Rendelet hirdetmény
.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

2023. október 1-től >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
Esélyegyenlőségi program

 

 

 

 

Legfrissebb

                             
 
  ------------------------------------------------------------
2007. augusztus 10.

Sárbogárd Város Polgármestere
7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.


M e g h í v ó
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
2007. augusztus 10-én (pénteken) 9.00 órakor
ülést tart, melyre meghívom


Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal Díszterme
  7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

Napirend:

1. Tájékoztató az önkormányzat 2007. évi költségvetésének első félévi alakulásáról.
 Előadó: polgármester
   jegyző
   gazdasági osztályvezető

2. Az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 6/2007.(II.14.) Ktr. számú rendelet módosítása.
 Előadó:  polgármester
    jegyző

3. A város nevelési – oktatási intézményeinek beszámolója tevékenységükről, a személyi, tárgyi feltételekről a következő tanévre való felkészülés teendőiről.
 Előadó: polgármester
    Mészöly G. Ált. Isk. igazgatója
    Sárszentmiklósi Ált.Isk. igazgatója
    Szent István Ált. Isk. igazgatója
    Aprajafalva Óvoda vezetője
    Zengő Óvoda vezetője
    Kippkopp Óvoda vezetője 

4. Az ÁMK Sárbogárd, Köztársaság u. 171-173. intézmény SZMSZ-e, házirendje és IMIP –je jóváhagyása.
 Előadó: jegyző

5. A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat SZMSZ-e, házirendje, IMIP-je és nevelési, pedagógiai programjának jóváhagyása.
 Előadó: jegyző 

6. A Sárszentmiklósi ÁMK alapító okiratának módosítása és az intézmény létszámának módosítása.
 Előadó: polgármester

7. Az ESZI és a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratának módosítása.
 Előadó: polgármester

8.  Az egyes szociális ellátásokról szóló 28/2006.(VI.15.) Ktr. számú rendelet módosítása.
 Előadó: jegyző

9. A Városi Bölcsőde és a nevelési – oktatási intézmények térítési díjainak felülvizsgálata.
 Előadó: jegyző

10. A Városi Bölcsőde SZMSZ jóváhagyása.
 Előadó: jegyző

11. József Attila Művelődési Központ közművelődési megállapodási ügye.
 Előadó: polgármester

12. A Pusztaegresi Klub közművelődési megállapodás felmondási ügye, további működtetése.
 Előadó: polgármester

13. A viziközművek üzemeltetéséért fizetett 2007. I. félévi bérleti díj felhasználásáról döntés.
 Előadó: polgármester

14. Létszámleépítésről döntés.
 Előadó: jegyző

15. A képviselőtestület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007.(IV.13.) Ktr. sz. rendelet módosítása.
 Előadó: jegyző

16. A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása.
 Előadó: polgármester

17. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 41/2002.(XII.17.)Ktr. sz. rendelet módosítása.
 Előadó: jegyző

18. A társállat és sportcélból tartott állatok tartásáról szóló 12/2004.(II.25.) Ktr. sz. rendelet módosítása.
 Előadó: jegyző

19. Megüresedett önkormányzati ingatlanok hasznosítása.
 Előadó: polgármester

20. Az önkormányzat tulajdonáról a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló rendelet módosítása. 
 Előadó: jegyző

21. Ingatlan felajánlás a sárbogárdi 089/15 hrsz-ú szántóra.
 Előadó: polgármester

22. A Roma Kisebbségi Önkormányzat együttműködési kérelme pályázat benyújtásához.
 Előadó: polgármester

23. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának és Alapító Okiratának módosítása.
 Előadó: polgármester

24. Káloz község Településrendezési Tervének véleményezése.
 Előadó: polgármester

25. A Városi Rendőrkapitányság részére fejlesztési célú pénzeszköz átadása.
 Előadó: polgármester

26. ALBA-Volán Zrt. autóbusz járat szüneteltetési kérelme.
 Előadó: polgármester

27. Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és az általános tartalék alakulásáról.
 Előadó: jegyző

28. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
 Bejelentésekre válasz.
 Előadó  a végrehajtásért felelősök

29. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
 Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. 

30. Bejelentések, interpellációk.


Zárt ülés:

1. A „Város Díszpolgára” kitüntetés 2007. évi adományozása.
 Előadó: ÜJB. elnöke

2. Az „Év Utánpótlás Nevelője” kitüntetés 2007. évi adományozása. 
 Előadó: ÜJB. elnöke

3. Szakember lakás bérlőkijelölése.
 Előadó: polgármester

4. Lakásbérlettel kapcsolatos csere.
 Előadó: polgármester

5. Lakásbérleti szerződés meghosszabbítása.
 Előadó: polgármester

6. A Részvét BT és Sárbogárd Város Önkormányzat peres ügye.
 Előadó: jegyző

7. Első lakáshoz jutók támogatása.
 Előadó: ESZB. elnök

8. Bejelentések

 

Sárbogárd, 2007. július 30.

 

Juhász János
polgármester

 

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Bursa Hungarica

Tájékoztató

Tájékoztató

NAV
Már csak egy heted van! - FIVOSZ ÜGYFÉLFOGADÁS
Sárbogárd ügyfélszolgálati hely
PÉNTEK 8.00-12.00

ÁNTSZ
Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Hivatal Népegészségügyi Osztály
Ügyfélfogadás
helye: Sárbogárdi Kormányablak
hétfő 8.00-12.00, 13.00-16.00
Tel.: 25/795-754, 25/795-756, 25/460-070
email: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu Hivatali kapu: ANTSZDUNA KRID 701220113

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Kéményseprés

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)