Advent
.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Áramszünet tájékoztató
 
 
2022. december 13-án

8.00-14.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok: 

Köztársaság tér, Dégi út, Baross János utca, Hatvani utca, Kossuth Lajos utca, Rákóczi Ferenc utca, Dózsa György utca, Fehérvári utca, Deák Ferenc utca, Petőfi Sándor utca, Széchenyi István utca, Ady Endre utca, Külterület 0355/5 hrsz., TOB -KER Kft.

MÁV
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:
2022. 09.01-től

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

Szervezeti struktúra
18/2005. (XII.27.) IHM rendelet melléklete alapján  1.1. I. , II., III.
II. A szervezeti struktúra
1.   A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE

Polgármester:        Dr. Sükösd Tamás
                                
polgarmester@sarbogard.hu

                             Tel.: 25/520-240

                             Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

1. A polgármester a képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a Hivatalt. Önkormányzati, valamint az államigazgatási feladat- és hatásköreit a Hivatal közreműködésével látja el.

2. A polgármester

a) a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a Hivatal feladatait az önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában,

b) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben, egyes hatásköreinek a gyakorlását átruházhatja,

c) a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a Hivatal belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására,

d) a feladat – és hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét,

e) gyakorolja a munkáltatói jogokat az alpolgármester, a jegyző és az önkormányzati intézményvezetők tekintetében,

f) meghatározza, hogy mely körben tartja fenn egyetértési jogát kinevezéshez, felmentéshez, vezetői megbízáshoz, vezetői megbízás visszavonásához, jutalmazáshoz,

g) gyakorolja a polgármester hatáskörébe tartozó kiadmányozási és utalványozási jogot,

h) a jegyzővel egyeztetetten belső szabályzatokat, utasításokat adhat ki,

i) részt vesz hetente a vezetői értekezleten,

j) szükség szerint, de legalább félévente apparátusi értekezletet tart, amelyen a jegyzővel közösen értékeli a Hivatal tevékenységét és meghatározza az elkövetkezendő időszak feladatait,

k) hetenként /szerdán/ ügyfélfogadást tart.

 


 

Alpolgármester:     Novák-Kovács Zsolt
                               
Tel.: 25/520-260

                             Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

1. A polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére a képviselő-testület alpolgármestert választ.

2. Az alpolgármester a polgármester által meghatározott feladatokat látja el a polgármester irányításával.


 

 

Címzetes főjegyző:  Dr. Venicz Anita

                              jegyzo@sarbogard.hu

                              Tel.: 25/520-250

                              Sárbogárd, Hősök tere 2.

1. A jegyző a Hivatal vezetője, aki szakmailag felelős a Hivatal működéséért. Tevékenysége során felelős a közérdeknek és a jogszabályoknak megfelelő, szakszerű, pártatlan és igazságos, színvonalas ügyintézés szabályainak megfelelő ellátásáért.

2. A jegyző feladatai a jogszabályokban meghatározottakon túlmenően különösen a következők:

2.1 a képviselő-testület működésével kapcsolatban:

- a) összehangolja az előkészítő munkát, gondoskodik a törvényességről, a jogszabályok, önkormányzati rendeletek, határozatok rendelkezéseinek betartásáról,

- b) gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, rendszeres kapcsolatot tart a bizottságok elnökeivel és a képviselőkkel,

- c) közreműködik a bizottság, a bizottság elnöke, a polgármester, az alpolgármester képviselő-testületi előterjesztéseinek előkészítésében,

- d) az aljegyző és az osztályvezetők bevonásával folyamatosan figyelemmel kíséri és ellenőrzi a képviselő-testület elé kerülő előterjesztések, határozat- és rendelet-tervezetek törvényességét,

- e) figyelemmel kíséri az előterjesztések, döntési tervezetek előzetes bizottsági megtárgyalását,

- f) figyelemmel kíséri a testületi ülések menetét törvényességi szempontból,

- g) gondoskodik a jegyzőkönyvek pontos vezetéséről, a döntések eljuttatásáról az érintettek részére,

- h) biztosítja a lakosság tájékoztatását a képviselő-testület működéséről, közérdekű döntéseiről, valamint a Hivatal aktuális, az állampolgárok széles körét érintő feladatairól,

- i) beszámol a Hivatal tevékenységéről szükség szerint a polgármesternek, évente a képviselő-testületnek.

2.2 a Hivatal működésével kapcsolatban:

- a) a Hivatal belső szervezeti egységei útján, a jogszabály által a hatáskörébe utalt hatósági jogköröket ellátja,

- b) a Hivatal belső szervezeti tagozódására, munkarendjére és az ügyfélfogadás rendjére javaslatot készít a polgármesternek,

- c) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás, az ellenjegyzés és az utalványozás rendjét,

- d) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hivatal köztisztviselői, ügykezelői tekintetében azzal, hogy a kinevezéshez, a vezetői megbízáshoz és annak visszavonásához, a felmentéshez, jutalmazáshoz – a polgármester által meghatározott körben – a polgármester egyetértése szükséges. Az egyéb munkáltatói jogok átruházásának szabályait a Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg.

- e) irányítja a személyzeti munkával kapcsolatos feladatokat,

- f) vezeti, összehangolja és ellenőrzi a Hivatal belső szervezeti egységeiben folyó munkát, meghatározza a feladatok végrehajtásának határidejét, módját és ütemét. Vezetői jogkörben gondoskodik a munka megszervezéséről, mely során közvetlenül vagy a belső szervezeti egységek vezetői útján utasítja a Hivatal dolgozóit,

- g) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket. Dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át,

- h) gondoskodik a Hivatal működésének személyi és tárgyi feltételeiről a költségvetés által meghatározott keretek között. Meghatározza az egyes szervezeti egységek elhelyezését, az ellátott feladatok és a létszám figyelembevételével,

- i) elkészíti a Hivatal tevékenységéről szóló beszámolót,

- j) irányítja a Hivatal gazdálkodási tevékenységét,

- k) gondoskodik a Hivatal működését meghatározó belső szabályzatok elkészítéséről és azok naprakészségéről. A Hivatalra vonatkozóan belső szabályzatokat és utasításokat adhat ki,

- l) felelős az ügyiratkezelés technikai és személyi feltételeinek biztosításáért,

- m) mint a Fejér Megyei 5. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda és a Sárbogárdi Helyi Választási Iroda vezetője ellátja a választások, valamint a népszavazások végrehajtásával kapcsolatos feladatokat,

- n) a Hivatal működésének és gazdálkodásának eredményessége érdekében működteti a belső kontrollrendszert,

- o) gondoskodik a törvényességi ellenőrzést szolgáló, az önkormányzatot és szerveit érintő dokumentumoknak a kormányhivatalhoz történő felterjesztéséről,

- p) a Hivatalhoz érkező ügyiratokat szignálja,

- q) a hetente hétfői napokon vezetői értekezletet tart a belső szervezeti egységek vezetői részvételével,

- r) vezeti az apparátusi értekezletet,

- s) szervezi a polgármesteri hivatal jogi felvilágosító munkáját,

- t) ellátja az államigazgatási tevékenység egyszerűsítésével, korszerűsítésével összefüggő feladatokat,

- v) irányítja a köztisztviselők továbbképzését,

- z) biztosítja a lakosság tájékoztatását az önkormányzat és a Hivatal működéséről, közérdekű döntéseiről, valamint a Hivatal aktuális, az állampolgárok széles körét érintő feladatairól,

- (zs) hetenként /szerdán/ fogadóórát tart.


 

Aljegyző:                Dr. Varnyu Péter

                              hatosag@sarbogard.hu

                              Tel.: 25/520-250

                              Sárbogárd, Hősök tere 2.

1. A polgármester a jegyző javaslatára kapcsolt munkakörű aljegyzőt nevez ki.

2. Az aljegyző a jegyző általános helyettese, így annak tartós távolléte vagy megbízása alapján gyakorolja a jegyzőt megillető jogokat és eleget tesz a jegyzőt terhelő kötelezettségeknek. A jegyzői tisztség betöltetlensége esetén az aljegyző látja el a jegyző feladat – és hatásköreit.

3. Az aljegyző ellátja továbbá a jegyző által meghatározott feladatokat. Ennek megfelelően vezeti a Hatósági Osztályt, közreműködik a hatósági munka belső ellenőrzésében.
A hivatal feladatai:

1. A Hivatal tevékenységével elősegíti a képviselő-testület, annak bizottságai, továbbá a képviselői munka eredményességét, ellátja a jogszabályokban meghatározott előkészítő, végrehajtó és ellenőrző feladatokat.

2. A Hivatal jogszabályban meghatározott közfeladata az önkormányzat működésével, a képviselő-testületi, bizottsági és polgármesteri döntések szakmai előkészítésével, a döntések végrehajtásának szervezésével és ellenőrzésével, valamint a polgármester és a jegyző hatáskörébe utalt államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.

3. A Hivatal a képviselő–testület tevékenységével kapcsolatban:

a) szakmailag előkészíti az önkormányzati rendelettervezetet, a testületi előterjesztést, a határozati javaslatot, melynek során biztosítja a szakmai megalapozottságot és a törvényességet,

b) nyilvántartja a képviselő–testület döntéseit,

c) szervezi és ellenőrzi a képviselő–testületi döntések végrehajtását, gondoskodik a döntések határidőben történő végrehajtásáról, valamint azok teljesítéséről tájékoztatja a képviselő-testületet,

d) ellátja a képviselő–testület munkájával kapcsolatos egyéb nyilvántartási, ügyviteli, adminisztrációs feladatokat,

e) ellátja az üléshez kapcsolódó szervezési feladatokat, gondoskodik a technikai és adminisztrációs feltételekről.

4. A Hivatal a képviselő–testület bizottsága működésével kapcsolatban:

a) biztosítja a feladat jellegének megfelelően a bizottság működéséhez szükséges ügyviteli feltételeket,

b) szakmailag előkészíti a bizottsági előterjesztéseket, jelentést, beszámolót, egyéb anyagokat,

c) tájékoztatást nyújt a bizottsági kezdeményezés megvalósítási lehetőségéről, valamint szakmailag véleményezi a bizottsághoz érkező kérelmeket, javaslatot,

d) gondoskodik a bizottsági döntés nyilvántartásáról, végrehajtásáról.

5. A Hivatal a települési önkormányzati képviselő munkájának segítése érdekében:

a) elősegíti a képviselő jogainak gyakorlását és kötelezettségeinek teljesítését,

b) megadja a települési önkormányzati képviselő munkájához szükséges tájékoztatást és biztosítja az ügyviteli közreműködést,

b) köteles a képviselőt a teljes hivatali munkaidőben fogadni és részére a szükséges felvilágosítást megadni, illetve intézkedni,

c) közreműködik a képviselő tájékoztatásának megszervezésében.

6. A Hivatal a polgármester munkájával kapcsolatban:

a) döntést készít elő, szervezi a végrehajtást,

b) segíti a képviselő–testületi munkával kapcsolatos tisztségviselői tevékenységet,

c) nyilvántartja a polgármester döntéseit.

7. A Hivatal a nemzetiségi önkormányzatok tevékenységével kapcsolatban:

a) szakmailag előkészíti az előterjesztést, a határozati javaslatot, melynek során biztosítja a szakmai megalapozottságot és a törvényességet,

b) közreműködik a döntések végrehajtásában, ha az igényli a Hivatal közreműködését,

c) részvétel a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének ülésén,

d) ellátja a nemzetiségi önkormányzat munkájával kapcsolatos egyéb nyilvántartási, ügyviteli, adminisztrációs feladatokat,

e) a nemzetiségi önkormányzat jogszerű működésének folyamatos figyelemmel kísérése, a törvényi előírásoknak megfelelő működéshez szükséges szakmai segítségnyújtás (tájékoztatás, ismeretanyag biztosításával)

f) a nemzetiségi önkormányzattal kötött, a költségvetés előkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjével, a költségvetési gazdálkodással, az információs és adatszolgáltatási, valamint a nyilvántartási tevékenységgel illetve a vagyonkezeléssel és számlavezetéssel összefüggő szabályokról szóló együttműködési megállapodásban rögzített teendők elvégzése.

8. A Hivatal egyéb feladatkörében

a) közreműködik a választások, népszavazások, a bírósági ülnökök megválasztásának, valamint a népszámlálás lebonyolításában,

b) végzi a kötelező statisztikai adatszolgáltatást,

c) ellátja a hivatali működés feltételeit biztosító feladatokat,

d) közreműködik az igazgatás szakmai kérdéseinek korszerűsítésében, más államigazgatási, önkormányzati hivatali szervekkel való kapcsolattartásban,

e) gondoskodik a www.sarbogard.hu honlap üzemeltetéséről, folyamatos naprakész adatszolgáltatásról.


 

Gazdasági Osztály

Osztályvezető:         Háriné Németh Ilona

                            penzugy@sarbogard.hu

                        Tel.: 25/520-251

1. A Gazdasági Osztály tevékenységi köre

- a) ellátja a költségvetés tervezésével, az előirányzat felhasználással, előirányzat módosítással kapcsolatos feladatokat

- b) végzi a költségvetésben megtervezett bevételek beszedésével, a kiadások teljesítésével kapcsolatos operatív feladatokat,

- c) ellátja a beszámolással, a zárszámadással és a gazdálkodásról való tájékoztatásokkal, valamint más adatszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat,

- d) adóügyi, hatósági, igazgatási (adó kivetése, nyilvántartása, beszedése) feladatok,

- e) a képviselő-testület pénzügyi vonatkozású döntéseinek előkészítése és végrehajtása,

- f) végzi a Sárbogárd–Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás költségvetésével, illetve a gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat,

- g) ellátja a Sárbogárd–Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás munkaszervezeti feladatait,

- h) ellátja a Sárbogárdi Roma Nemzetiségi önkormányzat költségvetésével, pénzellátásával illetve a gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat,

- i) ellátja a hivatalhoz rendelt részben önálló gazdálkodó intézmények költségvetését, gazdálkodásával kapcsolatos pénzügyi - számviteli feladatokat,

- j) ellátja a pénzkezeléssel, bankszámla-vezetéssel kapcsolatos tennivalókat,

- k) végzi a pénzügyi-gazdasági munkafolyamatokba épített vezetői ellenőrzést,

- l) ellátja az önkormányzati vagyonleltárral, vagyonnyilvántartással kapcsolatos feladatokat,

- m) az önkormányzat privatizációs és vállalkozással, társasági tulajdonával, értékpapírjainak kezelésével kapcsolatos feladatokat,

- n) társasházakkal kapcsolatos feladatokat,

- o) nyilvántartja az önkormányzat és a Hivatal által kötött szerződéseket,

- p) ellátja a címzett és egyéb támogatások igénylésével és elszámolásával kapcsolatos feladatokat,

- q) ellátja a megszűnt Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Irodájának feladatait,

- r) gondoskodik a hivatali mobiltelefonok beszerzéséről, nyilvántartásáról,

- s) feladata az önkormányzat által benyújtott pályázatokkal kapcsolatban pénzügyi kifizetések, illetve a kapcsolódó pénzügyi tervek megvalósításának folyamatos nyomon követése, továbbá a beérkező, lehívott támogatásokból származó bevételek nyilvántartása,

- t) feladata az üzemeltetési, fenntartási, működtetési, beruházási feladatok pénzügyi bonyolítása,

- v) feladata a bélyegző nyilvántartás vezetése, a bélyegzők beszerzése és selejtezése,

- z) szervezi az egészségügyi alapellátás önkormányzati feladatainak megoldását, gondozza az egészségügyi szolgáltatókkal kötött szerződéseket, eleget tesz a szükséges adatszolgáltatásnak,

- zs) ügyviteli feladatokat lát el az osztály feladatkörében.

2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. §- a, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet alapján Sárbogárd Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek belső ellenőrzési feladatait külső erőforrás bevonásával látja el. A feladatellátás részletes szabályait a Belső Ellenőrzési Kézikönyv, valamint Sárbogárd Város Jegyzője és a megbízott belső ellenőr közötti megállapodás rendelkezései tartalmazzák.


 

Hatósági Osztály

Osztályvezető:         Dr. Varnyu Péter

                             hatosag@sarbogard.hu

                          Tel.: 25/520-270


1. A Hatósági Osztály tevékenységi köre:

- a) szociális igazgatási feladatok,

- b) ellátja a szociális ellátásokhoz kapcsolódó ügyfélszolgálati teendőket, így különösen tájékoztatja és segíti az állampolgárokat a szociális jellegű hatósági ügyekben, valamint átveszi az ügyfelektől érkező kérelmeket, beadványokat és továbbítja az ügyintézőknek.

- c) anyakönyvi igazgatási feladatok,

- d) gyermekvédelmi igazgatási feladatok,

- e) eljár birtokvédelmi ügyekben,

- f) ellátja az ipari, kereskedelmi, szolgáltatói tevékenységgel kapcsolatos feladatokat,

- g) intézi a telepengedélyezéssel, illetve a bejelentéshez kötött ipari tevékenységet végzők nyilvántartásának vezetésével kapcsolatos hatósági feladatokat,

- h) ellátja a zenés, táncos rendezvények engedélyezésével kapcsolatos feladatokat,

- i) növényvédelmi igazgatási feladatok,

- j) mezőgazdasági funkcióból eredő szervezési-igazgatási feladatok,

- k) ellátja a termőföldre vonatkozó elővásárlási és elő - haszonbérleti jog gyakorlásával kapcsolatos jegyzői feladatokat,

- l) közterületi fakivágási engedélyt ad,

- m) végzi a címnyilvántartási teendőket,

- n) intézi a talált dolgokkal kapcsolatos ügyeket,

- o) közreműködik a város állategészségüggyel kapcsolatos feladatainak ellátásában, intézi az állattartással kapcsolatos ügyeket,

- p) eljár vadkár ügyekben,

- q) nyilvántartást vezet a méhészekről, vezeti a méhek vándoroltatásával kapcsolatos nyilvántartást,

- r) hatósági bizonyítványok és igazolványok kiadásával kapcsolatos igazgatási feladatok,

- s) ügyviteli feladatok az osztály feladatkörében.


 

Műszaki Osztály

Osztályvezető:        Ábrahámi Dóra 

                            muszak@sarbogard.hu

                            Tel: 25/520-200


1. A Műszaki Osztály tevékenységi köre:

- a) közreműködik a településfejlesztési és rendezési feladatok ellátásában, közreműködik a fejlesztések, beruházások irányításában és lebonyolításában,

- b) végzi a környezet- és természetvédelmi feladatokat,

- c) intézi a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos hatósági feladatokat,

- d) városüzemeltetési, működtetési feladatok végrehajtása és folyamatos ellenőrzése,

- e) biztosítja a helyi tömegközlekedés hatékony lebonyolítását, előkészíti a tömegközlekedéssel kapcsolatban a menetrendváltozásokat, részt vesz s helyi tömegközlekedés kialakításának, változtatásának előkészítésében,

- f) közreműködik a kommunális, a település köztisztaságának biztosításával összefüggő feladatok ellátásában,

- g) ellátja a jegyző vízügyi hatósági és vízügyi szakhatósági jogkörét,

- h) gondoskodik a csapadékvíz elvezetési feladatok megoldásáról,

- i) közreműködik az önkormányzat tulajdonában lévő temetők fenntartásával és működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásában,

- j) ellátja az önkormányzati utak fenntartásával és javításával, valamint forgalomszervezésével kapcsolatos feladatokat, végzi az útellenőri tevékenységet,

- k) ellátja a játszóterek felügyeletével kapcsolatos feladatokat,

- l) műszaki – beszerzési szempontból közreműködik a pályázatok lebonyolításában,

- m) elkészíti a közbeszerzési tárgyú előterjesztéseket, lefolytatja a közbeszerzési eljárásokat, gondoskodik a hozzá kapcsolódó adminisztrációról,

- n) külső közbeszerzési szervezet megbízása esetén ellenőrzi az adott közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladatok ellátását, kapcsolatot tart a megbízottal,

- o) összeállítja az éves közbeszerzési tervet, javaslatot tesz annak módosítására,

- p) végzi az önkormányzati tulajdonú lakásokkal, nem lakáscélú bérleményekkel kapcsolatos feladatokat,

- q) ingatlan fenntartás karbantartási feladatokat lát el,

- r) végzi az önkormányzati tulajdonú földek hasznosításával kapcsolatos feladatokat, önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése, egyéb feladatok (telekhatár-rendezés, megosztás, stb.)

- s) ellátja a társasházak törvényességi felügyeletével kapcsolatos jegyzői feladatokat,

- t) ellátja a közfoglalkoztatás tervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat, felügyeli a közfoglalkoztatottak munkavégzését,

- v) ügyviteli feladatok az osztály feladatkörében.


 

Szervezési Osztály

    Osztályvezető:      Tóth Teréz Márta

                               szervezes2@sarbogard.hu

                           Tel.: 25/510-961


1. A Szervezési Osztály tevékenységi köre:

- a) ellátja a képviselő-testületi, bizottsági munkával kapcsolatos szervezési, ügyviteli feladatokat, valamennyi bizottsági, önkormányzati és nemzetiségi képviselő-testületi, illetve társulási tanácsi és bizottsági ülés jegyzőkönyvét az üléseket követő 15 napon belül megküldi a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szervnek az erre szolgáló felületen,

- b) gondoskodik az önkormányzati rendeletek közzétételéről, valamint publikálásáról a Nemzeti Jogszabálytárban, gondoskodik a rendeletek és a képviselő-testületi határozatok nyilvántartásáról,

- c) előkészíti a képviselő-testület éves munkatervét,

- d) végzi a polgármester és az önkormányzati képviselők, továbbá a Hivatal köztisztviselői vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségével kapcsolatos hivatali teendőket,

- e) ellátja a Hivatal köztisztviselőivel kapcsolatos személyzeti és oktatási feladatokat,

- f) végzi a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerrel kapcsolatos hallgatói pályáztatás lebonyolítását, a pályázatok értékelését és döntésre való előkészítését,

- g) biztosítja a Hivatal számítógépes hálózatának működését, üzemben tartását (hibaelhárítás, rendszeres karbantartás) folyamatosan vizsgálja a Hivatalban alkalmazott számítástechnikai eszközöket és rendszereket, javaslatot készít azok korszerűsítésére,

- h) szakmailag segíti a belső szervezeti egységek dolgozóinak informatikai munkáját, biztosítja az elektronikus ügyintézés informatikai feltételeit,

- i) ellátja az iktatási, irattározási feladatokat és biztosítja annak szabályszerűségét,

- j) kezeli a hivatali kapukat, folyamatosan figyelemmel kíséri a kapuhoz tartozó tárhelyet, letölti az oda érkezett küldeményeket,

- k) végzi az elektronikus postázással kapcsolatos feladatokat,

- l) közzéteszi a közérdekű adatokat a többi belső szervezeti egység adatszolgáltatása alapján, ellátja a közadat - kezelő rendszerrel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat,

- m) ellátja a Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat testületi működéséhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat,

- n) előkészíti a honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófavédelmi feladatok irányításához és végrehajtásához kapcsolódó feladatokat,

- o) a polgármester és a jegyző munkájával kapcsolatos ügyviteli, adminisztrációs és reprezentációs feladatok ellátása,

- p) ellátja az önkormányzat és a Hivatal helyi és közösségi médiában való megjelenésével kapcsolatos feladatokat, közreműködik a városi honlap tartalmának folyamatos figyelemmel kísérésében, annak aktualizálásában, részt vesz a honlap szerkesztésében,

- q) összehangolja a városi rendezvényeket, összeállítja az éves rendezvénynaptárt, közreműködik a nemzeti és a városi ünnepek szervezésében, lebonyolításában,

- r) koordinálja az önkormányzat helyi civil szervezetekkel meglévő kapcsolatait,

- s) figyelemmel kíséri és segíti a város területén működő sportszervezetek tevékenységét, figyelemmel kíséri és felügyeli az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények működtetését, kapcsolatot tart azok vezetőivel,

- t) gondoskodik a hivatali gépjármű megfelelő üzemeltetéséről, figyelemmel kíséri a gépjármű üzembiztonságát, valamint biztosítja a hivatali gépkocsi igénybevételével kapcsolatos szervezési és ügyviteli munkát.


 

Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése

 
polgármester
|
jegyző
|
_______________________________________________________
|                          |                                   |                     |
       aljegyző           osztályvezető                    osztályvezető         osztályvezető
Hatósági Oszt.     Gazdasági Oszt.                   Műszaki Oszt.       Szervezési Oszt.

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

NAV
ÜGYFÉLFOGADÁS
Sárbogárd ügyfélszolgálati hely

PÉNTEK 8.00-12.00

Ügyfélfogadás
rendjének változása

 Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a  NAV Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatósága sárbogárdi ügyfélszolgálatán

 2022. december 22. –
2023. január 06.

közötti időtartamban az ügyfélfogadás szünetel.
Megértésüket köszönjük!

NAV Fejér Megyei Adó- és
Vámigazgatósága                                 


ÁNTSZ
Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Hivatal Népegészségügyi Osztály ügyfélfogadás
Helye: Sárbogárdi Kormányablak
hétfő 8.00-12.00, 13.00-16.00
Tel.: 25/795-754, 25/795-756, 25/460-070
email: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu
Hivatali kapu: ANTSZDUNA
KRID 701220113

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók

Hirdetmény

FEJÉR TERMÉK 2023 PÁLYÁZAT
Fejér Megyei Önkormányzat "Fejér Termék" elismerés elnyerésére pályázatot hirdet. A minősítés célja a figyelem felhívása a Fejér megyében előállított élelmiszerekre és kézműves termékekre, mint helyi termékekre, továbbá a Fejér Termék Program három pillérének - hagyomány, érték, minőség - való megfelelés hangsúlyozása.
Pályázati felhívás "Fejér Termék" elismerés elnyerésére 2023 (.pdf)
Pályázati adatlap "Fejér Termék" elismerésre (.pdf)
Pályázható termékek áruosztályainak köre (.pdf)


MÁK
 

Felhívás

Esély a fiataloknak FB

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)