Térítési díj befizetési időpont
TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉS
Orvosi ügyelet
Sárszentmiklósi Orvosi Rendelő
Áramszünet tájékoztató
ÁRAMSZÜNET

2020. január 24-én és 28-án
8-12 óra között

Érintett utcák, szakaszok:
Kislók puszta
Vertikál hulladéklerakó
Károlymajor

-----

2020. február 14-én
várhatóan 8 - 12 óráig
Sárbogárd - Rétszilas területén áramszünet lesz.

Érintett utcák, szakaszok:
egész Bocskai István utca

-----

2020. február 18-án várhatóan
8 - 16 óráig áramszünet lesz.

Érintett utcák, szakaszok:
egész Tompa Mihály utca
(Mészöly Géza és Kossuth Zsuzsanna Ált. Iskola, Idősek Otthona, Református Egyházközség,Ref. Templom, Orvosi rendelő, szőnyegbolt)
Gergely köz, Templom köz, Gilice köz, Sávoly köz, Árpád utca 110-150., 73-135. Árpád ltp. 24/3.


Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL
A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.Erről információ:ITT

Dr. Venicz Anita
   jegyző   
Eslyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
Sajtóközlemény

 

 

 

 

Legfrissebb
Térítési díj táj. bal oldali boxban található! 
 
 

Térítési díj táj. bal oldali boxban találhat
ó!
*
 
 
 
 
 
 Áramszünet táj. bal oldali boxban

                                                     
 
Táj. a kormányablakokban be nem nyújtható kérelmekről *  *
2007. augusztus 10.

Sárbogárd Város Polgármestere
7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.


M e g h í v ó
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
2007. augusztus 10-én (pénteken) 9.00 órakor
ülést tart, melyre meghívom


Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal Díszterme
  7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

Napirend:

1. Tájékoztató az önkormányzat 2007. évi költségvetésének első félévi alakulásáról.
 Előadó: polgármester
   jegyző
   gazdasági osztályvezető

2. Az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 6/2007.(II.14.) Ktr. számú rendelet módosítása.
 Előadó:  polgármester
    jegyző

3. A város nevelési – oktatási intézményeinek beszámolója tevékenységükről, a személyi, tárgyi feltételekről a következő tanévre való felkészülés teendőiről.
 Előadó: polgármester
    Mészöly G. Ált. Isk. igazgatója
    Sárszentmiklósi Ált.Isk. igazgatója
    Szent István Ált. Isk. igazgatója
    Aprajafalva Óvoda vezetője
    Zengő Óvoda vezetője
    Kippkopp Óvoda vezetője 

4. Az ÁMK Sárbogárd, Köztársaság u. 171-173. intézmény SZMSZ-e, házirendje és IMIP –je jóváhagyása.
 Előadó: jegyző

5. A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat SZMSZ-e, házirendje, IMIP-je és nevelési, pedagógiai programjának jóváhagyása.
 Előadó: jegyző 

6. A Sárszentmiklósi ÁMK alapító okiratának módosítása és az intézmény létszámának módosítása.
 Előadó: polgármester

7. Az ESZI és a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratának módosítása.
 Előadó: polgármester

8.  Az egyes szociális ellátásokról szóló 28/2006.(VI.15.) Ktr. számú rendelet módosítása.
 Előadó: jegyző

9. A Városi Bölcsőde és a nevelési – oktatási intézmények térítési díjainak felülvizsgálata.
 Előadó: jegyző

10. A Városi Bölcsőde SZMSZ jóváhagyása.
 Előadó: jegyző

11. József Attila Művelődési Központ közművelődési megállapodási ügye.
 Előadó: polgármester

12. A Pusztaegresi Klub közművelődési megállapodás felmondási ügye, további működtetése.
 Előadó: polgármester

13. A viziközművek üzemeltetéséért fizetett 2007. I. félévi bérleti díj felhasználásáról döntés.
 Előadó: polgármester

14. Létszámleépítésről döntés.
 Előadó: jegyző

15. A képviselőtestület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007.(IV.13.) Ktr. sz. rendelet módosítása.
 Előadó: jegyző

16. A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása.
 Előadó: polgármester

17. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 41/2002.(XII.17.)Ktr. sz. rendelet módosítása.
 Előadó: jegyző

18. A társállat és sportcélból tartott állatok tartásáról szóló 12/2004.(II.25.) Ktr. sz. rendelet módosítása.
 Előadó: jegyző

19. Megüresedett önkormányzati ingatlanok hasznosítása.
 Előadó: polgármester

20. Az önkormányzat tulajdonáról a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló rendelet módosítása. 
 Előadó: jegyző

21. Ingatlan felajánlás a sárbogárdi 089/15 hrsz-ú szántóra.
 Előadó: polgármester

22. A Roma Kisebbségi Önkormányzat együttműködési kérelme pályázat benyújtásához.
 Előadó: polgármester

23. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának és Alapító Okiratának módosítása.
 Előadó: polgármester

24. Káloz község Településrendezési Tervének véleményezése.
 Előadó: polgármester

25. A Városi Rendőrkapitányság részére fejlesztési célú pénzeszköz átadása.
 Előadó: polgármester

26. ALBA-Volán Zrt. autóbusz járat szüneteltetési kérelme.
 Előadó: polgármester

27. Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és az általános tartalék alakulásáról.
 Előadó: jegyző

28. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
 Bejelentésekre válasz.
 Előadó  a végrehajtásért felelősök

29. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
 Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. 

30. Bejelentések, interpellációk.


Zárt ülés:

1. A „Város Díszpolgára” kitüntetés 2007. évi adományozása.
 Előadó: ÜJB. elnöke

2. Az „Év Utánpótlás Nevelője” kitüntetés 2007. évi adományozása. 
 Előadó: ÜJB. elnöke

3. Szakember lakás bérlőkijelölése.
 Előadó: polgármester

4. Lakásbérlettel kapcsolatos csere.
 Előadó: polgármester

5. Lakásbérleti szerződés meghosszabbítása.
 Előadó: polgármester

6. A Részvét BT és Sárbogárd Város Önkormányzat peres ügye.
 Előadó: jegyző

7. Első lakáshoz jutók támogatása.
 Előadó: ESZB. elnök

8. Bejelentések

 

Sárbogárd, 2007. július 30.

 

Juhász János
polgármester


Köszöntő


 

  Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Közadatkereső

Elektronikus ügyintézés

Vakok és gyengénlátók számára

EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 Közlemény II.


1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"
2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon"
 
3. „A helyi identitástudat fejlesztése”

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője”
5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó mellékletek:
Jelentkezési lap
Szerződéstervezet
Szakmai beszámoló
Értesítőlevél minta
Pályázat életút
Kommunikáció
Helyszíni szemle jegyzőkönyv
Számla és bérösszesítők


TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 
 
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
című projekt
Bemutatás   Megvalósítás  
Meghívó

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

 
TÁMOP 3.4
.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt
Bemutatás    Megvalósítás
Meghívó

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében  


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091  pályázat
 Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése  


Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat
Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
2019
2018 
Határozat
Kérelem


Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB
 Határozat

Kérelem


Tájékoztató (Sárszm. SE)
 Sárszentmiklósi SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
Határozat (2018.10.29):
Határozat (2019.08.21):
Határozat (2019.09.09):
Határozat (2019.11.29):
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 
 Sportfejlesztési program(2018)
 Sportfejlesztési program(2019)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Egyenlő bánásmód
- mindenkit megillet!


Rendőrségi tájékoztató

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

Oklevél
A NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL OKLEVELE SÁRBOGÁRD
részére