Hirdetmények

.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
Áramszünet tájékoztató
 

2024. április 29-én
8.30-15.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Abai út pincék
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

Talajterhelési díj bevallás feldolgozása

Talajterhelési díj bevallás feldolgozása ügymenet

 

Eljáró osztály: Gazdasági Osztály

 Illetékességi terület: Sárbogárd

 Eljárási illeték:Illeték- és díjmentes

 Ügyintézéshez szükséges dokumentumok: Talajterhelési díj bevallás

 Alapvető eljárási szabályok, jogszabályok:

Eljárás az ügyfél bevallásával indul.

Alapja a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX törvény és a Sárbogárd Város Képviselőtestületének 51/2015.(XII.15.) önkormányzati rendelete

 

Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje):

Személyesen osztályunk, ügyfélszolgálatunk ügyfélfogadási idejében (hétfő: 8-11,30, 12,30-15,30, szerda: 8-11,30), vagy postai úton történhet tárgyévet követő év március 31-ig.

Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

FIZETÉSI, BEVALLÁSI HATÁRIDŐ:

A tárgyévet követő év március hó 31-ig.

Számlaszám: 50440016-10026854

 

ALANYA, MENTESSÉGEK, KEDVEZMÉNYEK:

A kibocsátó a talajba juttatott, a törvényben meghatározott környezetterhelő anyagok minden egysége után környezetterhelési díjat köteles fizetni.

A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.

A talajterhelési díj 50 %-át kell megfizetni, ha a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára a tárgyévben rákötött.

Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályok szerint egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz és a kibocsátás közvetlen környezetében a kibocsátó által létesített megfigyelő objektumban a talajjal kapcsolatban lévő felszín alatti vízben a kibocsátó által évente vizsgált nitrát-, ammónium-, szulfát-, vagy kloridtartalom egyik komponens tekintetében sem haladja meg 20%-kal a 2005. évben, illetve a közcsatorna üzembe helyezését követő hónapban végzett alapállapot-felmérés keretében mért értékeket. A felmérés eredményét a kibocsátó köteles öt évig megőrizni és ellenőrzés esetén az adóhatóság rendelkezésére bocsátani.

Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, akinek kizárólag kerti csapról, illetve közkútról van vízvételi lehetősége, illetve lakásában a vízvételi lehetőség adott, de fürdőhelyiséggel, WC-vel nem rendelkezik és a vízvételi hely korábban engedélyezett szennyvízszikkasztóhoz vagy zárt szennyvíztárolóhoz nem csatlakozik. Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót sem, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára 300.000 Ft bruttó összeget meghaladó kivitelezési + tervezési költséggel tudná a bekötő szennyvíz vezetékét kiépíteni. A közcsatornára történő rákötés bekerülési költségéről az igazolást a Fejérvíz Zrt. (7000 Sárbogárd, Tinódy út 146-148.) állítja ki.

Tárgyévre mentesíthető a talajterhelési díj megfizetése alól az a magánszemély kibocsátó, akinek:

a) a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap 130 %-át

b) egyedül élő és nettó jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap 200 %-át

c) az a 70. életévet betöltött egyedül élő személy - az életkor betöltésének évétől – akinek a
     nettó jövedelme nem éri el a szociális vetítési alap 400 %-át

d) azok a házastársként vagy élettársként közös háztartásban élő személyek, ahol legalább az egyik fél a tárgyévben a 70. életévét betöltötte és az egy főre számított nettó jövedelmük nem éri el a szociális vetítési alap 200 %-át.A díjmentesség feltételeit lakcímkártya másolatával, személyi igazolvány másolatával, házassági anyakönyvi kivonat másolatával, élettársi kapcsolat esetén közjegyző által kiadott igazolással vagy anyakönyvi kivonat másolatával, illetve a tárgyév december 31. napi állapot szerinti jövedelmükre vonatkozó igazolással kell igazolni.

A díjmentesség feltételeit lakcímkártya másolatával, személyi igazolvány másolatával, házassági anyakönyvi kivonat másolatával, élettársi kapcsolat esetén közjegyző által kiadott igazolással vagy anyakönyvi kivonat másolatával, illetve a tárgyév december 31. napi állapot szerinti jövedelmükre vonatkozó igazolással kell igazolni.

 

MÉRTÉKE:

A talajterhelési díj mértékét (M) a díjalap (A), az egységdíj (E), a területérzékenységi szorzó (T) szorzata határozza meg.

 M = A × E × T

 A talajterhelési díj alapja (A) a szolgáltatott (kinyert) és a hitelesített vízórával mért víz mennyisége csökkentve a vezeték meghibásodása következtében elszivárgott, illetve a 8/2000. (X.18.) KöViM rendeletben foglaltak szerint locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiséggel.

 

A talajterhelési díj alapja (A) csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó a szennyvíztárolójából olyan, arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a szippantott folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja. Valamint csökkenthető a fent leírtakat figyelembe véve.

 

A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: E= 1200 Ft/m. A talajterhelési díj területérzékenységi szorzója Sárbogárd Város Közigazgatási területére T= 1,5.

  

FELHASZNÁLÁS:

A települési önkormányzat a talajterhelési díjból származó bevételt a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel. Ilyen felhasználásnak minősül különösen a csatornázás, a  szennyvíztisztítás, a vízbázisvédelem, a települési monitoring kialakítása és működtetése, a tartós környezetkárosodások kármentesítése, a potenciális és a tényleges szennyezőforrások szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki védelme.

 

ELLENŐRZÉS:

A közműves ivóvízellátást végző közszolgáltató minden év február 20. napjáig adatot szolgáltat az önkormányzati adóhatóság számára a szolgáltatásába bekapcsolt talajterhelési díjfizetésre kötelezettek előző évi vízfogyasztásáról.

 

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok

Talajterhelési díj bevallás

 

Elektronikus ügyintézés

Vállalkozóknak kötelező az elektronikus ügyintézés

 

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

FŐZŐVERSENY 2024

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók az online tér pénzügyi biztonságot veszélyeztető kockázatairól

CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Állatvédelem

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)