Térítési díj befizetési időpont
TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉS
Orvosi ügyelet
Sárszentmiklósi Orvosi Rendelő
Áramszünet tájékoztató
ÁRAMSZÜNET

2020. január 24-én és 28-án
8-12 óra között

Érintett utcák, szakaszok:
Kislók puszta
Vertikál hulladéklerakó
Károlymajor

-----

2020. február 14-én
várhatóan 8 - 12 óráig
Sárbogárd - Rétszilas területén áramszünet lesz.

Érintett utcák, szakaszok:
egész Bocskai István utca

-----

2020. február 18-án várhatóan
8 - 16 óráig áramszünet lesz.

Érintett utcák, szakaszok:
egész Tompa Mihály utca
(Mészöly Géza és Kossuth Zsuzsanna Ált. Iskola, Idősek Otthona, Református Egyházközség,Ref. Templom, Orvosi rendelő, szőnyegbolt)
Gergely köz, Templom köz, Gilice köz, Sávoly köz, Árpád utca 110-150., 73-135. Árpád ltp. 24/3.


Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL
A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.Erről információ:ITT

Dr. Venicz Anita
   jegyző   
Eslyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
Sajtóközlemény

 

 

 

 

Legfrissebb
Térítési díj táj. bal oldali boxban található! 
 
 

Térítési díj táj. bal oldali boxban találhat
ó!
*
 
 
 
 
 
 Áramszünet táj. bal oldali boxban

                                                     
 
Táj. a kormányablakokban be nem nyújtható kérelmekről *  *
Pályázati felhívás közművelődési feladat-ellátás átadására

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló  27/2008. (X. 9.) önkormányzati rendelete

szerint pályázatot hirdet közművelődési feladat-ellátás átadására

az önkormányzati fenntartású Rétszilasi Klub  közművelődési megállapodással történő további üzemeltetésére.

 

A pályázat célja:

 

Az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló   27/2008. (X. 9.) önkormányzati rendelet értelmében a közművelődési feladat ellátása az alábbiak szerint:

 

 1. A Rétszilasi  Klub  (7003 Sárbogárd-Rétszilas, Fehérvári út 95.)

/ továbbiakban: Klub /az Önkormányzat tulajdonában van. Az Önkormányzat az 1997. évi CXL. törvény 76.§-ában meghatározott közművelődési feladatait, ugyanezen tv. 79. §-a, illetve az 27/2008. (X. 9.) önkormányzati rendelete

     / továbbiakban: Rendelet /értelmében a Klub üzemeltetésére, a Rendeletében    megfogalmazott közművelődési feladatok megvalósítására a nyertes Pályázóval közművelődési megállapodást köt.

 

2.      A megállapodás a Klub üzemeltetésének rendezése, az Önkormányzat kötelező közművelődési feladatainak ellátása érdekében kötik.

 

3. Az Önkormányzat 2011. évre 814.000  Ft támogatást biztosít- ebből a támogatási időszakra 678.330 Ft esik - az alábbiakban meghatározott közművelődési feladatok ellátásáért, megszervezéséért, a Klub üzemeltetéséért.

   A további években a támogatás összege a mindenkori költségvetés készítésekor   külön   tárgyalás alapját képezi. Az évi támogatási hozzájárulást negyed éves bontásban kerül utalásra.

 

     4.  A nyertes Pályázó köteles a támogatásról elsődlegesen a havi közüzemi számlák és a  fizetés teljesítését igazoló átutalás, csekk másolatának , azon túl olyan kulturális rendezvény számlája másolatának, amelyiknél jegyértékesítésből bevétel nem keletkezett, azon túl a saját közreműködése személyi kifizetési bizonylat másolatának negyedévente a Polgármesteri Hivatal közművelődési referenséhez történő benyújtásával elszámolni a negyedévet követő hó 15. napjáig.

 

5. A fent említett támogatás ellenében a nyertes Pályázó gondoskodik a Rendelet  értelmében az alábbi    feladatok ellátásáról:

 

a)    Vállalja a városrészi közösségi élet szervezését,

       ennek érdekében ünnepeket, szórakozási

      alkalmakat  teremt.

        b)    Hagyományőrzés szolgálatában
helyismereti kiállításokat, rendezvényeket produkál.

       c)   A településrész lakosságmegtartó erejének növelése érdekében a közösségi teret a településrész lakosainak rendelkezésére bocsátja.

     d)     Támogatja az ismeretszerző, amatőr alkotó, művelődési közösségek és civil szervezetek működését, azok tevékenységéhez, közösségi programjaihoz lehetőség szerint biztosítja a helyszínt.

 

              A Klub közművelődési szolgáltatásait a házszabályok betartásával minden lakos igénybe veheti.

 

 1.  A Klub nyitva tartása a  megállapodás megkötésekor érvényben lévő: heti 2 alkalommal 17-20 óra közötti  nyitva tartási rend szerint. A  nyitva tartási időt a nyertes Pályázó a rendezvényeknek megfelelően módosíthatja, azonban az intézmény jelenlegi  heti nyitva tartási idejét  nem csökkentheti.

 

7.    A nyertes Pályázó a Klubban csak akkor engedélyezhet
       nem közművelődési, profitorientált tevékenységet (pl. vásárok),
       ha az  a szakmai munkát nem akadályozza, éppen ezért a
       nem kulturális,  profitorientált tevékenység a Klub fent
       meghatározott  nyitva tartási idején kívül zajlik.

 

 1. A szakmai munkát a továbbiakban úgy kell szervezni, hogy minimum a tavalyi év szintjén teljesüljenek. Amennyiben a nyertes Pályázónak felróható okból a közművelődési tevékenység csökken vagy annak minősége romlik, akkor az Önkormányzat az éves működési támogatást arányos mértékben csökkenti.

 

 1. A nyertes Pályázó köteles a tevékenységére, illetve a közművelődési feladatok megvalósítására vonatkozó összes jogszabályt betartani, így főképpen a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. számú tv. ide vonatkozó paragrafusait, illetve az Önkormányzat Rendeletét. Gondoskodik az intézmény szakszerű működéséről, anyagilag-erkölcsileg is felel a Klubban folyó tevékenységért, így azt legjobb tudása, szakmai képzettsége és ismeretei szerint irányítja.

 A nyertes pályázótól, illetve a szolgáltatás ellátásában közreműködő személyektől megkövetelt szakképzettség: legalább középfokú közművelődési szakképesítés.          

 

 1. A nyertes Pályázó a feladatok ellátása ideje alatt vállalt kötelezettségeiért maga felel,  ugyancsak a működése alatt keletkező esetleges kárért, mind a munkajogi, a pénzügyi és a polgári jogi szabályok szerint felel.

 

 1. A nyertes Pályázó köteles minden évben írásbeli szakmai beszámolót készíteni az Önkormányzat részére, amely áttekinti és értékeli az adott évben végzett közművelődési munkát, az ezen megállapodásban vállalt szakmai kötelezettségek megvalósulását, illetve megállapítja a következő év feladatait, annak költségvetési támogatását.

 

 1. Az Önkormányzat részéről a nyertes pályázóval a kapcsolatot tartja, és a kontrollt végzi az Oktatási , Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, a Polgármesteri Hivatal szakreferense.

 

 1. A nyertes Pályázó a Klubot az átvételi jegyzőkönyv alapján a külső-belső állag minőségének megállapításával veszi át.

 

 1. A Klub külső-belső állagának megóvásáról, karbantartásáról, javításáról a nyertes Pályázó gondoskodik. Az épület esetleges belső átalakításához, külső arculatának megváltoztatásához előzetesen kikéri az Önkormányzat hozzájárulását.

 

 1. Az intézmény felújítása az Önkormányzat feladata.

 

 1. A nyertes Pályázó leltár szerint veszi át az intézmény berendezését, szakmai felszerelését, bútorzatát és azokért anyagi felelősséget vállal. Gondoskodik az átvett eszközök állagának megóvásáról, javításáról, és pótlásáról.

            Amennyiben nem hiánypótló új eszközök, bútorok, felszerelések kerülnek beszerzésre a vállalkozás megszűnésekor az eszközök megosztása az önkormányzati támogatás és a saját bevétel arányában illeti meg az Önkormányzatot, illetve a nyertes Pályázót.

 

 1. A megállapodás megszűnésekor az eszközökkel leltár szerint el kell számolni.

 

 1. A nyertes Pályázó saját költségvetéséből fedezi a működési kiadásokat.

 

 1. A Klubot az Önkormányzat 2011. március 1-től 2016. február 28-ig adja át működtetésre.

 

 1. A közművelődési szerződés szükség szerint, közös megállapodással, 3 hónappal előbb, a gazdasági év végével módosítható, illetve felbontható.

 

 1. A közművelődési megállapodás megszűnik:

·        a megállapodásban megállapított határidő lejártával

·        a tevékenység folytatására való jogosultság elvesztésével

·        az Önkormányzat kezdeményezésére a nála fennálló érdekmúlás, érdekvesztés, vagy szolgáltatás-ellenszolgáltatás értékaránytalanná válása esetén egyoldalúan 6 hónap felmondási idővel

·        a nyertes Pályázó kezdeményezésére a nála fennálló érdekmúlás, érdekvesztés vagy szolgáltatás-ellenszolgáltatás értékaránytalanná válása esetén egyoldalúan 6 hónap felmondási idővel.

 

22.  A szerződés megszűnése esetén el kell számolni. Elszámolás esetén a közüzemi díjhátralékot az Önkormányzat nem veszi át, azok a nyertes Pályázót terhelik, továbbá a tevékenység bővítéséből eredő többletfeladatok pénzügyi kihatását is a nyertes Pályázó viseli.

 

A pályázók köre:

 

A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. számú törvény 78. § és 79. §-a, illetve a  helyi rendelet 5.§ (2) bekezdése alapján közművelődési megállapodás köthető:

 

1.      jogi személlyel (társadalmi szervezet, alapítvány, gazdasági társaság)

2.      magánszeméllyel (vállalkozó)

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 

1.      a feladatellátására vonatkozó részletes szakmai tervet

 

2.      szakmai tapasztalat, referenciák, eddigi közművelődési tevékenység bemutatását, a közreműködő közművelődési szakember nevét, végzettségét igazoló okmányt

 

3.      a közművelődési feladatellátására vonatkozó jogosultság igazolására szolgáló dokumentumok másolatát:

-non-profit szervezetek: bírósági bejegyzést igazoló okirat másolata, az alapszabály, illetve alapító okirat másolata

-gazdasági társaság: cégbírósági bejegyzés, társasági szerződés másolata

-vállalkozók: vállalkozói igazolvány másolata

 

4.      nyilatkozat: a pályázati kiírásban szereplő feladatok elvégzésének vállalásáról, az adott  feltételek elfogadásáról (melyek a közművelődési megállapodás részét fogják képezni)

5.      nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások  átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

6.      közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások  átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. 8.§ (1) bekezdés szerinti érintettségről

 

A határidőn túl érkezett, illetve a kötelező mellékleteket nem tartalmazó pályázatok elutasításra kerülnek, hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. január 21.

 

A pályázatokat Sárbogárd Város Önkormányzata címére (Polgármesteri Hivatal, 7000, Sárbogárd, Hősök tere 2.) kell benyújtani.

 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2011. február 8.

 

A nyertes Pályázóval az Önkormányzat közművelődési megállapodást köt. A feladatellátásának kezdete: 2011. március 1.

 

A pályázati elbírálás eredményéről minden pályázót írásban értesítünk 2011. február 15-ig.

 

Bővebb információt kérhetnek a Polgármesteri Hivatal szakreferensétől (7000, Sárbogárd, Hősök tere 2. I. emelet 21.).

 

Köszöntő


 

  Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Közadatkereső

Elektronikus ügyintézés

Vakok és gyengénlátók számára

EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 Közlemény II.


1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"
2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon"
 
3. „A helyi identitástudat fejlesztése”

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője”
5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó mellékletek:
Jelentkezési lap
Szerződéstervezet
Szakmai beszámoló
Értesítőlevél minta
Pályázat életút
Kommunikáció
Helyszíni szemle jegyzőkönyv
Számla és bérösszesítők


TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 
 
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
című projekt
Bemutatás   Megvalósítás  
Meghívó

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

 
TÁMOP 3.4
.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt
Bemutatás    Megvalósítás
Meghívó

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében  


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091  pályázat
 Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése  


Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat
Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
2019
2018 
Határozat
Kérelem


Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB
 Határozat

Kérelem


Tájékoztató (Sárszm. SE)
 Sárszentmiklósi SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
Határozat (2018.10.29):
Határozat (2019.08.21):
Határozat (2019.09.09):
Határozat (2019.11.29):
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 
 Sportfejlesztési program(2018)
 Sportfejlesztési program(2019)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Egyenlő bánásmód
- mindenkit megillet!


Rendőrségi tájékoztató

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

Oklevél
A NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL OKLEVELE SÁRBOGÁRD
részére