Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2012. május 11.

Sárbogárd Város Polgármestere

7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

  

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2012.  május 11. - én (péntek)  9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye:               Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

Napirend:

                               1.      Tájékoztató a két ülés közötti 

                                        fontosabb eseményekről, intézkedésekről.   

                                         Beszámoló az átruházott hatáskörök  gyakor-

                                         lásáról.

 

2.            Jelentés a lejárt határidejű 
                           határozatok végrehajtásáról.

               Előadók:    a végrehajtásért felelősök

                  2,     2/1,     2/2,     2/3,     2/4

 

3.          A Sárbogárdi Rendőrkapitányság vezetőjének

             beszámolója a 2011. évi bűnügyi és közbiztonsági

             helyzetről.

Előadó:            dr. Ozsváth Zsolt rendőrkapitány

 

4.                  Beszámoló a Városi Bölcsőde    tevékenységéről, 

              személyi és tárgyi feltételeiről.

  A bölcsőde nyári szünet miatti zárvatartása.

  Előadó: intézményvezető

                       jegyző

 

5.                  Városi Bölcsőde Szervezeti és Működési

              Szabályzatának módosítása.

               Előadó:           polgármester

 

6.        Tájékoztató az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, a gyermekvédelem helyzetéről.

 Előadó:            Hatósági osztályvezető

                         Gyámhivatal vezetője

                          Intézmények Gyermekvédelmi felelősei

                          Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
                               vezetője  

        

7.         Tájékoztató a Kegyeleti Közszolgáltatási Megállapodás hatályosulásáról.

Előadó:            jegyző

 

8.           Az önkormányzat 2011. évi 
                                       pénzmaradványának elszámolása
.

   Előadó:            polgármester

9.         Együttműködési megállapodás a Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

Előadó:            polgármester

10.             A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 21/2006. (III.23.)
önkormányzati rendelet módosítása. 

 
Előadó:            jegyző

 

11.       Önkormányzati rendeletek egyes rendelkezéseinek módosítása és hatályon kívül helyezése.

        Előadó:            jegyző.

12.        A nevelési- oktatási intézmények tanulócsoport számának meghatározása a 2012/2013. tanévre.

Előadó:           jegyző

13.       Madarász József Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

Előadó:            polgármester

14.        Sárbogárd Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

Előadó:           polgármester

15.             Tájékoztató a környezet állapotáról és a város környezetvédelmi helyzetéről.

Előadó:           polgármester

16.           Közbeszerzési eljárás kiírása
               szociális étkeztetés biztosítására.

   Előadó:             polgármester

17.              Lakásbérleti szerződés meghosszabbítása.

 Előadó:           polgármester

18.               Közoktatási intézmények alapító
        okiratának felülvizsgálata.

 Előadó:           jegyző

19.             Tájékoztató a Helyi  Hulladékgazdálkodási  Terv  időarányos végrehajtásáról.

Előadó:           polgármester

20.              Sárbogárdi 1817/5 hrsz.-ú ingatlanon
       szabadidő park kialakítása.

Előadó:           polgármester

21.        Tájékoztató az  előirányzatok felhasználásáról 
     és a tartalék alakulásáról.

  Előadó:           jegyző

22.              Bejelentések
22/122/2, 2/3, (KÖZÉV Kft 2011 évi mérleg beszámolójának elfogadása PB-VVB által) 22/4

 

Zárt ülés

1.)       Sárbogárd Város Oktatásáért kitüntetés

          2012. évi adományozása.

            Előadó:            ÜJB elnöke

2.)            Sárbogárdi Talentum kitüntetés

            2012. évi adományozása.

Előadó:            ÜJB elnöke

 

 Sárbogárd, 2012. május 02.

                                                         Dr. Sükösd Tamás
                                                              polgármester

 

 

 

 

 

 
Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

KSH

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)