Térítési díj befizetési időpont
TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉS
Orvosi ügyelet
Sárszentmiklósi Orvosi Rendelő
Áramszünet tájékoztató
ÁRAMSZÜNET

2020. január 24-én
8-12 óra között

Érintett utcák, szakaszok:
Kislók puszta
Vertikál hulladéklerakó
Károlymajor

-----

2020. február 14-én
várhatóan 8 - 12 óráig
Sárbogárd - Rétszilas területén áramszünet lesz.

Érintett utcák, szakaszok:
egész Bocskai István utca

-----

2020. február 18-án várhatóan
8 - 16 óráig áramszünet lesz.

Érintett utcák, szakaszok:
egész Tompa Mihály utca
(Mészöly Géza és Kossuth Zsuzsanna Ált. Iskola, Idősek Otthona, Református Egyházközség,Ref. Templom, Orvosi rendelő, szőnyegbolt)
Gergely köz, Templom köz, Gilice köz, Sávoly köz, Árpád utca 110-150., 73-135. Árpád ltp. 24/3.


Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL
A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.Erről információ:ITT

Dr. Venicz Anita
   jegyző   
Eslyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
Sajtóközlemény

 

 

 

 

Legfrissebb
Térítési díj táj. bal oldali boxban található! 
 
 

Térítési díj táj. bal oldali boxban találhat
ó!
*
 
 
 
 
 
 Áramszünet táj. bal oldali boxban

                                                     
 
Táj. a kormányablakokban be nem nyújtható kérelmekről *  *
2010. február 9.

Sárbogárd Város Polgármestere

     7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2010. február 9-én (kedd)  9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye:               Polgármesteri Hivatal Díszterme

                                    7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

Napirend:

 

1.)    Sportegyesületek beszámolója működésükről, személyi és tárgyi feltételeikről.

Előadók:        Egyesületek vezetői

1/1, 1/2. 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7,1/8, 1/9, 1/10,  

 

2.)    Tájékoztató a sportlétesítmények használatáról, fenntartási költségeiről.

Előadók:        intézményvezetők

                              Sportegyesületek vezetői 

     2/1, 2/2, 2/3, 2/4

 

3.)    A városi önkormányzat 2010. évi költségvetésének elfogadása.

Beterjesztő:   polgármester

jegyző

gazdasági osztályvezető

1. rész, 2. rész, 3. rész, 4. rész

 

4.)    Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 9/2009.(II.19.) Ktr. sz. rendelet módosítása.

Beterjesztő:    polgármester

Előadó:          jegyző

 

5.)    Döntés a 2010. évi viziközmű bérleti díj terhére megvalósuló felújításról.

Előadó:          polgármester

 

6.)    Pályázat benyújtása a Zengő Óvoda felújítására.

Előadó:          polgármester

 

7.)    A köztisztviselők díjazásáról, juttatásairól szóló rendelet elfogadása.

Előadó:          jegyző

 

8.)    Cafetéria szabályzat elfogadása.

Előadó:          jegyző

 

9.)    Közbeszerzési Szabályzat módosítása.

Előadó:          jegyző

 

10.) A technikai és egyéb álláshelyek megszüntetése.

Előadó:          polgármester

 

11.) Egyes rendeletek módosításáról szóló rendelet.

Előadó:          jegyző

 

12.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 1/2002.(I.25.) Ktr. sz. rendelet módosítása.

Előadó:          jegyző

 

13.) Az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló 18/2004. (IV.9.) Ktr. sz. rendelet módosítása.

Előadó:          jegyző

 

14.)Sárbogárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2005. (III.30.) Ktr. sz. rendelet módosítása.

Előadó:          jegyző

 

15.) A helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 11/2005.(V.3.) Ktr. sz. rendelet módosítása.

Előadó:          jegyző

 

16.)Ady Endre u. – Szegfű utca – Virágsarok utca- Petőfi Sándor utca által határolt terület szabályozásáról szóló 51/2005. (XII.27.) Ktr. sz. rendelet módosítása.

Előadó:          jegyző

 

17.) A távhő és melegvíz-szolgáltatásról szóló 48/2009.(IX.14.) Ktr. sz. rendelet módosítása.

Előadó:          jegyző

 

18.) Nevelési-oktatási intézmények 2010/2011-es tanév beiratkozási időszakának meghatározása.

Előadó:          jegyző

 

19.) Óvodák nyári zárvatartása.

Előadó:          jegyző

 

20.) Tájékoztató a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás 2009. II. félévi munkájáról.

Előadó:          polgármester

 

21.) Hantosi út forgalmi rend változása.

Előadó:          polgármester

 

22.) Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és a tartalék alakulásáról.

Előadó:          jegyző

 

23.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadók:        végrehajtásért felelősök

23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5 

 

24.) Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

         Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

 

25.) Bejelentések, interpellációk

                        25/1

Zárt ülés:

1.)    Választási szervek megválasztása.

Előadó:            Jegyző

 

2.)    Első lakáshoz jutók támogatása.

Előadó:            ESZB elnöke

 

2.)        Bejelentések

 

Sárbogárd, 2010. január 29.

 

                                                      Juhász János

                                                      polgármester

Köszöntő


 

  Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Közadatkereső

Elektronikus ügyintézés

Vakok és gyengénlátók számára

EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 Közlemény II.


1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"
2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon"
 
3. „A helyi identitástudat fejlesztése”

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője”
5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó mellékletek:
Jelentkezési lap
Szerződéstervezet
Szakmai beszámoló
Értesítőlevél minta
Pályázat életút
Kommunikáció
Helyszíni szemle jegyzőkönyv
Számla és bérösszesítők


TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 
 
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
című projekt
Bemutatás   Megvalósítás  
Meghívó

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

 
TÁMOP 3.4
.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt
Bemutatás    Megvalósítás
Meghívó

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében  


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091  pályázat
 Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése  


Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat
Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
2019
2018 
Határozat
Kérelem


Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB
 Határozat

Kérelem


Tájékoztató (Sárszm. SE)
 Sárszentmiklósi SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
Határozat (2018.10.29):
Határozat (2019.08.21):
Határozat (2019.09.09):
Határozat (2019.11.29):
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 
 Sportfejlesztési program(2018)
 Sportfejlesztési program(2019)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Egyenlő bánásmód
- mindenkit megillet!


Rendőrségi tájékoztató

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

Oklevél
A NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL OKLEVELE SÁRBOGÁRD
részére