.

 

 
https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztatóési időpont
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató
2020. július 23-24.
várhatóan 8.30-16.30 óráig 
áramszünet lesz
Érintett utcák, szakaszok:
Vasút utca 7-17.,  14-18.,
4860/4 hrsz.

------------------
2020. augusztus 3-án
várhatóan 8.30-16.30 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Park utca 1-7., 2-8.,
Béke utca 1-9., 2-8.,
Gesztenye sor 2-3-4.,
Vörösmarty utca 12-36., 15-23., Arany J. utca 1-19., 2-40.,
Vasút utca 7-27., 14-24.,
Táncsics M. utca 1., 16.,
Nyárfa utca 8-14., 9-15., Szabadság utca
Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL
A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.Erről információ:ITT

Dr. Venicz Anita
   jegyző   
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
MÁV Tájékoztató

 

 

 

 

Pályázat közművelődési feladat-ellátás átadására

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló  27/2008. (X. 9.) önkormányzati rendelete

szerint

 

pályázatot hirdet közművelődési feladat-ellátás átadására

az önkormányzati fenntartású József Attila Művelődési Központ

közművelődési megállapodással történő további üzemeltetésére.

 

A pályázat célja:

 

Az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló   27/2008. (X.9.) önkormányzati rendelet értelmében a közművelődési feladat ellátása az alábbiak szerint:

 

 1.  A József Attila Művelődési Központnak helyet adó ingatlan  (7000, Sárbogárd, Hősök tere 3.) / továbbiakban: Művelődési Központ /az Önkormányzat tulajdonában van. Az Önkormányzat az 1997. évi CXL. törvény 76. §-ában meghatározott közművelődési feladatait, ugyanezen tv. 79. §-a, illetve a 27/2008. (X. 9.) önkormányzati  rendelet

/ továbbiakban: Rendelet / értelmében a Művelődési Központ üzemeltetésére, a     Rendeletben megfogalmazott közművelődési feladatok megvalósítására a nyertes pályázóval közművelődési megállapodást köt.

 

 1. A megállapodást a Művelődési Központ működtetése, az Önkormányzat kötelező közművelődési feladatainak ellátása érdekében kötik.

 

 1. Az Önkormányzat 2010. évre 9.005.000. Ft támogatást biztosít – a pályázattal érintett   időszakra ebből 3.500.000 Ft esik -  alábbiakban meghatározott közművelődési feladatok ellátásáért, megszervezéséért, a Művelődési Központ üzemeltetéséért.

A további években a támogatás összege a mindenkori költségvetés készítésekor külön tárgyalás alapját képezi, azonban nem lehet alacsonyabb a 2010. évi támogatásnál.

A támogatási hozzájárulást havi bontásban, minden hónap 28. napjáig utalja át az Önkormányzat a  nyertes pályázó számlájára.

 

4.      A nyertes pályázó  köteles a támogatásról  elsődlegesen a  havi közüzemi   számlák és a fizetés teljesítését igazoló átutalás, csekk másolatának, azon túl olyan kulturális rendezvény számlája másolatának, amelyiknél jegyértékesítésből bevétel nem keletkezett, azon túl a saját közreműködése személyi költségét tartalmazó kifizetési bizonylat másolatának minden hónap 15-ig. a Polgármesteri Hivatal közművelődési referenséhez történő benyújtásával elszámolni.

 

 1. A fent említett támogatás ellenében a nyertes pályázó gondoskodik a Rendelet értelmében az alábbi feladatok ellátásáról:

a)                Ingyenes helyiségbiztosítással és szakmai tanácsadással támogatja a következő csoportok működését: Bogárd-Dal Kulturális Közhasznú Egyesület, Petőfi Sándor Gimnázium irodalmi színpada, Független Baloldali Egyesület, Városi Nyugdíjas Klub, Városi Fúvós zenekar, Csipike Egyesület, Sárbogárdi  Múzeum Egyesület, Városszépítő és Hagyományőrző Egyesület, Sárbogárdi Kulturális Egyesület, Fejér Megyei Természetbarát Szövetség Városi Bizottsága.

b)                Támogatja az ismeretszerző, amatőr alkotó, művelődési közösségek és civil szervezetek működését, azok tevékenységéhez, közösségi programjaihoz lehetőség szerint biztosítja a helyszínt.

c)                Ingyen biztosítja a városi ünnepeknek (nemzeti ünnepek, majális, gyermeknap, Sárbogárdi napok és egyéb egyszeri rendezvények) a helyszínt, a meglévő eszközeivel a technikai igényt, azok előkészítését és a szervezőmunkát, illetve a helyszíni lebonyolítást, mindebben együttműködik a Civil Kapcsolatok, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökével, illetve a Polgármesteri Hivatal szakreferensével. Ezen városi rendezvények felmerülő költségeit az Önkormányzat biztosítja.

d)                A város kulturális értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, ápolása érdekében működteti a Tájházat.

e)                 A természeti, kulturális, esztétikai értékek megismerése érdekében kiállításokat szervez, évente legalább 4 alkalommal.

f)                   Együttműködik a város közoktatási intézményeivel, szakmai segítséget és lehetőség szerint helyet biztosít rendezvényeik lebonyolításához.

g)                 Igény szerint szervez felnőtt- és gyermekműsorokat, színházi, illetve zenei előadásokat, szórakozási lehetőségeket, évente legalább 8 alkalommal.

.

 1. A Művelődési Központ közművelődési szolgáltatásait a házszabályok betartásával minden sárbogárdi lakos igénybe veheti.

 

 1. A Művelődési Központ nyitva tartása a megállapodás megkötésekor érvényben lévő alábbi nyitva tartási rend szerint: hétfőtől péntekig 13 órától 21 óráig, szombaton 16 órától 21 óráig, vasárnap igény szerint.  A nyitvatartási időt a nyertes pályázó a rendezvényeknek megfelelően módosíthatja, azonban az intézmény heti nyitvatartási idejét nem csökkentheti.

 

 1. A nyertes pályázó a Művelődési Központban csak akkor engedélyezhet nem közművelődési profitorientált tevékenységet (pl. vásárok), ha az a szakmai munkát nem akadályozza, éppen ezért a nem kulturális, profitorientált tevékenység a Művelődési Központ fent meghatározott nyitvatartási idején kívül zajlik.

 

 1. A szakmai munkát a továbbiakban úgy kell szervezni, hogy minimum az előző év szintjén teljesüljenek. Amennyiben a nyertes pályázónak felróható okból a közművelődési tevékenység csökken vagy annak minősége romlik, akkor az Önkormányzat az éves működési támogatást arányos mértékben csökkenti.

 

 1. A nyertes pályázó köteles a tevékenységére vonatkozó összes jogszabályt betartani, így főképpen a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. számú tv. ide vonatkozó paragrafusait, illetve az Önkormányzat Rendeletét. Gondoskodik az intézmény szakszerű működéséről, anyagilag-erkölcsileg is felel a Művelődési Központban folyó tevékenységért, így azt legjobb tudása, szakmai képzettsége és ismeretei szerint irányítja.

 

 1. A nyertes pályázó a feladatok ellátása ideje alatt vállalt kötelezettségeiért maga felel, ugyancsak a működése alatt keletkező esetleges kárért, mind a munkajogi, a pénzügyi és a polgári jogi szabályok szerint felel.

 

 1. A nyertes pályázó köteles minden évben írásbeli szakmai beszámolót készíteni az Önkormányzat részére, amely áttekinti és értékeli az adott évben végzett közművelődési munkát, az ezen megállapodás 5. pontjában  vállalt szakmai kötelezettségek megvalósulását, illetve megállapítja a következő év feladatait, annak költségvetési támogatását.

 

 1. Az Önkormányzat részéről a nyertes pályázóval a kapcsolatot tartja, és a kontrollt végzi az Oktatási és Közművelődési Bizottság elnöke és a Polgármesteri Hivatal szakreferense.

 

 1. A nyertes pályázó a Művelődési Központot az átvételi jegyzőkönyv alapján a külső-belső állag minőségének megállapításával veszi át.

 

 1. A Művelődési Központ külső-belső állagának megóvásáról, karbantartásáról, javításáról a nyertes pályázó gondoskodik. Az épület esetleges belső átalakításához, külső arculatának megváltoztatásához előzetesen kikéri az Önkormányzat hozzájárulását.

  

 1. Az intézmény felújítása az Önkormányzat feladata.

 

 1. A nyertes pályázó a leltár szerint veszi át az intézmény berendezését, szakmai felszerelését, bútorzatát és azokért anyagi felelősséget vállal. Gondoskodik az átvett eszközök állagának megóvásáról, javításáról, és pótlásáról.

Amennyiben nem hiánypótló új eszközök, bútorok, felszerelések kerülnek beszerzésre a vállalkozás megszűnésekor az eszközök megosztása az önkormányzati támogatás és a saját bevétel arányában illeti meg az Önkormányzatot, illetve a nyertes pályázót.

 

 1. A megállapodás megszűnésekor az eszközökkel leltár szerint el kell számolni.

 

 1. A nyertes pályázó saját költségvetéséből fedezi a működési kiadásokat.

 

 1. A Művelődési Központot az Önkormányzat 2010. augusztus 1-jétől 2015. július  31-ig adja át működtetésbe..

 

 1. A közművelődési szerződés szükség szerint, közös megállapodással, 3 hónappal előbb, a gazdasági év végével módosítható, illetve felbontható.

 

 1. A közművelődési megállapodás megszűnik:

·        a megállapodásban megállapított határidő lejártával

·        a tevékenység folytatására való jogosultság elvesztésével

·        az Önkormányzat kezdeményezésére a nála fennálló érdekmúlás, érdekvesztés, vagy szolgáltatás-ellenszolgáltatás értékaránytalanná válása esetén egyoldalúan 6 hónap felmondási idővel

·        a nyertes pályázó kezdeményezésére a nála fennálló érdekmúlás, érdekvesztés vagy szolgáltatás-ellenszolgáltatás értékaránytalanná válása esetén egyoldalúan 6 hónap felmondási idővel

 

23.  A szerződés megszűnése esetén el kell számolni. Elszámolás esetén a közüzemi díjhátralékot az Önkormányzat nem veszi át, azok a nyertes pályázót terhelik, továbbá a tevékenység bővítéséből eredő többletfeladatok pénzügyi kihatását is a nyertes pályázó viseli.

 

A pályázók köre:

 

A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. számú törvény 78. § és 79. § -a illetve a helyi rendelet 5.§ (2) bekezdése alapján közművelődési megállapodás köthető:

 

1.     Jogi személlyel (társadalmi szervezet, alapítvány, gazdasági társaság)

2.      magánszeméllyel (vállalkozó)

 

 

 A pályázatnak tartalmaznia kell:

 

 1. a feladat-ellátásra vonatkozó szakmai tervet
 2. szakmai tapasztalat, referenciák, eddigi közművelődési tevékenység bemutatását
 3. a közművelődési feladat- ellátására vonatkozó jogosultság igazolására szolgáló dokumentumok másolatát:

non-profit szervezetek: bírósági bejegyzést igazoló okirat  hiteles másolata, az alapszabály hiteles , illetve alapító okirat hiteles másolata

gazdasági társaság: cégbírósági bejegyzés, társasági szerződés hiteles másolata

vállalkozók: vállalkozói igazolvány másolata

 1. nyilatkozat: a pályázati kiírásban szereplő feladatok elvégzésének vállalásáról, az adott feltételek elfogadásáról (melyek a közművelődési megállapodás részét fogják képezni)

 

A határidőn túl érkezett, illetve a kötelező mellékleteket nem tartalmazó pályázatok elutasításra kerülnek, hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 19.

 

A pályázatokat Sárbogárd Város Önkormányzata címére (Polgármesteri Hivatal 7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.) kell benyújtani.

 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2010. június 8.

 

A nyertes pályázóval az önkormányzat közművelődési megállapodást köt. A feladat-ellátás kezdete: 2010. augusztus 1.

 

A pályázati elbírálás eredményéről minden pályázót írásban értesítünk 2010. június 18-ig.

 

Bővebb információt kérhetnek a Polgármesteri Hivatal szakreferensétől (7000 Sárbogárd, Hősök tere 2. I. emelet 21.)

 

 

Sárbogárd, 2010. április 13.

                         

                                                                          Juhász János

                                                                          polgármester

Koronavírus tájékoztató

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

MONTÁZS projekt

Inkább bringázz

Esemény otthon projekt

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem