Térítési díj befizetési időpont
TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉS
Orvosi ügyelet
Sárszentmiklósi Orvosi Rendelő
Áramszünet tájékoztató
ÁRAMSZÜNET

2020. január 24-én és 28-án
8-12 óra között

Érintett utcák, szakaszok:
Kislók puszta
Vertikál hulladéklerakó
Károlymajor

-----

2020. február 14-én
várhatóan 8 - 12 óráig
Sárbogárd - Rétszilas területén áramszünet lesz.

Érintett utcák, szakaszok:
egész Bocskai István utca

-----

2020. február 18-án várhatóan
8 - 16 óráig áramszünet lesz.

Érintett utcák, szakaszok:
egész Tompa Mihály utca
(Mészöly Géza és Kossuth Zsuzsanna Ált. Iskola, Idősek Otthona, Református Egyházközség,Ref. Templom, Orvosi rendelő, szőnyegbolt)
Gergely köz, Templom köz, Gilice köz, Sávoly köz, Árpád utca 110-150., 73-135. Árpád ltp. 24/3.


Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL
A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.Erről információ:ITT

Dr. Venicz Anita
   jegyző   
Eslyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
Sajtóközlemény

 

 

 

 

Legfrissebb
Térítési díj táj. bal oldali boxban található! 
 
 

Térítési díj táj. bal oldali boxban találhat
ó!
*
 
 
 
 
 
 Áramszünet táj. bal oldali boxban

                                                     
 
Táj. a kormányablakokban be nem nyújtható kérelmekről *  *
2012. május 11.

Sárbogárd Város Polgármestere

7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

  

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2012.  május 11. - én (péntek)  9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye:               Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

Napirend:

                               1.      Tájékoztató a két ülés közötti 

                                        fontosabb eseményekről, intézkedésekről.   

                                         Beszámoló az átruházott hatáskörök  gyakor-

                                         lásáról.

 

2.            Jelentés a lejárt határidejű 
                           határozatok végrehajtásáról.

               Előadók:    a végrehajtásért felelősök

                  2,     2/1,     2/2,     2/3,     2/4

 

3.          A Sárbogárdi Rendőrkapitányság vezetőjének

             beszámolója a 2011. évi bűnügyi és közbiztonsági

             helyzetről.

Előadó:            dr. Ozsváth Zsolt rendőrkapitány

 

4.                  Beszámoló a Városi Bölcsőde    tevékenységéről, 

              személyi és tárgyi feltételeiről.

  A bölcsőde nyári szünet miatti zárvatartása.

  Előadó: intézményvezető

                       jegyző

 

5.                  Városi Bölcsőde Szervezeti és Működési

              Szabályzatának módosítása.

               Előadó:           polgármester

 

6.        Tájékoztató az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, a gyermekvédelem helyzetéről.

 Előadó:            Hatósági osztályvezető

                         Gyámhivatal vezetője

                          Intézmények Gyermekvédelmi felelősei

                          Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
                               vezetője  

        

7.         Tájékoztató a Kegyeleti Közszolgáltatási Megállapodás hatályosulásáról.

Előadó:            jegyző

 

8.           Az önkormányzat 2011. évi 
                                       pénzmaradványának elszámolása
.

   Előadó:            polgármester

9.         Együttműködési megállapodás a Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

Előadó:            polgármester

10.             A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 21/2006. (III.23.)
önkormányzati rendelet módosítása. 

 
Előadó:            jegyző

 

11.       Önkormányzati rendeletek egyes rendelkezéseinek módosítása és hatályon kívül helyezése.

        Előadó:            jegyző.

12.        A nevelési- oktatási intézmények tanulócsoport számának meghatározása a 2012/2013. tanévre.

Előadó:           jegyző

13.       Madarász József Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

Előadó:            polgármester

14.        Sárbogárd Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

Előadó:           polgármester

15.             Tájékoztató a környezet állapotáról és a város környezetvédelmi helyzetéről.

Előadó:           polgármester

16.           Közbeszerzési eljárás kiírása
               szociális étkeztetés biztosítására.

   Előadó:             polgármester

17.              Lakásbérleti szerződés meghosszabbítása.

 Előadó:           polgármester

18.               Közoktatási intézmények alapító
        okiratának felülvizsgálata.

 Előadó:           jegyző

19.             Tájékoztató a Helyi  Hulladékgazdálkodási  Terv  időarányos végrehajtásáról.

Előadó:           polgármester

20.              Sárbogárdi 1817/5 hrsz.-ú ingatlanon
       szabadidő park kialakítása.

Előadó:           polgármester

21.        Tájékoztató az  előirányzatok felhasználásáról 
     és a tartalék alakulásáról.

  Előadó:           jegyző

22.              Bejelentések
22/122/2, 2/3, (KÖZÉV Kft 2011 évi mérleg beszámolójának elfogadása PB-VVB által) 22/4

 

Zárt ülés

1.)       Sárbogárd Város Oktatásáért kitüntetés

          2012. évi adományozása.

            Előadó:            ÜJB elnöke

2.)            Sárbogárdi Talentum kitüntetés

            2012. évi adományozása.

Előadó:            ÜJB elnöke

 

 Sárbogárd, 2012. május 02.

                                                         Dr. Sükösd Tamás
                                                              polgármester

 

 

 

 

 

 
Köszöntő


 

  Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Közadatkereső

Elektronikus ügyintézés

Vakok és gyengénlátók számára

EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 Közlemény II.


1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"
2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon"
 
3. „A helyi identitástudat fejlesztése”

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője”
5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó mellékletek:
Jelentkezési lap
Szerződéstervezet
Szakmai beszámoló
Értesítőlevél minta
Pályázat életút
Kommunikáció
Helyszíni szemle jegyzőkönyv
Számla és bérösszesítők


TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 
 
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
című projekt
Bemutatás   Megvalósítás  
Meghívó

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

 
TÁMOP 3.4
.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt
Bemutatás    Megvalósítás
Meghívó

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében  


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091  pályázat
 Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése  


Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat
Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
2019
2018 
Határozat
Kérelem


Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB
 Határozat

Kérelem


Tájékoztató (Sárszm. SE)
 Sárszentmiklósi SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
Határozat (2018.10.29):
Határozat (2019.08.21):
Határozat (2019.09.09):
Határozat (2019.11.29):
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 
 Sportfejlesztési program(2018)
 Sportfejlesztési program(2019)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Egyenlő bánásmód
- mindenkit megillet!


Rendőrségi tájékoztató

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

Oklevél
A NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL OKLEVELE SÁRBOGÁRD
részére