Térítési díj befizetési időpont
TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉS
Orvosi ügyelet
Sárszentmiklósi Orvosi Rendelő
Áramszünet tájékoztató
ÁRAMSZÜNET

2020. január 24-én
8-12 óra között

Érintett utcák, szakaszok:
Kislók puszta
Vertikál hulladéklerakó
Károlymajor

-----

2020. február 14-én
várhatóan 8 - 12 óráig
Sárbogárd - Rétszilas területén áramszünet lesz.

Érintett utcák, szakaszok:
egész Bocskai István utca

-----

2020. február 18-án várhatóan
8 - 16 óráig áramszünet lesz.

Érintett utcák, szakaszok:
egész Tompa Mihály utca
(Mészöly Géza és Kossuth Zsuzsanna Ált. Iskola, Idősek Otthona, Református Egyházközség,Ref. Templom, Orvosi rendelő, szőnyegbolt)
Gergely köz, Templom köz, Gilice köz, Sávoly köz, Árpád utca 110-150., 73-135. Árpád ltp. 24/3.


Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL
A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.Erről információ:ITT

Dr. Venicz Anita
   jegyző   
Eslyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
Sajtóközlemény

 

 

 

 

Legfrissebb
Térítési díj táj. bal oldali boxban található! 
 
 

Térítési díj táj. bal oldali boxban találhat
ó!
*
 
 
 
 
 
 Áramszünet táj. bal oldali boxban

                                                     
 
Táj. a kormányablakokban be nem nyújtható kérelmekről *  *
2012. augusztus 3.

    Sárbogárd Város Polgármestere

     7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2012 augusztus 03. - án (péntek)  9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye:               Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

Napirend:

                              1.         Tájékoztató a két ülés közötti
                                          fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

                                          Beszámoló az átruházott 
                                          hatáskörök gyakorlásáról.

 

2.           Jelentés a lejárt határidejű
                          határozatok végrehajtásáról.

              Előadók:          a végrehajtásért felelősök

            2,      2/1,    2/2,     2/3,      2/4,      2/5,      2/6 
           

3.        Tájékoztató a járó-beteg szakellátás működtetéséről,

            a bővített rendelésekről és tapasztalatairól.

Előadó:            Rendelőintézet igazgatója

4.          A város nevelési-oktatási intézményeinek beszámolója tevékenységükről, a személyi, tárgyi feltételekről, a következő tanévre való felkészülés teendőiről.

Előadók:         Intézményvezetők (Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,

                              ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola)

5.         Hitelszerződési feltételek módosítása.

Előadó:            polgármester

6.        Az önkormányzat saját bevételéinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása.

Előadó:            polgármester

7.          Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 8/2012.(II.14.) önkormányzati rendelet módosítása. 

           3. mell. jav.

Beterjesztő:     polgármester

               Előadó:             jegyző

                                        gazdasági osztályvezető

8.        Önhibájukon kívüli hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 2012. évi támogatásának igénylése II. forduló.

Előadó:            polgármester

9.         Az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló 18/2004 (IV.9.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó:           jegyző

10.         A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 21/2006.(III.23.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó:            jegyző

11.        A közterületek elnevezésről és a házszámozás rendjéről szóló rendelet elfogadása.

Előadó:            jegyző

12.        A menetrend szerinti helyi autóbusz –közlekedés díjáról szóló 3/2002. (II.1.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó:            jegyző

13.        Gyermekétkeztetés intézményi térítési díja megállapítása.

              Előadó:           jegyző

14.       A gyermekvédelem helyi rendszeréről és a gyámügyi igazgatásról szóló 41/2002. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó:            jegyző

15.        A vizi-közművek üzemeltetésért fizetett 2012. I. félévi bérleti díj felhasználásról döntés.

Előadó:            polgármester

16.        „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása című, KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 jelű pályázat önerejének igazolása.

Előadó:            polgármester

17.      II. sz. Védőnői Körzet védőnői

            munkakörére pályázat elbírálása.

Előadó:           jegyző

18.              Pályázat benyújtása EU Önerő

               Alap támogatásra.

Előadó:            polgármester

19.               Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról

              és a tartalék alakulásáról

Előadó:            jegyző

20.             Bejelentések.

1.)         2012. május 11. és június 08.-i testületi ülésen elhangzott képviselői bejelentésekre válasz a Műszaki Osztály részéről.

Zárt ülés

1.)        Lakásbérleti szerződés meghosszabbítása.

             Előadó:            polgármester

2.)               Fellebbezés elbírálása.

Előadó:            ESZB elnök

3.)              Sárbogárd Város Díszpolgára kitüntetés

              2012. évi adományozása.

Előadó:            ÜJB elnök

4.)               Sárbogárd Város Szolgálatáért kitüntetés 2012. évi adományozása.-

Előadó:            ÜJB elnök

                                              5.)           Sárbogárd Város Sportjáért kitüntetés
                                                             2012. évi adományozása.

Előadó:            ÜJB elnök

6.)             Sárbogárd Város Gazdasági Fejlődéséért kitüntetés 2012. évi adományozása.

Előadó:            ÜJB elnök

Sárbogárd, 2012. július 23.

 

                                                        Dr. Sükösd Tamás
                                                           polgármester
 

 

Köszöntő


 

  Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Közadatkereső

Elektronikus ügyintézés

Vakok és gyengénlátók számára

EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 Közlemény II.


1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"
2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon"
 
3. „A helyi identitástudat fejlesztése”

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője”
5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó mellékletek:
Jelentkezési lap
Szerződéstervezet
Szakmai beszámoló
Értesítőlevél minta
Pályázat életút
Kommunikáció
Helyszíni szemle jegyzőkönyv
Számla és bérösszesítők


TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 
 
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
című projekt
Bemutatás   Megvalósítás  
Meghívó

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

 
TÁMOP 3.4
.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt
Bemutatás    Megvalósítás
Meghívó

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében  


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091  pályázat
 Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése  


Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat
Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
2019
2018 
Határozat
Kérelem


Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB
 Határozat

Kérelem


Tájékoztató (Sárszm. SE)
 Sárszentmiklósi SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
Határozat (2018.10.29):
Határozat (2019.08.21):
Határozat (2019.09.09):
Határozat (2019.11.29):
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 
 Sportfejlesztési program(2018)
 Sportfejlesztési program(2019)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Egyenlő bánásmód
- mindenkit megillet!


Rendőrségi tájékoztató

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

Oklevél
A NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL OKLEVELE SÁRBOGÁRD
részére