Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

A Projektről
 
TOP-7.1.1-16-2016-00005
 
Kedvezményezett neve: Társadalmi Vállalkozásfejlesztési és Befektetésösztönző Nonprofit Kft.
Projekt címe: Sárbogárd Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia
Szerződött támogatás összege: 32 500 000 Ft
Támogatás mértéke: 100% 
 
A pályázat célja
A TOP célul tűzte ki integrált, közösségközpontú, alulról építkező, helyi partnerségen alapuló városfejlesztési programok, a tartalmas szabadidő-eltöltés lehetőségeinek megteremtését, valamint innovatív, együttműködni képes, kezdeményező közösségek, mindezek által fenntartható települések létrejöttét. A felhíváshoz kapcsolódóan Sárbogárdon is megalakult a Sárbogárdi Helyi Közösség, mely elkészítette a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiát (HKFS). Jelen pályázat során e stratégia megvalósításra igényel támogatás a HACS konzorciuma. A támogatás sárbogárdi kulturális és közösségi terek és szolgáltatások infrastrukturális és szolgáltatási minőségének javulásához, összetartóbb, tudatosabb, a város jövőjének alakításában részt vállaló városi társadalom kialakulásához, összességében pedig a népesség, helyben maradásához járulhat hozzá. A stratégia megvalósítása nyomán növekszik a megújított közösségi tereket rendszeresen igénybevevő lakosság aránya, illetve a közösségi, szabadidős, közszolgáltatást nyújtó terekkel, létesítményekkel való lakossági elégedettség, továbbá a település kulturális és közösségi intézményeinek látogatottsága is.

HKFS készítése
A Sárbogárdon megalakult helyi akciócsoport első lépésként a TOP-7.1.1-16 felhívás tervezési előírásai mentén, a közösségi tervezés szellemében elfogadta és meghatározta a HKFS követelmények szerinti elkészítésének, a partnerségi egyeztetések lebonyolításának kereteit, a stratégiaalkotás és kapcsolódó feladatok ütemtervét ezt követően pedig elkészítette és elfogadta a HKFS-t. A stratégiakészítés során kiemelt cél volt a helyi igényekre alapozott, valóban megvalósítható program meghatározása úgy, hogy a források egymásra épülve szolgálják a helyi közösség fejlesztését. A Sárbogárd HKFS által lefedett tervezési akcióterület megegyezik a város közigazgatási területével.

Fejlesztési szükségletek
A HKFS a helyzetelemzés és a SWOT alapján az alábbi fejlesztési szükségleteket azonosította be:
1. Identitás fejlesztése, 2. Proaktivitás, 3. Közösségi terek és programok fejlesztése, 4. Generációk közötti együttműködés, 5. Kisközösségek kapacitásbővítése és társadalmi bizalom helyreállítása

Jövőkép
Sárbogárd hosszú távon akkor válhat esélyessé a helyzetelemzésben feltárt negatív tendenciák megfordítására, ha az egészséges természeti környezet megóvása mellett jó komfortérzetet nyújtó életminőséget és erős helyi közösségeket tud nyújtani lakosai számára. A HKFS-ben meghatározott jövőkép: SÁRBOGÁRD EGY ÉLHETŐ, A LAKOSOK SZÁMÁRA FENNTARTHATÓ, EGÉSZSÉGES KÖRNYEZETET BIZTOSÍTÓ, GAZDAG KULTURÁLIS ÉLETTEL ÉS ERŐS HELYI KÖZÖSSÉGEKKEL RENDELKEZŐ VÁROS.

HKFS átfogó és stratégiai céljai (SC)
1.Generációk közötti együttműködés és a társadalmi bizalom szintjének növelése átfogó cél
1.1SC Részvételi demokrácia eszközeinek, technikájának és gyakorlatának fejlesztése
1.2SC Ifjúsági és családi közösségi szolgáltatások integrált szemléletű fejlesztése
1.3SC Generációk közötti együttműködést segítő módszertani fejlesztés és innovatív szolgáltatások biztosítása
2.A város vitalitását elsegítő közösségi terek és szolgáltatások alakítása átfogó cél
2.1SC Önkormányzati és civil intézményrendszer infrastrukturális állapotjavítása, szolgáltatáskínálatuk igény alapú fejlesztése
2.2SC  Zöldterületek közösségi célú fejlesztése, átalakítása
2.3SC Városi közművelődési és közgyűjteményi intézményi kapacitások közösségi szempontok szerinti megújítása
3. Sárbogárdi identitás, társadalmi kohézió és a helyi közösségek megerősítése átfogó cél
3.1SC Proaktív, kezdeményező, területi szemléletű, helyi kisközösségek fejlesztés
3.2SC Sárbogárdi identitás erősítése
3.3 SC Önkormányzati-vállalati-civil szféra közösségi célú együttműködéseinek bővítése
3.4 SC Civil szervezetek, szolgáltatók kapacitás bővítése

Műveletek
A stratégia megvalósítására a HACS  három beavatkozási műveletet definiált:
M1 József Attila Művelődési Ház közösségi célú felújítása (kulcsprojekt), ERFA forrásból 85 millió Ft
M2 Szabadtéri helyszínek, közösségi terek fejlesztése ERFA forrásból, 49,25 millió Ft (2-10 projekt)
M3 Helyi identitás, társadalmi kohézió és a helyi közösségek erősítése, ESZA forrásból 83,25 millió Ft. (15-50 projekt)

HACS munkaszervezet
A HACS 2017. augusztus 22-i ülésén kijelölte a munkaszervezetet, amely ellátja az adminisztrációs és pénzügyi feladatokat. Ennek érdekében a HACS a konzorciumi tagok közül a non-profit szervezetként működő Társadalmi Vállalkozásfejlesztési és Befektetésösztönző Nonprofit Kft-t választotta ki. A szervezet megalakulása óta aktívan jelen van a város életében, célrendszere egybevág a munkaszervezeti feladatok ellátásával, munkatársai megfelelő tapasztalatokkal rendelkeznek a pályázati intézményrendszerekről, megfelelően felkészült pénzügyi és szakmai vezetője van. A szervezet munkatársai részt vettek a település általános és specifikus fejlesztési koncepcióinak véleményezésében, közreműködtek a stratégiai tervek kidolgozásában. 

A projekt várható fizikai befejezésének ideje: 2020.05.29.
Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

KSH

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)