Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

A Projektről
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOP-2.1.3-15-FE1-2016-00015 
 
Kedvezményezett neve: Sárbogárd Város Önkormányzata
Projekt címe: Sárbogárd város belterületi vízrendezése
Szerződött támogatás összege: 162 885 500 Ft
Támogatás mértéke: 100% 
Projekt tervezett befejezése: 2018.12.31.
 
Sárbogárd a Közép-dunántúli Régió Fejér megye déli részén fekvő vidékies jellegű egyéni karakterű kisvárosa. Sárbogárd a Közép-Mezőföld kistáj nyugati részén az Ős-sárvíz megsüllyedt hordalékkúpján települt. Talajvíz mélysége változó, a településen 1-2 méter közötti (bizonyos területeken csupán 70 cm),  a település magasabb részein a talajvíz már 6-7 méteres mélységben található.
A város területe síkvidék, a sárvíz mocsaras és abból kiemelkedő területén alakult ki a mai város. A városban évek óta megoldatlan, visszatérő és jelentős problémát okoz a megálló csapadékvíz. A földrajzi fekvésből fakadó egyik jelentős problémát a csapadékvíz okozza, mert a település növekedése során kiépített csapadékvíz-elvezető rendszer, azaz a meglévő elvezető rendszer nem teljeskörűen került kiépítésre - bizonyos utcákban máig nincs csapadékvíz-elvezető árok, valamint az egyes területeken mély-pontok alakultak ki, ahol a csapadékvíz a lefolyás idején elárasztást, belvízveszélyt okoz, veszélyezteti az épületek állékonyságát. Azaz a településen évtizedek óta jelentős probléma a csapadékvíz-elvezetés. Az utcai vízelvezető árkok nem egységes koncepció alapján készültek, így azok keresztmetszete, az egyes kapubejárók alatti átereszek kialakítása nem megfelelő.
A jelenlegi meglévő füvesített földárok rendszer már csak kis hatással tud működni. A legtöbb helyen az ingatlanok kapubejárói alatt nem megfelelő keresztmetszetű átereszek találhatóak. Az árkok nagy része nem burkolt, így gyorsan feliszapolódik, feltöltődik. Néhány helyen a keresztező utak alatti átereszek is szűk keresztmetszetűek. 
A sárbogárdi városrészben, az utóbbi évtizedben több jelentős elöntés is volt, a belvíz miatt több tíz épület dőlt össze vagy vált lakhatatlanná. Legutóbb 2010. év során volt vis maior helyzet a jelenlegi pályázatban szereplő környéken a Kinizsi és Nagy Lajos utcában. A fő problémát az okozta, hogy a nagy mennyiségű csapadékot nem tudta kellő időben az árokhálózat elvezetni a hálózat és a kapubejárók alatti átereszek nem megfelelő keresztmetszete miatt. Vis maior helyzet ugyan nem, de 2013-ban és 2015-ben is volt jelentősebb elöntés a településen, ekkor önkormányzati védekezésre volt szükség. 
 
A város sárbogárdi településrészének vízkár-elhárítási szempontból leginkább veszélyeztetett területei az Ady és a Tinódy utca által határolt mély fekvésű területek, illetve a település azon részei, ahol eddig egyáltalán nem volt kiépítve a csapadékvíz-elvezetés. A fejlesztéssel érintett utcák Sárbogárd központi városrészében, a település főutcájától nyugatra eső területen találhatók. 
Jelen projekt keretében Sárbogárd központi területeinek, vízkár veszélyeztetettség szempontjából legkritikusabb részein a csapadékvíz elvezetésének rendezése történik, annak érdekében, hogy a csapadékíz-elvezető rendszer bővítésével egészségesebb, élhetőbb élettér alakuljon ki, melyben a természeti és épített környezet nincs kitéve újabb vízkárok okozta rongálódásnak. A projekt konkrét célja: Sárbogárd központi területén a belvízvédelmi szempontból legkritikusabb területek Tinódy utca környékének (Sárbogárd központi városrész nyugat-délnyugati része), a település legmélyebben fekvő, illetve jelenleg csapadékvíz-elvezető árokkal nem rendelkező utcáiban csapadékvíz-elvezető rendszer kialakítása, illetve a meglévő szakaszok felújítása.

Sárbogárdon magas a talajvíz állása. A település sík, lapos területen helyezkedik el a központi, belterületi rész, a vizek a település központjából lassan folynak ki és az árkok vízállása egymástól függ. Csapadékosabb időjárás esetén a település kül- és belterületén egyaránt magas a belvízzel elöntött területek nagysága. Ezek az időszakok a hazai időjárásnak megfelelően jellemzően az év elején és tavasszal fordulnak elő. Ebben az időszakban azonban vizet lakossági öntözésre sem lehet felhasználni - nincs összhangban a vegetációs időszakkal -, így a házi tárolás is korlátozott. Továbbá sajnos a településen egyre kevesebben foglalkoznak kertműveléssel, így sok lakóingatlannál, a tulajdonos szempontjából nincs jelentősége a házi ciszternák kialakításának. A nagyobb méretű, több ingatlant, esetleg utcát kiszolgáló megfelelő víztározók kialakításának is feltétele a csapadékvíz-elvezető hálózat rendbetétele, korszerűsítése, hogy a nem tárolható csapadékvíz elvezetése is megoldott legyen. Ennek másik gátja a kialakult utcahálózat és településszerkezet. 
A jelenlegi helyzet tehát nem teszi lehetővé a vizek visszatartását, illetve a település helyzetéből fakadóan azok „visszatartás nélkül is itt vannak”.

A pályázat benyújtását követően a projekt keretében az alábbi tevékenységek valósulnak meg: 
Projekt előkészítés:
Tulajdonviszonyok rendezése
Elvárt tanulmányok elkészítése (pénzügyi elemzés)
Kiviteli terv elkészítése
•  Közbeszerzés lefolytatása 
Projekt megvalósítás:
Kivitelezés
•      Műszaki ellenőrzés
Szemléletformálás
Vízjogi üzemeltetési engedély megszerzése
Projektmenedzsment
Tájékoztatás és nyilvánosság
 
A projekt eredményei: 
- A beruházással érintett/felújított/kiépített csatornaszakasz becsült hossza közel 5 km lesz.
- A projekt keretében a település területének mintegy 5-10%-án sikerül a vízrendezést megoldani.
- A szemléletformálási tevékenység során a településre járó általános és középiskolások nagy részét elérik, a szórólapozás eredményeként a háztartások legalább 90%-át tájékoztatják.
- A projekttel érintett szakaszok szomszédságában megközelítőleg 180 ingatlan érintett közvetve a beruházással. 
 
A projekt tervezett befejezési dátuma:
2018.12.31. 
Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

KSH

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)