Hirdetmények

.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
Áramszünet tájékoztató
 

2024. április 29-én
8.30-15.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Abai út pincék
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

Tulajdonosi hozzájárulás

Az ügytípus megnevezése:             Tulajdonosi hozzájárulás

Eljáró osztály:   

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.
Tel.: 25/510-965;
E-mail: muszak@sarbogard.hu

Ea.: Békési József

Illetékességi terület:     

Sárbogárd Város közigazgatási területe

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:          

Közterület felett vagy alatt építmény, építményrész a közterület tulajdonosának, kezelőjének hozzájárulásával helyezhető el (közműépítés, bővítés, nyomvonal jellegű építmény, közterületbe nyúló cégér, reklámtábla stb).

Nem építési engedély köteles építmény elhelyezése esetén a kiviteli tervdokumentációt – műszaki leírás, helyszínrajz, keresztszelvény a közterület igénybevételének megjelölésével, méretezésével - 2 példányban olyan méretarányban, amely a részleteket is egyértelműen ábrázolja.

Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok):        

Az eljárás az előírt formai és tartalmi követelményeknek megfelelően összeállított kérelem benyújtásával indul. Az általános ügyintézési határidő 8 nap, melybe beletartozik a döntés közlése, viszont nem tartozik bele a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő. A hatóság az ügy érdemében határozatot hoz, az eljárás során eldöntendő egyéb kérdésekben pedig végzést bocsát ki. A tulajdonosi hozzájárulás kiadására Sárbogárd Város Polgármestere jogosult.

Érintett jogszabályok:

2016 évi CL törvény

253/1997. Kormányrendelet 40. § (4) bekezdés.

Eljárás megindító irat benyújtásának módja:     

Személyesen Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatalának ügyfélszolgálatán vagy postai úton (Sárbogárd, Hősök tere 2.) ill.    e-mailen (muszak@sarbogard.hu).

Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:          

A hatósági ügyek elbírálási folyamata a kérelem benyújtásával indul meg.

A szignálást és az iktatást követően az ügyintéző részéről a hatáskör és az illetékesség vizsgálata következik. Amennyiben nincs hatásköre, vagy illetékessége, az ügyiratot meg kell küldeni a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervnek és erről az ügyfelet értesíteni kell. Ha a hatáskör és az illetékesség megállapításra kerül, meg kell vizsgálni, hogy a döntéshez szükséges információ rendelkezésre áll-e. Ha az ügyfél a kérelmet hiányosan nyújtotta be, az eljáró hatóság a kérelem beérkezésétől számított 3 napon belül, megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett hiánypótlásra hívja fel.

Ha a szükséges adat, információ a rendelkezésre áll, akkor elkészíthető az ügydöntő határozat-tervezet. A tervezet a kiadmányozási joggal rendelkező felettes (polgármester) elé kerül jóváhagyásra, aki azt minden lehetséges (formai, tartalmi, jogszerűségi) szempontból megvizsgálja. Ha a kiadmányozó a tervezetet megfelelőnek ítéli, azt aláírással látja el, majd a döntést a megfelelő nyilvántartásba felveszik. Az ügyfelek megkapják a hozzájárulás őket megillető példányát, melyből a döntésről értesülnek.

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

FŐZŐVERSENY 2024

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók az online tér pénzügyi biztonságot veszélyeztető kockázatairól

CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Állatvédelem

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)