben, elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén, összességében a helyi tudástőke gyarapítása érdekében. 
Pályázatunk hozzá kíván járulni Sárbogárdon és környékén az egyes humán közszolgáltatásokban dolgozók képzettségének javításához, ezáltal is fejlesztve az általuk ellátott szolgáltatások minőségét és hatékonyságát. Azt is célozza, hogy az elérhető alapszolgáltatások a helyi kisközösségekben személyre szabott módon valósuljanak meg. Célozzuk továbbá a nem állami szervezetek szolgáltatásokba vonását. Szeretnénk a lakosokat bevonni a szolgáltatások tervezésébe és fejlesztésébe. Kidolgozott programunk hozzájárul a gyermekek és tanulók – kiemelten a hátrányos helyzetűek – közneveléshez és felsőoktatáshoz való hozzáféréséhez iskolán kívüli programok megvalósításán keresztül személyiség és kompetenciafejlesztő programokkal. Fontos elem pályázati programunkban a kisgyermekkori nevelés hozzáférhetőségének és az óvodapedagógusok képzettségi szintjének emelése, megjelenik benne a család által betöltött központi szerep és a komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, szolgálva az egész életen át tartó tanulás, a társadalmi beilleszkedés, a személyes fejlődés és a foglalkoztathatóság szempontjából nélkülözhetetlen alapkészségek elsajátításának elősegítését. Programunk célcsoportja a hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság, a fiatalkorú lakosság, a helyi közszolgáltatásban dolgozók illetve a potenciális alkalmazottak valamint a társadalmi partnerek. A társadalmi együttélés, felzárkózás, közösségfejlesztés tekintetében célcsoportként jelenik meg a 6 település teljes lakossága is, összesen 21 ezer fő. A projekt során összességében, több mint 2000 főt érünk el a hat településen, támogatott programokban legalább 600 tanuló vesz részt, informális és nem formális képzésben 400 gyermeket és fiatal vonunk be, miközben 120 humán közszolgáltatásokban dolgozót vonunk be továbbképzési programokba. A program elhagyásának időpontjában képesítést szerző személyek száma eléri majd az 500 főt. Tekintve a program összetettségét a megvalósító konzorciumban az érintett települések önkormányzatain kívül részt vesz az OFA Nonprofit Kft, a Kodolányi János Főiskola és a megye legnagyobb humán kapacitás fejlesztőszervezete az Echo Innovációs Műhely Közhasznú Egyesület. A projekt sikeres megvalósítása esetén a komplex programmal fejlesztendő Sárbogárdi járásban elindul a humán szolgáltatások fenntartható fejlesztése.
 
 
Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

KSH

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)