.

 

 
https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztatóési időpont
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató
2020. július 23-24.
várhatóan 8.30-16.30 óráig 
áramszünet lesz
Érintett utcák, szakaszok:
Vasút utca 7-17.,  14-18.,
4860/4 hrsz.

------------------
2020. augusztus 3-án
várhatóan 8.30-16.30 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Park utca 1-7., 2-8.,
Béke utca 1-9., 2-8.,
Gesztenye sor 2-3-4.,
Vörösmarty utca 12-36., 15-23., Arany J. utca 1-19., 2-40.,
Vasút utca 7-27., 14-24.,
Táncsics M. utca 1., 16.,
Nyárfa utca 8-14., 9-15., Szabadság utca
Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL
A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.Erről információ:ITT

Dr. Venicz Anita
   jegyző   
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
MÁV Tájékoztató

 

 

 

 

Pályázati felhívás nyári táborozás támogtására OKSB

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

OKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA

pályázatot hirdet

2015. évre

nyári táborozások, kirándulások támogatásának elnyerésére

 A pályázat célja:    támogatásban részesíteni a sárbogárdi lakóhelyű 3-14 éves korosztály nyári táborozását, kirándulását úti- étkezési - és szállásköltség, kiegészítésével, valamint belépőjegyek vásárlásához való hozzájárulással

A pályázók köre:      nevelési-oktatási intézmények, nyilvántartásba vett civil szervezetek, egyházak

A pályázat keretösszege: 800.000 Ft

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1.      a kitöltött, aláírással, pecséttel hitelesített pályázati adatlapot, a pályázó megnevezését, székhelyét, levelezési címét, adószámát, a pénzintézet megnevezését, bankszámlaszámát,a nyilvántartott tagok számát

2.      a vezető, illetve a pályázatért felelős nevét, elérhetőségét,

3.      Törzskönyvi nyilvántartásba vétel, az alapszabály, alapító okirat, illetve a bírósági bejegyzést igazoló irat  képviselő által hitelesített másolatát,

4.      a tárgyévet megelőző évről készített beszámoló, közhasznú szervezet esetén közhasznú jelentés letétbe helyezéséről kiadott bírósági igazolás,

5.      a pályázat nevét,

6.   a program  kezdő és befejező időpontját, részletes leírását,

7.      a kért támogatás összegét, a támogatás felhasználására vonatkozó tételes költségszámítást , a saját források feltüntetésével

8.      nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul a támogató ellenőrzéséhez,

9.      nyilatkozat összeférhetetlenségről

10.  közzétételi kérelem

 A kapott támogatás nem használható fel:

-     tiszteletdíj, munkabér, és járulék fizetésére

-      reprezentációs költségekre (vendéglátás)

A kapott támogatás elszámolása csak Magyarországon kiállított, a pénzügyi szabályoknak megfelelő számlával történhet.

 A határidőn túl érkezett pályázatok elutasításra kerülnek. Egyszeri  hiánypótlásra van lehetőség  5 napos határidővel. A korábban már hasonló támogatásban részesült, és határidőre el nem számolt szervezetek, illetve intézmények nem vehetnek részt a pályázaton.

 A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 14. 16.00  óra

 A pályázatokat az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság címére (Polgármesteri Hivatal, 7000, Sárbogárd, Hősök tere 2.) kell eljuttatni, kérjük a borítékra írják rá:  OKSB TÁBOROZÁSOK, KIRÁNDULÁSOK PÁLYÁZAT 2015.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2015. április  27.

A pályázati elbírálás eredményéről minden pályázót írásban értesítünk  2015. május 15-ig.

Bővebb információt kérhetnek Czene Istvánné szervezési ügyintézőtől a Polgármesteri Hivatalban (7000 Sárbogárd, Hősök tere 2. I. emelet 1.).

 Sárbogárd, 2015. március 2.  
             Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság  Elnöke          Mellékletek:                                                    
                    Adatlap                                            

 

                    Nyilatkozat

                     Közzétételi kérelem
Koronavírus tájékoztató

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

MONTÁZS projekt

Bogozd ki magad a világhálóból!

Inkább bringázz

Esemény otthon projekt

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem