.

 

 
https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztatóési időpont
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató
2020. július 23-24.
várhatóan 8.30-16.30 óráig 
áramszünet lesz
Érintett utcák, szakaszok:
Vasút utca 7-17.,  14-18.,
4860/4 hrsz.

------------------
2020. augusztus 3-án
várhatóan 8.30-16.30 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Park utca 1-7., 2-8.,
Béke utca 1-9., 2-8.,
Gesztenye sor 2-3-4.,
Vörösmarty utca 12-36., 15-23., Arany J. utca 1-19., 2-40.,
Vasút utca 7-27., 14-24.,
Táncsics M. utca 1., 16.,
Nyárfa utca 8-14., 9-15., Szabadság utca
Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL
A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.Erről információ:ITT

Dr. Venicz Anita
   jegyző   
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
MÁV Tájékoztató

 

 

 

 

Pályázati felhívás ÁMK igazgatói álláshelyre

Pályázati felhívás

 

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete (Cím: 7000 Sárbogárd, Hősök tere 2., Tel.: 06/25/520-260) pályázatot hirdet Általános Művelődési Központban igazgatói beosztás ellátására közalkalmazotti jogviszonyban. A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól 3 hónap próbaidő kikötésével, a magasabb vezetői megbízás időtartama határozott idejű, 5 évre szól.

 

Ellátandó feladatok:

 

l        Vezeti és irányítja az Általános Művelődési Központot (7003 Sárbogárd, Köztársaság út 171-173.), e feladatán belül az alapító okiratnak megfelelően az intézményegységeit: Általános Iskola, Óvoda, Klub és Könyvtár, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat; a pedagógiai-művelődési program alapján gondoskodik a különböző intézményegységek együttműködéséről, tevékenységük összehangolásáról; felel az intézmény szakszerű, hatékony és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért; biztosítja az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. Fentieken túlmenően ellátja a Sárszentmiklósi Általános Iskola igazgatói beosztásából adódó feladatait is, melyek: az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, szakmai tevékenységének tervezése, szervezése, a takarékos gazdálkodás megvalósítása, munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. Szakmai feladatainak részletes felsorolását az 1993. évi LXXIX. törvény 54. - 55. §-ai tartalmazzák, a gazdálkodással kapcsolatos feladatait az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 94. §-a tartalmazza.

 

Munkakör betöltésének feltételei:

 

l        Büntetlen előélet, cselekvőképesség;

l        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz, illetve bevándorolási vagy letelepedési engedély;

l        Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása a 2007. évi CLII. törvény alapján;

l        A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 18. § (1) bekezdése szerint:

l        az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség;

l        pedagógus-szakvizsga;

l        másodszor és további alkalommal történő megbízás esetén a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;

l        legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat (kivétel fenti törvény 18. § (6) bekezdésében foglaltak);

l        a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

l        Nevelési-oktatási intézményben szerzett vezetői gyakorlat.

 

A beosztáshoz kapcsolódó juttatások:

 

l        Bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Tv. és a 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet alapján (magasabb vezetői pótlék: a pótlékalap 230 %-a),

l        Juttatás: havi 6000 Ft étkezési utalvány

 

A pályázathoz benyújtandó dokumentumok, mellékletek:

l        részletes szakmai önéletrajz,

l        az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

l        három hónapnál nem régebbi bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány,

l        az illetmény megállapításához szükséges korábbi jogviszonyokról, munkaviszonyokról kiadott munkáltatói igazolások másolata,

l        az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,

l        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

l        nyilatkozat arról, hogy a pályázatának az elbírálását zárt ülésen kéri-e,

l        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy intézményvezetői megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

 

Egyéb:

 

l        Szükség esetén szolgálati lakás igénybe vehető.

 

A pályázat benyújtásának határideje, helye:

 

l        2011. április 15.

l        Sárbogárd Város Önkormányzata 7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

A pályázatok elbírálásának határideje: A véleményezési határidő lejártát követő 30, illetőleg 60 napon belül.

 

A munkakör betöltésének legkorábbi időpontja: 2011. augusztus 16.

 

 

Sárbogárd, 2011. február 17.

 

                                                         Dr. Sükösd Tamás
                                                              polgármester

 

 

Koronavírus tájékoztató

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

MONTÁZS projekt

Inkább bringázz

Esemény otthon projekt

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem