Hirdetmények

.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
Áramszünet tájékoztató
 

2024. április 29-én
8.30-15.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Abai út pincék
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2009. augusztus 11.

Sárbogárd Város Polgármestere

7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2009. augusztus  11-én (kedd)  9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye:               Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

Napirend:

 

1.        A város nevelési-oktatási intézményeinek beszámolója tevékenységükről, a személyi, tárgyi feltételekről a következő tanévre való felkészülés teendőiről.

Előadó:            Intézményvezetők (Központi Ált. Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat, ÁMK)

 

2.                  Az ÁMK intézményi dokumentumainak módosítása.

Előadó:            jegyző

 

3.                  A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményi dokumentumainak módosítása.

Előadó:            jegyző

 

4.                 Létszámbővítés az ÁMK Egységes Pedagógiai Szolgálatnál.

Előadó:            polgármester

 

5.                 Intézményi térítési díjak megállapítása.

Előadó:            jegyző

 

6.                 A Városi Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

Előadó:            polgármester

 

7.        Tájékoztató az önkormányzat 2009. évi költségvetésének első félévi alakulásáról.

 Előadók:          polgármester

                        jegyző

                        Gazdasági osztályvezető

 

8.        Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 9/2009.(II.19.) Ktr. sz. rendeletének módosítása.

Beterjesztő:      polgármester

Előadók:          jegyző

                       Gazdasági Osztály vezetője     

 

9.                  A Közfoglalkoztatási terv módosítása, tájékoztató az első félévben végzett munkákról.

Előadó:            polgármester

 

10.       Az egyes szociális ellátásokról szóló 28/2006.(VI.15.) Ktr. sz. rendelet módosítása. 

Előadó:            jegyző

 

11.      Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata a belső piaci szolgáltatásokról szóló      2006/123/EK irányelv alapján.

Előadó:            jegyző

 

12.       Önkormányzati rendeletek jogharmonizációs

           és egyéb  módosítása.

Előadó:            jegyző

 

12/1     A lakások és helyiségek bérletére

            és elidegenítésükre vonatkozó egyes

                  szabályokról szóló rendelet módosítása.

 

12/2    A járművek behajtási engedélyeinek
                kiiadási  és felülvizsgálati rendjéről s
zóló

           rendelet  módosítása.

 

12/3     A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása.    

 

12/4    A talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása.

 

12/5    Az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és elidegenítésének egyes szabályairól szóló rendelet módosítása.

 

12/6    Sárbogárd Város díszpolgári címének és kitüntetéseinek alapításáról és adományozásáról szóló rendelet módosításáról.

 

12/7    A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása.

 

12/8     Az épített környezet alakításáról és az építészeti örökség helyi védelméről szóló rendelet módosítása.

 

12/9     A temetőkről és a temetkezésről szóló rendelet módosítása.

 

12/10   A közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről szóló rendelet módosítása.

 

12/11  Az önkormányzati környezetvédelmi alap működéséről szóló rendelet módosítása.

 

12/12  Az ivóvíz és csatornaszolgáltatás közületi és lakossági díjának megállapításáról szóló rendelet módosítása.

 

12/13  A távhő és melegvíz-szolgáltatás díjának megállapításáról és alkalmazási feltételeiről szóló rendelet módosítása.

 

 

 

13.   Az   önkormányzat közművelődési feladatairól  szóló 
 27/2008.(X.9.) 
Ktr. 
sz. rendelete   módosításáról.

           Előadó: jegyző

 

14.      Egyes önkormányzati rendeletek hatályon

           kívül  helyezése.

Előadó:            jegyző

 

15.       Avízi-közművek üzemeltetéséért fizetett 2009. I. félévi bérleti díj felhasználásáról döntés.

Előadó:            polgármester

 

16.        Testvértelepülési kapcsolat kialakítása Zetelakával.

Előadó:            polgármester

 

17.      Gergely köz 3. szám alatti 741/2/A/7 hrsz-ú társasházi
     lakás értékesítése.

Előadó:            polgármester

 

18.        Közbeszerzési eljárás kiírása fejlesztési hitel felvételére.

Előadó:            polgármester

 

19.       Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és az
     általános tartalék   a
lakulásáról.    

Előadó:            jegyző

 

            20.       Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

            Előadók:          a végrehajtásért felelősök

20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 20/7 20/8 

 

21.       Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb
                       eseményekről, intézkedésekről.        

            Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

 

22.      Bejelentések,  interpellációk.                     

           22/1,  22/2,  22/3,  22/4                      

 

Zárt ülés:

 

1.                  A város Díszpolgára kitűntetés 2009. évi adományozása.

Előadó:            ÜJB. elnök

           

2.                  Pro Urbe kitűntetés 2009. évi adományozása.

Előadó:            ÜJB. elnök

           

3.                "Sárbogárd Ifjúságáért” kitűntetés  2009.

           évi adományozása.

Előadó:            ÜJB. elnök

 

4.                  Védőnői pályázat elbírálása.

Előadó:            polgármester

 

5.                  Lakásbérletről döntés.

Előadó:            polgármester

 

6.                  Átmeneti segély fellebbezés elbírálása.

Előadó:            ESZB. Elnök

 

7.                  Bejelentések

 

 

 

 

Sárbogárd, 2009. július 30.

 

                                                       Juhász János

                                                       polgármester

 

 

 

 

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

FŐZŐVERSENY 2024

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók az online tér pénzügyi biztonságot veszélyeztető kockázatairól

CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Állatvédelem

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)