.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
TÁJÉKOZTATÓ - adóügyek
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

Szervezeti struktúra
18/2005. (XII.27.) IHM rendelet melléklete alapján  1.1. I. , II., III.
II. A szervezeti struktúra
1.   A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE

Polgármester:        Dr. Sükösd Tamás
                                
polgarmester@sarbogard.hu

                             Tel.: 25/520-240

                             Sárbogárd, Hősök tere 2.

Jegyző:                   Dr. Venicz Anita

                              jegyzo@sarbogard.hu

                              Tel.: 25/520-250

                              Sárbogárd, Hősök tere 2.

Feladata: ellátja a jogszabályokban és az SZMSZ-ben meghatározott feladatait. Vezeti a hivatalt, gyakorolja az államigazgatási jogkörét, gondoskodik a képviselőtestület működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, biztosítja a hivatal törvényes működését. A hivatal dolgozói felett gyakorolja a munkáltatói jogokat.

Aljegyző:                Dr. Varnyu Péter

                              hatosag@sarbogard.hu

                              Tel.: 25/520-250

                              Sárbogárd, Hősök tere 2.

Feladata: a jegyző általános helyettese. A jegyző tartós távolléte esetén ellátja teljes körű helyettesítését.

Ellátja a Hatósági Oszály vezetői feladatait.

A hivatal valamennyi egységének általános feladata:

1. A képviselőtestület és bizottságok működésével, valamint a polgármester és a jegyző tevékenységével kapcsolatban meghatározott feladatok.

Előterjesztések elkészítése, a testületek és tisztségviselők döntéseinek végrehajtása, a végrehajtás szervezése és ellenőrzése.

   A helyi képviselők munkájának segítése.

2. Az időszakosan jelentkező feladatok ellátása:

- Az országgyűlési képviselők, az önkormányzati képviselők és polgármesterek, a nemzetiségi önkormányzati választásokkal, a népszavazással kapcsolatos feladatok.

- A jogszabályokban foglalt, időközönként jelentkező hatósági és szervezési feladatok (pl.népszámlálás).

- Jogszabályban kötelező érvénnyel elrendelt statisztikai adatszolgáltatás.

3. A lakosság tájékoztatása és véleményének kikérése.

4. A társadalmi szervezetekkel, társszervekkel, közszolgáltatást végző szervekkel való együttműködés.

5. Kapcsolattartás:

- helyi önkormányzatokkal

- szakhatóságokkal,

- az önkormányzat intézményeivel,

- az osztály feladatkörével összefüggésben

más szervekkel.

Minden szervezeti egység közvetlen munkakapcsolatban áll:

- a gazdasági osztállyal

- a szervezési csoporttal

Az osztályok és más szervezeti egységek a másik osztály tevékenységét, feladatellátását érintő információt írásban 5 napon belül kötelesek egymáshoz eljuttatni.

A pénzügyi kihatású tevékenységet érintően kötelesek a gazdasági osztályra

   - a feladat jelentkezését követően 5 napon belül (pályázatok is )

- a képviselőtestületi, bizottsági és tisztségviselői döntést követően a határozatban feltüntetett határidőre,

   - a következő évi költségvetési javaslat előkészítése időszakában a tárgyév október 15-ig

az adatszolgáltatást írásban, a megalapozó dokumentumokra utalással teljesíteni.

A szervezési csoportnak határidőre az előterjesztéseket, meghívandók névsorát leadni, a bizottságok munkájának szervezése érdekében kapcsolatot tartani.

Az önkormányzati pályázatok előkészítéséhez szükséges adatszolgáltatást határidőre a kért tartalommal teljesíteni.

 

Gazdasági Osztály

Osztályvezető:         Háriné Németh Ilona

                            penzugy@sarbogard.hu

                        Tel.: 25/520-251

A Gazdasági Osztály tevékenységi köre:

- városi költségvetéssel, gazdálkodással, tervezéssel kapcsolatos feladatok

- közgazdasági elemzési feladatok

- számviteli feladatok

- adóügyi, hatósági, igazgatási (adó kivetése, nyilvántartása, beszedése ) feladatok

- a költségvetés módosításához és finanszírozásához kapcsolódó évközi feladatok ellátása,

- a képviselőtestület pénzügyi vonatkozású döntéseinek előkészítése és végrehajtása

- ellátja a részben önálló intézmények gazdálkodásával összefüggő pénzügyi és számviteli feladatokat

- ellátja a Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésével, pénzellátásával kapcsolatos feladatot

- ellátja a hivatalhoz rendelt részben önállóan gazdálkodó intézmények költségvetését, gazdálkodásával kapcsolatos pénzügyi számviteli feladatokat munkamegosztási megállapodás szerint

- ellátja a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás költségvetésével, pénzellátásával kapcsolatos feladatokat társulási megállapodás szerint

- ellátja az önkormányzati vagyonleltárral, vagyon nyilvántartással kapcsolatos feladatokat

- az önkormányzat privatizációs és vállalkozással, társasági tulajdonával, értékpapírjainak kezelésével kapcsolatos feladatokat, társasházakkal kapcsolatos feladatokat

- nyilvántartja a vagyoni kört érintő szerződéseket

- ellátja a cél, a címzett és egyéb támogatások igénylésével és elszámolásával kapcsolatos feladatokat.

- ügyviteli feladatok az osztály feladatkörében

Hatósági Osztály

Osztályvezető:         Dr. Varnyu Péter

                             hatosag@sarbogard.hu

                          Tel.: 25/520-270

A Hatósági Osztály tevékenységi köre:

- anyakönyvi igazgatási feladatok

- ipari, kereskedelmi feladatok

- állategészségügyi szabályzatból eredő igazgatási feladatok

- növényvédelmi igazgatási feladatok

- mezőgazdasági funkcióból eredő szervezési-igazgatási feladatok

- hatósági bizonyítványok és igazolványok kiadásával kapcsolatos igazgatási feladatok

- gyermekvédelmi igazgatási feladatok

- szociális igazgatási feladatok

- építésügyi igazgatási feladatok

- Sárbogárd + 12 település részére elvi építési, építési, bontási, használatbavétel és tudomásul   vételi és fennmaradási engedélyezési ügyek.

- ügyfélszolgálati feladatok

- ügyviteli feladatok az osztály feladatkörében.

Műszaki Osztály

Osztályvezető:        Ábrahámi Dóra 

                            muszak@sarbogard.hu

                            Tel: 25/520-200

Műszaki Osztály tevékenységi köre:

- településfejlesztési és rendezési feladatok

- fejlesztések, beruházások szervezési és lebonyolítási feladatai

- környezet- és természetvédelmi feladatok

- közterület-használat engedélyezési hatósági feladatok

- városüzemeltetési, működtetési feladatok

- közvilágítás

- energiaellátási

- tömegközlekedés szervezési

- közterület- fenntartási

- köztisztasági

- vízgazdálkodási

- vizellátási

- csatornázási

- köztemető-fenntartási

- útfenntartási, - kezelési, forgalomszervezési feladatok

   -   kommunális és egyéb közszolgáltatási feladatok koordinálása, e területeken éves

        és hosszú távú fejlesztési tervek elkészítése, a végrehajtások ellenőrzése

- lakás, helyiség és telek gazdálkodás, ingatlan fenntartás karbantartási feladatok, önkormányzati tulajdonú földek hasznosítása,

- önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése, egyéb feladatok (telekhatár-rendezés, megosztás, stb.)

- önkormányzati vagyon átadás-átvétel, birtokbavétellel, birtokbaadással kapcsolatos teendők

- ügyviteli feladatok az osztály feladatkörében

Szervezési csoport

    Csoportvezető:      Tóth Teréz Márta

                               szervezes2@sarbogard.hu

                           Tel.: 25/510-961

Tevékenységi köre:

- képviselőtestületi, bizottsági munkával kapcsolatos szervezési ügyviteli feladatok

- személyzeti és a köztisztviselőkkel kapcsolatos oktatási feladatok

- ügyirat-kezelési és ügyirat-nyilvántartási feladatok

- a hivatali apparátus ügyviteli feladatai

- gondoskodik az SZMSZ valamint a képviselőtestület egyéb rendeleteinek és mellékleteinek folyamatos karbantartásáról, a rendeletek és határozatok nyilvántartásáról

- ellátja a Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat testületi működéséhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat

- előkészíti a honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófavédelmi feladatok irányításához és végrehajtásához kapcsolódó polgármesteri, valamint a jegyzői hatáskörbe tartozó feladatokat

- a hivatal munkavédelmi feladatainak ellátása

- a lakossági fórumokon a képviselőtestületi tagok beszámolóin elhangzott javaslatok, panaszok feldolgozása, megválaszolása

- a hivatali gépkocsivezetési feladatok ellátása.

- pályázat figyelés,

- önkormányzati beruházási, felújítási, működési pályázatok kezelése (benyújtás, kapcsolattartás, elszámolás, szakmai beszámoló),

- közbeszerzési eljárások ügyintézése.

Koronavírus tájékoztató
 

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató


Álláshirdetés

 


KSH

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

Esély a fiataloknak FB

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
2021 Határozat  -   Kérelem

 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB
-