Hirdetmények

.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
Áramszünet tájékoztató
 

2024. április 29-én
8.30-15.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Abai út pincék
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

20160212
 Sárbogárd Város Polgármestere
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2016. február 12- én  (péntek) 9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

Napirend:

1.        Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről,                                     intézkedésekről.

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

2.        Jelentés a lejárt határidejű

           határozatok végrehajtásáról.

Előadók:         a végrehajtásért felelősök

3.       Sportegyesületek beszámolója 2015. évi                         működésükről,   személyi és    tárgyi                                 feltételeikről, az önkormányzat által                                 biztosított támogatás   felhasználásáról.

           Előadó:           polgármester

4.    Tájékoztató a sportlétesítmény használatáról, fenntartási költségeiről.

Előadó:           polgármester

5.       Sárbogárd Város Önkormányzat 2015. évi                       költségvetésének   módosítása.

           Előadó:           jegyző

6.    Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása.

           Előadó:           polgármester

7.       Sárbogárd Város Önkormányzat 2016.

          évi költségvetési    rendeletének  elfogadása.

           Előadó:           polgármester

8.      Az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015.                 (II.27.)   önkormányzati    rendelet                                  módosítása.

           Előadó:           jegyző

9.       A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos

          hulladékkezelési    helyi közszolgáltatásról

        szóló  38/2015.  (IX.24.) önkormányzati rendelet           módosítása.

          Előadó:           jegyző

10.      Sárbogárdi Napok rendezvénysorozat

           tervezett programjának        elfogadása.

 Előadó:          OKSB elnöke

11.       A Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde és a                              Sárbogárdi Zengő    Óvoda   alapító                                    okiraának módosítása. 

Előadó:           polgármester

 

12.      A Sárbogárdi Zengő Óvodába történő jelentkezés             módjának és a   2016/2017-es nevelési év                     beiratkozási  dőszakának meghatározása.

           Előadó:           jegyző

13.     A Sárbogárdi Zengő Óvoda éves nyitva

          tartási rendjének megállapítása.

           Előadó:           jegyző

14.      Döntés a távhőszolgáltatással kapcsolatos 2016.

          évi bérleti díj       felhasználásáról.

           Előadó:           polgármester

15.    Sárbogárd Millenium 2000 utca – Haladás út – 0225/15 hrsz. árok – 0225/7 hrsz-ú út - vasút által határolt terület TSZT, HÉSZ eseti módosítása Szabályozási tervének módosítása során érkezett vélemények, észrevételek elfogadása.

                                   Előadó:           polgármester

16.     A polgármester szabadságának utólagos                     engedélyezése.

                                   Előadó:           jegyző

17.      Vízi-közművek üzemeltetésért fizetett 2015. évi bérleti      díj   felhasználásáról döntés.

           Előadó:           polgármester

18.       Döntés a 2016.évi vízi-közmű bérleti díj terhére                 megvalósítandó    felújításokról.

           Előadó:           polgármester

19.       A Sportkoncepció (2016-2020) elfogadása.

           Előadó:           jegyző

20.       Közbeszerzési szabályzat módosítása.

           Előadó:           jegyző

21.       Bejelentések.

       21/1.   A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet megalkotása. 

          

Sárbogárd, 2016. február 3.

                                                                dr. Sükösd Tamás 

                                                                     polgármester

 
Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

FŐZŐVERSENY 2024

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók az online tér pénzügyi biztonságot veszélyeztető kockázatairól

CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Állatvédelem

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)