Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

Szervezeti struktúra
18/2005. (XII.27.) IHM rendelet melléklete alapján  1.1. I. , II., III.
II. A szervezeti struktúra
1.   A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE

Polgármester:        Dr. Sükösd Tamás
                                
polgarmester@sarbogard.hu

                             Tel.: 25/520-240

                             Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

1. A polgármester a képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a Hivatalt. Önkormányzati, valamint az államigazgatási feladat- és hatásköreit a Hivatal közreműködésével látja el.

2. A polgármester

a) a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a Hivatal feladatait az önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában,

b) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben, egyes hatásköreinek a gyakorlását átruházhatja,

c) a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a Hivatal belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására,

d) a feladat – és hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét,

e) gyakorolja a munkáltatói jogokat az alpolgármester, a jegyző és az önkormányzati intézményvezetők tekintetében,

f) meghatározza, hogy mely körben tartja fenn egyetértési jogát kinevezéshez, felmentéshez, vezetői megbízáshoz, vezetői megbízás visszavonásához, jutalmazáshoz,

g) gyakorolja a polgármester hatáskörébe tartozó kiadmányozási és utalványozási jogot,

h) a jegyzővel egyeztetetten belső szabályzatokat, utasításokat adhat ki,

i) részt vesz hetente a vezetői értekezleten,

j) szükség szerint, de legalább félévente apparátusi értekezletet tart, amelyen a jegyzővel közösen értékeli a Hivatal tevékenységét és meghatározza az elkövetkezendő időszak feladatait,

k) hetenként /szerdán/ ügyfélfogadást tart.

 


 

Alpolgármester:     Novák-Kovács Zsolt
                               
Tel.: 25/520-260

                             Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

1. A polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére a képviselő-testület alpolgármestert választ.

2. Az alpolgármester a polgármester által meghatározott feladatokat látja el a polgármester irányításával.


 

 

Címzetes főjegyző:  Dr. Venicz Anita

                              jegyzo@sarbogard.hu

                              Tel.: 25/520-250

                              Sárbogárd, Hősök tere 2.

1. A jegyző a Hivatal vezetője, aki szakmailag felelős a Hivatal működéséért. Tevékenysége során felelős a közérdeknek és a jogszabályoknak megfelelő, szakszerű, pártatlan és igazságos, színvonalas ügyintézés szabályainak megfelelő ellátásáért.

2. A jegyző feladatai a jogszabályokban meghatározottakon túlmenően különösen a következők:

2.1 a képviselő-testület működésével kapcsolatban:

- a) összehangolja az előkészítő munkát, gondoskodik a törvényességről, a jogszabályok, önkormányzati rendeletek, határozatok rendelkezéseinek betartásáról,

- b) gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, rendszeres kapcsolatot tart a bizottságok elnökeivel és a képviselőkkel,

- c) közreműködik a bizottság, a bizottság elnöke, a polgármester, az alpolgármester képviselő-testületi előterjesztéseinek előkészítésében,

- d) az aljegyző és az osztályvezetők bevonásával folyamatosan figyelemmel kíséri és ellenőrzi a képviselő-testület elé kerülő előterjesztések, határozat- és rendelet-tervezetek törvényességét,

- e) figyelemmel kíséri az előterjesztések, döntési tervezetek előzetes bizottsági megtárgyalását,

- f) figyelemmel kíséri a testületi ülések menetét törvényességi szempontból,

- g) gondoskodik a jegyzőkönyvek pontos vezetéséről, a döntések eljuttatásáról az érintettek részére,

- h) biztosítja a lakosság tájékoztatását a képviselő-testület működéséről, közérdekű döntéseiről, valamint a Hivatal aktuális, az állampolgárok széles körét érintő feladatairól,

- i) beszámol a Hivatal tevékenységéről szükség szerint a polgármesternek, évente a képviselő-testületnek.

2.2 a Hivatal működésével kapcsolatban:

- a) a Hivatal belső szervezeti egységei útján, a jogszabály által a hatáskörébe utalt hatósági jogköröket ellátja,

- b) a Hivatal belső szervezeti tagozódására, munkarendjére és az ügyfélfogadás rendjére javaslatot készít a polgármesternek,

- c) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás, az ellenjegyzés és az utalványozás rendjét,

- d) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hivatal köztisztviselői, ügykezelői tekintetében azzal, hogy a kinevezéshez, a vezetői megbízáshoz és annak visszavonásához, a felmentéshez, jutalmazáshoz – a polgármester által meghatározott körben – a polgármester egyetértése szükséges. Az egyéb munkáltatói jogok átruházásának szabályait a Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg.

- e) irányítja a személyzeti munkával kapcsolatos feladatokat,

- f) vezeti, összehangolja és ellenőrzi a Hivatal belső szervezeti egységeiben folyó munkát, meghatározza a feladatok végrehajtásának határidejét, módját és ütemét. Vezetői jogkörben gondoskodik a munka megszervezéséről, mely során közvetlenül vagy a belső szervezeti egységek vezetői útján utasítja a Hivatal dolgozóit,

- g) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket. Dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át,

- h) gondoskodik a Hivatal működésének személyi és tárgyi feltételeiről a költségvetés által meghatározott keretek között. Meghatározza az egyes szervezeti egységek elhelyezését, az ellátott feladatok és a létszám figyelembevételével,

- i) elkészíti a Hivatal tevékenységéről szóló beszámolót,

- j) irányítja a Hivatal gazdálkodási tevékenységét,

- k) gondoskodik a Hivatal működését meghatározó belső szabályzatok elkészítéséről és azok naprakészségéről. A Hivatalra vonatkozóan belső szabályzatokat és utasításokat adhat ki,

- l) felelős az ügyiratkezelés technikai és személyi feltételeinek biztosításáért,

- m) mint a Fejér Megyei 5. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda és a Sárbogárdi Helyi Választási Iroda vezetője ellátja a választások, valamint a népszavazások végrehajtásával kapcsolatos feladatokat,

- n) a Hivatal működésének és gazdálkodásának eredményessége érdekében működteti a belső kontrollrendszert,

- o) gondoskodik a törvényességi ellenőrzést szolgáló, az önkormányzatot és szerveit érintő dokumentumoknak a kormányhivatalhoz történő felterjesztéséről,

- p) a Hivatalhoz érkező ügyiratokat szignálja,

- q) a hetente hétfői napokon vezetői értekezletet tart a belső szervezeti egységek vezetői részvételével,

- r) vezeti az apparátusi értekezletet,

- s) szervezi a polgármesteri hivatal jogi felvilágosító munkáját,

- t) ellátja az államigazgatási tevékenység egyszerűsítésével, korszerűsítésével összefüggő feladatokat,

- v) irányítja a köztisztviselők továbbképzését,

- z) biztosítja a lakosság tájékoztatását az önkormányzat és a Hivatal működéséről, közérdekű döntéseiről, valamint a Hivatal aktuális, az állampolgárok széles körét érintő feladatairól,

- (zs) hetenként /szerdán/ fogadóórát tart.


 

Aljegyző:                Dr. Varnyu Péter

                              hatosag@sarbogard.hu

                              Tel.: 25/520-270

                              Sárbogárd, Hősök tere 2.

1. A polgármester a jegyző javaslatára kapcsolt munkakörű aljegyzőt nevez ki.

2. Az aljegyző a jegyző általános helyettese, így annak tartós távolléte vagy megbízása alapján gyakorolja a jegyzőt megillető jogokat és eleget tesz a jegyzőt terhelő kötelezettségeknek. A jegyzői tisztség betöltetlensége esetén az aljegyző látja el a jegyző feladat – és hatásköreit.

3. Az aljegyző ellátja továbbá a jegyző által meghatározott feladatokat. Ennek megfelelően vezeti a Hatósági Osztályt, közreműködik a hatósági munka belső ellenőrzésében.
A hivatal feladatai:

1. A Hivatal tevékenységével elősegíti a képviselő-testület, annak bizottságai, továbbá a képviselői munka eredményességét, ellátja a jogszabályokban meghatározott előkészítő, végrehajtó és ellenőrző feladatokat.

2. A Hivatal jogszabályban meghatározott közfeladata az önkormányzat működésével, a képviselő-testületi, bizottsági és polgármesteri döntések szakmai előkészítésével, a döntések végrehajtásának szervezésével és ellenőrzésével, valamint a polgármester és a jegyző hatáskörébe utalt államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.

3. A Hivatal a képviselő–testület tevékenységével kapcsolatban:

a) szakmailag előkészíti az önkormányzati rendelettervezetet, a testületi előterjesztést, a határozati javaslatot, melynek során biztosítja a szakmai megalapozottságot és a törvényességet,

b) nyilvántartja a képviselő–testület döntéseit,

c) szervezi és ellenőrzi a képviselő–testületi döntések végrehajtását, gondoskodik a döntések határidőben történő végrehajtásáról, valamint azok teljesítéséről tájékoztatja a képviselő-testületet,

d) ellátja a képviselő–testület munkájával kapcsolatos egyéb nyilvántartási, ügyviteli, adminisztrációs feladatokat,

e) ellátja az üléshez kapcsolódó szervezési feladatokat, gondoskodik a technikai és adminisztrációs feltételekről.

4. A Hivatal a képviselő–testület bizottsága működésével kapcsolatban:

a) biztosítja a feladat jellegének megfelelően a bizottság működéséhez szükséges ügyviteli feltételeket,

b) szakmailag előkészíti a bizottsági előterjesztéseket, jelentést, beszámolót, egyéb anyagokat,

c) tájékoztatást nyújt a bizottsági kezdeményezés megvalósítási lehetőségéről, valamint szakmailag véleményezi a bizottsághoz érkező kérelmeket, javaslatot,

d) gondoskodik a bizottsági döntés nyilvántartásáról, végrehajtásáról.

5. A Hivatal a települési önkormányzati képviselő munkájának segítése érdekében:

a) elősegíti a képviselő jogainak gyakorlását és kötelezettségeinek teljesítését,

b) megadja a települési önkormányzati képviselő munkájához szükséges tájékoztatást és biztosítja az ügyviteli közreműködést,

b) köteles a képviselőt a teljes hivatali munkaidőben fogadni és részére a szükséges felvilágosítást megadni, illetve intézkedni,

c) közreműködik a képviselő tájékoztatásának megszervezésében.

6. A Hivatal a polgármester munkájával kapcsolatban:

a) döntést készít elő, szervezi a végrehajtást,

b) segíti a képviselő–testületi munkával kapcsolatos tisztségviselői tevékenységet,

c) nyilvántartja a polgármester döntéseit.

7. A Hivatal a nemzetiségi önkormányzatok tevékenységével kapcsolatban:

a) szakmailag előkészíti az előterjesztést, a határozati javaslatot, melynek során biztosítja a szakmai megalapozottságot és a törvényességet,

b) közreműködik a döntések végrehajtásában, ha az igényli a Hivatal közreműködését,

c) részvétel a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének ülésén,

d) ellátja a nemzetiségi önkormányzat munkájával kapcsolatos egyéb nyilvántartási, ügyviteli, adminisztrációs feladatokat,

e) a nemzetiségi önkormányzat jogszerű működésének folyamatos figyelemmel kísérése, a törvényi előírásoknak megfelelő működéshez szükséges szakmai segítségnyújtás (tájékoztatás, ismeretanyag biztosításával)

f) a nemzetiségi önkormányzattal kötött, a költségvetés előkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjével, a költségvetési gazdálkodással, az információs és adatszolgáltatási, valamint a nyilvántartási tevékenységgel illetve a vagyonkezeléssel és számlavezetéssel összefüggő szabályokról szóló együttműködési megállapodásban rögzített teendők elvégzése.

8. A Hivatal egyéb feladatkörében

a) közreműködik a választások, népszavazások, a bírósági ülnökök megválasztásának, valamint a népszámlálás lebonyolításában,

b) végzi a kötelező statisztikai adatszolgáltatást,

c) ellátja a hivatali működés feltételeit biztosító feladatokat,

d) közreműködik az igazgatás szakmai kérdéseinek korszerűsítésében, más államigazgatási, önkormányzati hivatali szervekkel való kapcsolattartásban,

e) gondoskodik a www.sarbogard.hu honlap üzemeltetéséről, folyamatos naprakész adatszolgáltatásról.


 

Gazdasági Osztály

Osztályvezető:         Háriné Németh Ilona

                            penzugy@sarbogard.hu

                        Tel.: 25/520-251

1. A Gazdasági Osztály tevékenységi köre

- a) ellátja a költségvetés tervezésével, az előirányzat felhasználással, előirányzat módosítással kapcsolatos feladatokat

- b) végzi a költségvetésben megtervezett bevételek beszedésével, a kiadások teljesítésével kapcsolatos operatív feladatokat,

- c) ellátja a beszámolással, a zárszámadással és a gazdálkodásról való tájékoztatásokkal, valamint más adatszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat,

- d) adóügyi, hatósági, igazgatási (adó kivetése, nyilvántartása, beszedése) feladatok,

- e) a képviselő-testület pénzügyi vonatkozású döntéseinek előkészítése és végrehajtása,

- f) végzi a Sárbogárd–Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás költségvetésével, illetve a gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat,

- g) ellátja a Sárbogárd–Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás munkaszervezeti feladatait,

- h) ellátja a Sárbogárdi Roma Nemzetiségi önkormányzat költségvetésével, pénzellátásával illetve a gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat,

- i) ellátja a hivatalhoz rendelt részben önálló gazdálkodó intézmények költségvetését, gazdálkodásával kapcsolatos pénzügyi - számviteli feladatokat,

- j) ellátja a pénzkezeléssel, bankszámla-vezetéssel kapcsolatos tennivalókat,

- k) végzi a pénzügyi-gazdasági munkafolyamatokba épített vezetői ellenőrzést,

- l) ellátja az önkormányzati vagyonleltárral, vagyonnyilvántartással kapcsolatos feladatokat,

- m) az önkormányzat privatizációs és vállalkozással, társasági tulajdonával, értékpapírjainak kezelésével kapcsolatos feladatokat,

- n) társasházakkal kapcsolatos feladatokat,

- o) nyilvántartja az önkormányzat és a Hivatal által kötött szerződéseket,

- p) ellátja a címzett és egyéb támogatások igénylésével és elszámolásával kapcsolatos feladatokat,

- q) ellátja a megszűnt Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Irodájának feladatait,

- r) gondoskodik a hivatali mobiltelefonok beszerzéséről, nyilvántartásáról,

- s) feladata az önkormányzat által benyújtott pályázatokkal kapcsolatban pénzügyi kifizetések, illetve a kapcsolódó pénzügyi tervek megvalósításának folyamatos nyomon követése, továbbá a beérkező, lehívott támogatásokból származó bevételek nyilvántartása,

- t) feladata az üzemeltetési, fenntartási, működtetési, beruházási feladatok pénzügyi bonyolítása,

- v) feladata a bélyegző nyilvántartás vezetése, a bélyegzők beszerzése és selejtezése,

- z) szervezi az egészségügyi alapellátás önkormányzati feladatainak megoldását, gondozza az egészségügyi szolgáltatókkal kötött szerződéseket, eleget tesz a szükséges adatszolgáltatásnak,

- zs) ügyviteli feladatokat lát el az osztály feladatkörében.

2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. §- a, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet alapján Sárbogárd Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek belső ellenőrzési feladatait külső erőforrás bevonásával látja el. A feladatellátás részletes szabályait a Belső Ellenőrzési Kézikönyv, valamint Sárbogárd Város Jegyzője és a megbízott belső ellenőr közötti megállapodás rendelkezései tartalmazzák.


 

Hatósági Osztály

Osztályvezető:         Dr. Varnyu Péter

                             hatosag@sarbogard.hu

                          Tel.: 25/520-270


1. A Hatósági Osztály tevékenységi köre:

- a) szociális igazgatási feladatok,

- b) ellátja a szociális ellátásokhoz kapcsolódó ügyfélszolgálati teendőket, így különösen tájékoztatja és segíti az állampolgárokat a szociális jellegű hatósági ügyekben, valamint átveszi az ügyfelektől érkező kérelmeket, beadványokat és továbbítja az ügyintézőknek.

- c) anyakönyvi igazgatási feladatok,

- d) gyermekvédelmi igazgatási feladatok,

- e) eljár birtokvédelmi ügyekben,

- f) ellátja az ipari, kereskedelmi, szolgáltatói tevékenységgel kapcsolatos feladatokat,

- g) intézi a telepengedélyezéssel, illetve a bejelentéshez kötött ipari tevékenységet végzők nyilvántartásának vezetésével kapcsolatos hatósági feladatokat,

- h) ellátja a zenés, táncos rendezvények engedélyezésével kapcsolatos feladatokat,

- i) növényvédelmi igazgatási feladatok,

- j) mezőgazdasági funkcióból eredő szervezési-igazgatási feladatok,

- k) ellátja a termőföldre vonatkozó elővásárlási és elő - haszonbérleti jog gyakorlásával kapcsolatos jegyzői feladatokat,

- l) közterületi fakivágási engedélyt ad,

- m) végzi a címnyilvántartási teendőket,

- n) intézi a talált dolgokkal kapcsolatos ügyeket,

- o) közreműködik a város állategészségüggyel kapcsolatos feladatainak ellátásában, intézi az állattartással kapcsolatos ügyeket,

- p) eljár vadkár ügyekben,

- q) nyilvántartást vezet a méhészekről, vezeti a méhek vándoroltatásával kapcsolatos nyilvántartást,

- r) hatósági bizonyítványok és igazolványok kiadásával kapcsolatos igazgatási feladatok,

- s) ügyviteli feladatok az osztály feladatkörében.


 

Műszaki Osztály

Osztályvezető:        Ábrahámi Dóra 

                            muszak@sarbogard.hu

                            Tel: 25/520-200


1. A Műszaki Osztály tevékenységi köre:

- a) közreműködik a településfejlesztési és rendezési feladatok ellátásában, közreműködik a fejlesztések, beruházások irányításában és lebonyolításában,

- b) végzi a környezet- és természetvédelmi feladatokat,

- c) intézi a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos hatósági feladatokat,

- d) városüzemeltetési, működtetési feladatok végrehajtása és folyamatos ellenőrzése,

- e) biztosítja a helyi tömegközlekedés hatékony lebonyolítását, előkészíti a tömegközlekedéssel kapcsolatban a menetrendváltozásokat, részt vesz s helyi tömegközlekedés kialakításának, változtatásának előkészítésében,

- f) közreműködik a kommunális, a település köztisztaságának biztosításával összefüggő feladatok ellátásában,

- g) ellátja a jegyző vízügyi hatósági és vízügyi szakhatósági jogkörét,

- h) gondoskodik a csapadékvíz elvezetési feladatok megoldásáról,

- i) közreműködik az önkormányzat tulajdonában lévő temetők fenntartásával és működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásában,

- j) ellátja az önkormányzati utak fenntartásával és javításával, valamint forgalomszervezésével kapcsolatos feladatokat, végzi az útellenőri tevékenységet,

- k) ellátja a játszóterek felügyeletével kapcsolatos feladatokat,

- l) műszaki – beszerzési szempontból közreműködik a pályázatok lebonyolításában,

- m) elkészíti a közbeszerzési tárgyú előterjesztéseket, lefolytatja a közbeszerzési eljárásokat, gondoskodik a hozzá kapcsolódó adminisztrációról,

- n) külső közbeszerzési szervezet megbízása esetén ellenőrzi az adott közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladatok ellátását, kapcsolatot tart a megbízottal,

- o) összeállítja az éves közbeszerzési tervet, javaslatot tesz annak módosítására,

- p) végzi az önkormányzati tulajdonú lakásokkal, nem lakáscélú bérleményekkel kapcsolatos feladatokat,

- q) ingatlan fenntartás karbantartási feladatokat lát el,

- r) végzi az önkormányzati tulajdonú földek hasznosításával kapcsolatos feladatokat, önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése, egyéb feladatok (telekhatár-rendezés, megosztás, stb.)

- s) ellátja a társasházak törvényességi felügyeletével kapcsolatos jegyzői feladatokat,

- t) ellátja a közfoglalkoztatás tervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat, felügyeli a közfoglalkoztatottak munkavégzését,

- v) ügyviteli feladatok az osztály feladatkörében.


 

Szervezési Osztály

    Osztályvezető:      Tóth Teréz Márta

                               szervezes2@sarbogard.hu

                           Tel.: 25/510-961


1. A Szervezési Osztály tevékenységi köre:

- a) ellátja a képviselő-testületi, bizottsági munkával kapcsolatos szervezési, ügyviteli feladatokat, valamennyi bizottsági, önkormányzati és nemzetiségi képviselő-testületi, illetve társulási tanácsi és bizottsági ülés jegyzőkönyvét az üléseket követő 15 napon belül megküldi a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szervnek az erre szolgáló felületen,

- b) gondoskodik az önkormányzati rendeletek közzétételéről, valamint publikálásáról a Nemzeti Jogszabálytárban, gondoskodik a rendeletek és a képviselő-testületi határozatok nyilvántartásáról,

- c) előkészíti a képviselő-testület éves munkatervét,

- d) végzi a polgármester és az önkormányzati képviselők, továbbá a Hivatal köztisztviselői vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségével kapcsolatos hivatali teendőket,

- e) ellátja a Hivatal köztisztviselőivel kapcsolatos személyzeti és oktatási feladatokat,

- f) végzi a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerrel kapcsolatos hallgatói pályáztatás lebonyolítását, a pályázatok értékelését és döntésre való előkészítését,

- g) biztosítja a Hivatal számítógépes hálózatának működését, üzemben tartását (hibaelhárítás, rendszeres karbantartás) folyamatosan vizsgálja a Hivatalban alkalmazott számítástechnikai eszközöket és rendszereket, javaslatot készít azok korszerűsítésére,

- h) szakmailag segíti a belső szervezeti egységek dolgozóinak informatikai munkáját, biztosítja az elektronikus ügyintézés informatikai feltételeit,

- i) ellátja az iktatási, irattározási feladatokat és biztosítja annak szabályszerűségét,

- j) kezeli a hivatali kapukat, folyamatosan figyelemmel kíséri a kapuhoz tartozó tárhelyet, letölti az oda érkezett küldeményeket,

- k) végzi az elektronikus postázással kapcsolatos feladatokat,

- l) közzéteszi a közérdekű adatokat a többi belső szervezeti egység adatszolgáltatása alapján, ellátja a közadat - kezelő rendszerrel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat,

- m) ellátja a Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat testületi működéséhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat,

- n) előkészíti a honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófavédelmi feladatok irányításához és végrehajtásához kapcsolódó feladatokat,

- o) a polgármester és a jegyző munkájával kapcsolatos ügyviteli, adminisztrációs és reprezentációs feladatok ellátása,

- p) ellátja az önkormányzat és a Hivatal helyi és közösségi médiában való megjelenésével kapcsolatos feladatokat, közreműködik a városi honlap tartalmának folyamatos figyelemmel kísérésében, annak aktualizálásában, részt vesz a honlap szerkesztésében,

- q) összehangolja a városi rendezvényeket, összeállítja az éves rendezvénynaptárt, közreműködik a nemzeti és a városi ünnepek szervezésében, lebonyolításában,

- r) koordinálja az önkormányzat helyi civil szervezetekkel meglévő kapcsolatait,

- s) figyelemmel kíséri és segíti a város területén működő sportszervezetek tevékenységét, figyelemmel kíséri és felügyeli az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények működtetését, kapcsolatot tart azok vezetőivel,

- t) gondoskodik a hivatali gépjármű megfelelő üzemeltetéséről, figyelemmel kíséri a gépjármű üzembiztonságát, valamint biztosítja a hivatali gépkocsi igénybevételével kapcsolatos szervezési és ügyviteli munkát.


 

Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése

 
polgármester
|
jegyző
|
_______________________________________________________
|                          |                                   |                     |
       aljegyző           osztályvezető                    osztályvezető         osztályvezető
Hatósági Oszt.     Gazdasági Oszt.                   Műszaki Oszt.       Szervezési Oszt.

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

M6 autópálya

KSH

Könyvtár
Madarász József Városi Könyvtár
2024. július 22.- augusztus 20. között ZÁRVA
Első kölcsönzési nap:
augusztus 21.

Nyári kölcsönzési idő:
kedd-péntek 9.00-17.30.

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Ifjúsági garancia program
Ifjúsági Garancia Program logó
SÁRBOGÁRD

A Megerősített Ifjúsági Garancia Programba való belépési pont:
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán
Bányász Krisztina Anikó
e-mail: banyasz.krisztina.aniko@fejer.gov.hu
tel.sz.:30/950-8089

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem
HŐSÉGRIASZTÁS
2024. július 7-én (vasárnap) 00 órától 2024. július 18-án (csütörtök) 24 óráig.

Hőségriasztás esetén Sárbogárdon lévő nyilvános klimatizált helyiségek listája:
- Penny Market
Sárbogárd Ady Endre u. 184.
- LIDL Áruház
Sárbogárd Ady Endre u. 232-236.
- TESCO
Sárbogárd Ady Endre út 19.

 

 

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)