.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

Tájékoztató

TÁJÉKOZTATÓ
a Fejér Megyei Kormányhivatal
Sárbogárdi Járási Hivatalának működéséről

 


Járás székhelye: Sárbogárd

Járás illetékességi területe: Alap, Alsószentiván, Cece, Hantos, Igar, Mezőszilas, Nagylók, Sárbogárd, Sáregres, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Vajta,

Járási hivatal elérhetőségei

2017 január 1-től érvényes változások: www.jarasinfo.gov.hu
Elérhetőségi adatok: 
 
 

Sárbogárdi Járási Hivatal

Járási hivatalvezető: Simon János
Cím: Sárbogárd, Hősök tere 2. I.emelet
Telefon: (25) 520-291
Fax: (25) 520-290
 

Sárbogárdi Járási Hivatal Földhivatali Osztály illetékességi területe: Alap, Alsószentiván, Cece, Hantos, Igar, Mezőszilas, Nagylók, Sárbogárd, Sáregres, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Vajta, Dég, Enying, Lajoskomárom, Mezőkomárom, Szabadhídvég, Kisláng, Lepsény, Mátyásdomb, Mezőszentgyörgy

 

 

 

Járási hivatal elérhetőségei /válasszon osztályt/

 

 

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály ügyfélfogadása

Sárbogárd, Hősök tere 2. I. emelet

Telefon:          (25) 520-291

Fax:                 (25) 520-290

E-mail:            hivatal.sarbogard@fejer.gov.hu

   

szociális igazgatási és egyéb hatáskörök tekintetében ügyfélfogadás:

 hétfő:                            8.00 – 11.30
szerda:                         8.00 – 11.30 és 12.30 – 15.00            péntek:                        8.00 – 11.30   

gyámügyi hatáskörök tekintetében ügyfélfogadás:

hétfő:                           7.30 – 11.30
szerda:                        7.30 – 11.30 és 12.30 – 16.00

 
 

Hatósági és Gyámügyi Osztály által ellátott feladatok

  1.     A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján aktív korúak ellátása, közgyógyellátási ügyek, ápolási díj megállapítása, időskorúak járadékának megállapítása, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása.

2.         Szabálysértési ügyintézés és végrehajtás a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényhez kapcsolódó ügyintézés.

3.          Közoktatási ügyek intézése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendeletben foglalt hatáskör gyakorlása.

4
.      Hadigondozotti ügyintézés – a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény és a végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet szerint.

5.         Állampolgársági ügyek – a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi. LV. törvény, és a végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján.

6.      Temetkezési szolgáltatással kapcsolatos ügyintézés a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény a továbbá a végrehajtásáról szóló 145/1999 (X. 1.) Korm. rendelet szerint.

7.    Üzletszerű társasházkezelői, ingatlankezelői tevékenységet végzők nyilvántartásba vétele a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény, és a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól és az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről 23/2013. (VI. 28.) NGM rendelet és 217/2009. (X. 2.) Korm. rendelet alapján.

8.    Közlekedési hatósági feladatok – a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet, a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 02.) Korm. rendelet alapján. 

9.   Vízgazdálkodással, vízi közművel kapcsolatos feladatok - a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény és a végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján.  A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi     XXXI. törvény és végrehajtási rendeletei valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján. 

10.  Gyermek elhelyezése ideiglenes hatállyal a különélő másik szülőnél, más hozzátartozónál, vagy más alkalmas személynél, illetve nevelőszülőnél, vagy – ha erre nincs mód – gyermekotthonban, fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthonában, családba fogadó gyám, gyermekvédelmi gyám kirendelése. 

11.      Szülői felügyeleti jog feléledésének megállapítása.

12.   Gyermek nevelésbe vétele, részére gyermekvédelmi gyám és helyettes gyermekvédelmi gyám kirendelése.

13.  Döntés az utógondozás, és az utógondozói ellátás elrendeléséről.

14.  Döntés a gondozási díj fizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetéséről.

15.  Döntés a gyermek védelembe vételéről, a megelőző pártfogás elrendeléséről és ezek megszüntetéséről.

16. Döntés a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról, felülvizsgálatáról, a kirendelt eseti gondnok elszámolásának elfogadásáról.

17.  Kezdeményezés a folyósító szervnél az iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteltetésére, az adóhatóság megkeresése a gondozási díj behajtása érdekében.

18.     Döntés az otthonteremtési támogatás megállapításáról. 

19.     Döntés a gyermektartásdíj megelőlegezéséről.

20.   Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

21.   Döntés a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, az örökbe fogadhatónak nyilvánításról.

22.  Per indítása a cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezés, annak megszüntetése és felülvizsgálata, valamint ezzel összefüggésben a választójogból való kizárás és a kizárás megszüntetése iránt.

23. Feljelentés tétele a gyermek veszélyeztetése, vagy tartás elmulasztása miatt, illetve a gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt.

24.   Döntés a gyermek és a szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy kapcsolattartásáról.  

25.   Döntés a szülői felügyeleti jog körébe tartozó olyan kérdésről, amelyben a szülői felügyeletet közösen gyakorló szülők nem jutottak egyetértésre. Dönt a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a szülők vitájáról.

26.      Hozzájárulás a gyermek családba fogadásához.

27.   Döntés a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezéséről.

28.   Ideiglenes gondnok, gondnok, hivatásos gondnok rendelése, tevékenységük felügyelete.

29.    Döntés a gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben vagy fizetési számlán történő elhelyezéséről, illetve az elhelyezett pénz felhasználásáról, államilag garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe történő befektetéséről, letétben kezeléséről, valamint egyéb tárgyak letétbe helyezéséről. 

30.  Közreműködés a gyermekek és a gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyoni értékű jogával kapcsolatos ügyekben.

31.   Áldozatsegítés a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény alapján

32
Jogi segítségnyújtás a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény alapján. 

33. Fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok körében ellátja a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016 (XII. 2.) Kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladatokat, különösen mérőeszközök hitelességének és használatának, ártájékoztatásnak, áralkalmazásnak, betétdíj feltüntetésének, vásárlók könyve kezelésének, nyitvatartási idő feltüntetésének ellenőrzése, fogyasztói panaszok kezelésével kapcsolatos eljárás lefolytatása.

 
 

Kormányablak Osztály ügyfélfogadása

Sárbogárd, Hősök tere 2., földszint
Telefon:        (25) 795-249, (25) 795-229, (25) 795-228
Fax:              (25) 520-290

 Email      kormanyablak.sarbogard@fejer.gov.hu

Kormányablak Osztály ügyfélfogadás:

Hétfő: 8:00-18:00 
Kedd: 7:30-14:00
Szerda: 8:00-18:00
Csütörtök: 7:30-16:00
Péntek:7:30-12:30

 

VÁLTOZÁS!


2020.08.20.  ZÁRVA

 

2020.08.21.   ZÁRVA

 

2020.08.29.   7.30-12.30

 

A kormányablakok jogszabályi előírások alapján bizonyos feladatokat csak az illetékességi területükön lakók ügyeiben láthatják el, más ügyekben, pedig országos hatáskörük van. Az illetékességi terület a járás területe.

Illetékességi területen intézhető ügyek:

 

vezetői engedélyekkel kapcsolatos munka (pl. vezetői engedély eltiltások)

vállalkozói igazolványok adatváltozásával kapcsolatos feladatok (csak elektronikusan intézhető)

gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos feladatok (pl. hivatalból történő kivonások, foglalások)

gépjármű kötelező felelősség biztosítással kapcsolatos feladatok

lakcímbejelentés ügyek (bejelenthető a létesítendő lakcím szerinti településen is)

Országos hatáskörű ügyek: (az ország bármely okmányirodájában intézhető)

a személyazonosító igazolvány és útlevél kiadással

a mozgáskorlátozottak parkolási engedélyének kiadásával

az ügyfélkapu regisztrációval

a vezetői engedély készítésével, cseréjével

nemzeti egységes kártyához adat-felvételezéssel (diák igazolvány, polgárőr igazolvány)

és a gépjármű ügyintézéssel (pl: átírás, forgalmi engedély, rendszám, törzskönyv kiadás, pótlás) kapcsolatos ügyeket.

Lényeges, hogy az ügyfél, amely kormányablakban kezdeményezte az ügy indítását az elkészült okmányt is abban a kormányablakban veheti át.  

Illetékfizetésre a legközelebbi postán (Sárbogárd, Ady E. u. 178. sz. alatt), a kormányablaktól kb. 500 m-re, illetve az ügyintézőknél bankkártyás fizetési módra is van lehetőség. Az ügyintéző az illetékek befizetését követően, soron kívül fogadja az ügyfelet.

 

Földhivatali Osztály ügyfélfogadása
Sárbogárd, Hősök tere 17.   

  Telefon:          (25) 508-615, (25) 508-61

Fax:                 (25) 518-021
 E-mail:           foldhivatal.sarbogard@fejer.gov.hu   
 

Földhivatali Osztály ügyfélfogadás:

 hétfő:                            8.00 – 15.30 
kedd:                            8.00 – 10.00 
szerda:                         8.00 – 15.30 
csütörtök:                     nincs ügyfélfogadás
péntek:                         8.00-12.00           

 A Járási Hivatal Földhivatali Osztályánál intézhető ügyek:

Ingatlan-nyilvántartás:
Az ingatlanokkal kapcsolatos ingatlanügyi hatósági ügyek intézése, ezen belül az ingatlan-nyilvántartás vezetése, első fokon az ingatlan fekvése szerint illetékes Járási Hivatal Földhivatali Osztály hatáskörébe tartozik.  Az ingatlan-nyilvántartást a Földhivatali Osztályok településenként, azon belül fekvésenként (belterület, külterület) vezetik. A Járási Hivatal Földhivatali Osztályán ügyfélszolgálat működik, melynek feladata a beadványok átvétele, az ügyfelek részére történő adatszolgáltatás, valamint az eljárásokkal kapcsolatos tájékoztatás nyújtása.

 • tulajdoni lap másolat, illetve tájékoztatás kérése az ingatlan-nyilvántartás tartalmáról (pl. betekintés);
 • okirat másolat kérése;
 • tájékoztatás kérése a beadványokról: az átvezetésre – rendszerint ügyvéd által – benyújtott okirat bejegyzésre alkalmas-e, vagy hiánypótlásra szorul. Előzi-e a beadványt valamilyen ügy, amely a bejegyzést befolyásolja, esetleg kizárja;
 • fellebbezések és bírósági jogorvoslati kérelmek előterjesztése;
 • általános tájékoztatás kérése az ingatlan-nyilvántartási eljárással kapcsolatos jogszabályi előírásokról.

 

Földmérés:
1.  Ingatlan-nyilvántartás földmérési feladatai: változásvezetés
Az ingatlan-nyilvántartás tartalmában bekövetkezett változások egyes típusai, a nyilvántartási térkép változtatását is eredményezik. Ilyen jellegű változások például az épületek építése és lebontása, az ingatlanok megosztása és egyesítése, vagy határvonaluk módosítása. Ezen esetekben a jogszabály a változás átvezetéséhez az okiraton túl - az okirat kötelező mellékleteként - változási vázrajz elkészítését is előírja. A földhivatal ilyen jellegű változási vázrajzokat hatósági feladatai keretében nem készít az állampolgárok részére, viszont a hozzá benyújtott változási vázrajzokat megvizsgálja, ellenőrzi, és záradékkal tanúsítja, hogy megfelel a szakmai előírásoknak és átvezetésre alkalmas.

2.  Adatszolgáltatás
A körzeti földhivatalok adat és térképtárában találhatók az állami alapadatok és az ezek előállításával kapcsolatos térképek és munkarészek, valamint az ingatlan-nyilvántartási térképek, földmérési alappontok, korábbi változási vázrajzok irattári példányai. Ezekből az adatokból lakossági célra az egyes államigazgatási eljárásokhoz kötelező érvénnyel felhasználandó másolatokat, valamint újabb változások létrehozásához földmérési munkák adatait szolgáltatják a földhivatalok adatszolgáltatási díjak ellenében.

3.  Felszólalások kivizsgálása
A nyilvántartási térkép készítése, valamint az abban bekövetkezett változások vezetése során előfordulhatnak felmérési, térképezési vagy területszámítási hibák. Ezek a hibák általában rejtve maradnak sokszor évtizedekig, míg az ingatlanok adataira, vagy a vele szomszédos ingatlanokkal kapcsolatosan olyan változás nem történik melynek mérése során arra fény nem derül. Ezeknek a hibáknak a hivatalból, illetve kérelemre történő kivizsgálása a hatósági földmérés feladata. A földrészletek határvonalának kitűzése, valamint a természetbeni eltérő birtoklásból adódó határviták rendezése nem tartozik a hatósági feladatai közé a földhivatalnak.

 • A földmérési és térképészeti állami alapadatok kezelése és szolgáltatása.
 • Az állami alapadatok nyilvántartása, és az azokban bekövetkezett változások folyamatos vezetése.
 • A földmérési tárgyú beadványokkal kapcsolatos ügyek intézése.
 • A sajátos célú földmérési munkák vizsgálata és záradékolása.
 • A felmérési, térképezési és területszámítási hibák kijavítása. A felmérési és térképezési hiba kijavításánál a jogi szabályozás értelmében a meglévő birtoklási viszonyokat a földhivatal nem változtathatja meg. Vitás esetben a jogerős bírósági végzésben rögzített határvonal kerül a földhivatali nyilvántartásba.
 • Az állami alapadatokban bekövetkezett hivatalból észlelt változásokkal kapcsolatos feladatok végzése.
 • A földrészlet határok megjelölésével és megállapításával kapcsolatosan ráháruló feladatok ellátása.
 • Az ingatlan-nyilvántartás tartalmát nem érintő térképi változásokkal összefüggő bejelentési kötelezettség betartásának ellenőrzése.
 • Telekalakítási engedélyezési eljárás, egyesített telekalakítási eljárás.

A földvédelem, földhasznosítás, földminősítés és földhasználati-nyilvántartás:

 • földvédelmi engedélyezési eljárás lefolytatása, földvédelmi szakhatósági állásfoglalás kiadása,
 • a hasznosítási kötelezettségek és a parlagfű-mentesítési kötelezettség ellenőrzése,
 • földminősítési eljárás lefolytatása,
 • művelési ág változással kapcsolatos mezőgazdászi feladatok ellátása,
 • földhasználati nyilvántartás vezetése, a földhasználati nyilvántartásból történő adatszolgáltatás
 • haszonbérleti szerződések hatósági jóváhagyása
 • földműves-nyilvántartás vezetése.

Foglalkoztatási Osztály ügyfélfogadása

Sárbogárd, Túry Miklós u. 3.
    Telefon:          (25) 508-175,  (25) 407-31
     Fax:                 (25) 508-17

     E-mail:            foglalkoztatas.sarbogard@fejer.gov.hu

Foglalkoztatási Osztály ügyfélfogadás
hétfő:                            8.00 – 14.00
kedd:                            nincs ügyfélfogadás
szerda:                         8.00 – 14.00
csütörtök:                     8.00 - 14.00
péntek:                        8.00 – 12.00 

 

Jogszabályban meghatározott foglalkoztatási feladatok:

 • álláskeresők nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatok, álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapításával, szüneteltetésével, megszüntetésével kapcsolatos feladatok
 • munkaerő-piaci szolgáltatások
 • kezeli a csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseket
 • munkaközvetítést, tanácsadást végez,
 • munkaerőigény bejelentések
 • információt nyújt, tanácsadást végez
 • ellátja az EURES-sel kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadási feladatokat
 • munkaerő-piaci programok szervezése
 • kapcsolatot tart a járás gazdasági életében részt vevő munkaadókkal, a helyi önkormányzatokkal és a megyében működő más szervezetekkel
 • közfoglalkoztatási feladatok ellátása
 • szabálysértési ügyekben a közérdekű munkára történő kijelölés, kapcsolattartás
 • a közérdekű munkavégzés ellenőrzése, végrehajtása 

  Ügysegédek ügyfélfogadása


Alap szerda 13.30-15.00 Alap, Fő út 164.
Alsószentiván szerda 15.00-16.00 Alsószentiván, Béke u. 56/a.
Cece kedd 8.00-12.00 Cece, Deák Ferenc u. 13.
Hantos hétfő 8.00-9.00 Hantos, Nagylóki u. 3.
Igar péntek 10.00-11.00 Igar, Fő u. 1.
Mezőszilas péntek 7.30-10.00 Mezőszilas, Fő u. 111.
Nagylók hétfő 9.00-10.00 Nagylók, Hunyadi J. u. 1.
Sáregres hétfő 13.30-14.30 Sáregres, Kossuth u. 10.
Sárkeresztúr szerda 8.00-12.00 Sárkeresztúr, Fő u. 34.
Sárszentágota szerda
12.00-13.00 Sárszentágota, Május 1. u. 1.
Vajta hétfő 15.00-16.00 Vajta, Szabadság tér 1. 

 

 

Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (01.21.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem