.

 

 
https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató ési időpont
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2020. augusztus 3-án
várhatóan 8.30-16.30 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Park utca 1-7., 2-8.,
Béke utca 1-9., 2-8.,
Gesztenye sor 2-3-4.,
Vörösmarty utca 12-36., 15-23., Arany J. utca 1-19., 2-40.,
Vasút utca 7-27., 14-24.,
Táncsics M. utca 1., 16.,
Nyárfa utca 8-14., 9-15., Szabadság utca
Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL
A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.Erről információ:ITT

Dr. Venicz Anita
   jegyző   
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
MÁV Tájékoztató

 

 

 

 

Pályázati felhívás intézményvezetőii állásra

Pályázati felhívás

 

 Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál (7000 Sárbogárd, József Attila u. 14.) intézményvezetői beosztás ellátására közalkalmazotti jogviszonyban. A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól 3 hónap próbaidő kikötésével, a magasabb vezetői megbízás időtartama határozott idejű, 5 évre szól (2012. október 01-től 2017. július 31-ig).

 Ellátandó feladatok:

 -        Vezeti és irányítja az intézményt, e feladatán belül az alapító okiratnak megfelelően az intézményegységeit: Mészöly Géza Általános Iskola, Szent István Általános Iskola, Zengő Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat; a pedagógiai-művelődési program alapján gondoskodik a különböző intézményegységek együttműködéséről, tevékenységük összehangolásáról; felel az intézmény szakszerű, hatékony és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, az intézmény szakmai tevékenységének tervezéséért, szervezéséért, biztosítja az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. Munkáltatói jogokat gyakorol és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. Szakmai feladatainak részletes felsorolását a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 54-55. §-ai tartalmazzák, a gazdálkodással kapcsolatos feladatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. §-a tartalmazza.

 

Munkakör betöltésének feltételei:

       -        Büntetlen előélet, cselekvőképesség;

-        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz, illetve bevándorlási vagy letelepedési engedély;

-        Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása a 2007. évi CLII. törvény alapján;

-        A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 18. § (1)-(7) bekezdései szerint:

-        az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, illetve a fenti jogszabály (7) bekezdésére tekintettel a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 5. számú melléklete szerinti intézményvezetői munkakör betöltéséhez meghatározott felsőfokú képesítések valamelyike;

-        pedagógus-szakvizsga;

-        másodszor és további alkalommal történő megbízás esetén a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;

-        legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat (kivétel fenti törvény 18. § (6) bekezdésében foglaltak);

-      a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 -        Nevelési-oktatási intézményben szerzett vezetői gyakorlat.

 

A beosztáshoz kapcsolódó juttatások:

 -        Bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Tv. és a 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet alapján (magasabb vezetői pótlék: a pótlékalap 230 %-a).

 

A pályázathoz benyújtandó dokumentumok, mellékletek:

           -        részletes szakmai önéletrajz,
       -        az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, 
      -        három hónapnál nem régebbi bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány,

-        az illetmény megállapításához szükséges korábbi jogviszonyokról, munkaviszonyokról kiadott munkáltatói igazolások másolata,

-        az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,

-        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

-        nyilatkozat arról, hogy a pályázatának az elbírálását nyílt vagy zárt ülésen kéri-e,

-        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy intézményvezetői megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

 

A pályázat benyújtásának határideje, helye:

 

-        2012. augusztus 08.

-        Sárbogárd Város Önkormányzata, 7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2012. szeptember 30.

 

A munkakör betöltésének legkorábbi időpontja: 2012. október 01.

 

A pályázatok elbírálásának rendje: A pályázatokat Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el a véleményezési határidő lejártát követő képviselő-testületi ülésén.

  

NKI honlapján való publikálás kért dátuma: 2012. június 16.

  

Sárbogárd, 2012. június 11.

 

                                                                                                                                                                                                              

                                                 Dr. Sükösd Tamás

                                                      polgármester

 

 

Koronavírus tájékoztató

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

HISZEK Benned

EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

MONTÁZS projekt

Bogozd ki magad a világhálóból!

Inkább bringázz

Esemény otthon projekt

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem