.

 

 
https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Gyermekorvosi ellátásról
Térítési díj (étkezés) tájékoztatóési időpont
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató
2020. június 8-án
várhatóan 9 - 13 óráig 
áramszünet lesz
Érintett utcák, szakaszok:
Sárbogárd, Töbörzsök
Balassi Bálint utca, Katona utca 1-9., 2-24. 

------------------

2020. június 9-én
várhatóan 8 - 17 óráig
áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárbogárd, Töbörzsök
Balassi Bálint utca, Katona utca 1-9., 2-24., Abai út 2-48., 1-35.
Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL
A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.Erről információ:ITT

Dr. Venicz Anita
   jegyző   
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
MÁV Tájékoztató

 

 

 

 

Pusztaegresi Klub közművelődési megállapodással történő további üzemeltetésére IV.

Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
az 1/2000.(II.14.) Ktr. számú az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló helyi rendelete értelmében
pályázatot hirdet közművelődési feladatellátás átadására

az önkormányzati fenntartású
Pusztaegresi Klub
közművelődési megállapodással történő további üzemeltetésére

 

A pályázat célja:

A 1/2000.(II.14.) Ktr. számú az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló helyi rendelet értelmében a közművelődési feladat ellátása az alábbiak szerint:

1. A Pusztaegresi Klub (7018 Pusztaegres, Köztársaság tér 15.) / továbbiakban: Klub /az Önkormányzat tulajdonában van. Az Önkormányzat az 1997. évi CXL. törvény 76.§-ában meghatározott közművelődési feladatait, ugyanezen tv. 79 §-a, illetve az 1/2000. (II.14.) Ktr. számú helyi rendelete / továbbiakban: Rendelet /értelmében a Klub üzemeltetésére, a Rendeletében megfogalmazott közművelődési feladatok megvalósítására a nyertes Pályázóval közművelődési megállapodást köt.

2. A megállapodás a Klub üzemeltetésének rendezése, az Önkormányzat kötelező közművelődési feladatainak ellátása érdekében kötik.

3. Az Önkormányzat 2008. évre 970.000 Ft támogatást biztosított. Ezen összeg a képviselő-testület döntésétől függően változhat, az alábbiakban meghatározott közművelődési feladatok ellátásáért, megszervezéséért, a Klub üzemeltetéséért.

A további években a támogatás összege a mindenkori költségvetés készítésekor külön tárgyalás alapját képezi. Az évi támogatási hozzájárulást negyed éves bontásban kerül utalásra.

4. A fent említett támogatás ellenében a nyertes Pályázó gondoskodik a Rendelet értelmében az alábbi feladatok ellátásáról:
a, vállalja a városrészi közösségi élet szervezését, ennek érdekében
b, ünnepeket, szórakozási alkalmakat teremt
c, a hagyományőrzés szolgálatában helyismereti kiállításokat, rendezvényeket produkál
d, a településrész lakosságmegtartó erejének növelése érdekében a közösségi teret a településrész lakosainak rendelkezésére bocsátja
e, támogatja az ismeretszerző, amatőr alkotó, művelődési közösségek és civil szervezetek működését, azok tevékenységéhez, közösségi programjaihoz lehetőség szerint biztosítja a helyszínt.
f, Nyugdíjas Klubnak ingyenesen biztosít helyet.

5. A Klub közművelődési szolgáltatásait a házszabályok betartásával minden lakos igénybe veheti.

6. A Klub nyitva tartása megállapodás megkötésekor érvényben lévő nyitvatartási rend szerint, a nyitvatartási időt a nyertes Pályázó a rendezvényeknek megfelelően módosíthatja, azonban az intézmény heti nyitvatartási idejét nem csökkentheti.

7. A nyertes Pályázó a Klubban csak akkor engedélyezhet nem közművelődési profitorientált tevékenységet (pl. vásárok), ha az a szakmai munkát nem akadályozza, éppen ezért a nem kulturális, profitorientált tevékenység a Klub fent meghatározott nyitvatartási idején kívül zajlik.

8. A szakmai munkát a továbbiakban úgy kell szervezni, hogy minimum a tavalyi év szintjén teljesüljenek. Amennyiben a nyertes Pályázónak felróható okból a közművelődési tevékenység csökken vagy annak minősége romlik, akkor az Önkormányzat az éves működési támogatást arányos mértékben csökkenti.

9. A nyertes Pályázó köteles a tevékenységére vonatkozó összes jogszabályt betartani, így főképpen a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. számú tv. ide vonatkozó paragrafusait, illetve az Önkormányzat Rendeletét. Gondoskodik az intézmény szakszerű működéséről, anyagilag-erkölcsileg is felel a Klubban folyó tevékenységért, így azt legjobb tudása, szakmai képzettsége és ismeretei szerint irányítja.

10. A nyertes Pályázó a feladatok ellátása ideje alatt vállalt kötelezettségeiért maga felel, ugyancsak a működése alatt keletkező esetleges kárért, mind a munkajogi, a pénzügyi és a polgári jogi szabályok szerint felel.

11. A nyertes Pályázó köteles minden évben írásbeli szakmai beszámolót készíteni az Önkormányzat részére, amely áttekinti és értékeli az adott évben végzett közművelődési munkát, az ezen megállapodásban vállalt szakmai kötelezettségek megvalósulását, illetve megállapítja a következő év feladatait, annak költségvetési támogatását.

12. Az Önkormányzat részéről a nyertes pályázóval a kapcsolatot tartja, és a kontrollt végzi a Civil kapcsolatok, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke, az Oktatási és Közművelődési Bizottság elnöke és a Polgármesteri Hivatal szakreferense.

13. A nyertes Pályázó a Klubot az átvételi jegyzőkönyv alapján a külső-belső állag minőségének megállapításával veszi át.

14. A Klub külső-belső állagának megóvásáról, karbantartásáról, javításáról a nyertes Pályázó gondoskodik. Az épület esetleges belső átalakításához, külső arculatának megváltoztatásához előzetesen kikéri az Önkormányzat hozzájárulását.

15. Az intézmény felújítása az Önkormányzat feladata.

16. A nyertes Pályázó leltár szerint veszi át az intézmény berendezését, szakmai felszerelését, bútorzatát és azokért anyagi felelősséget vállal. Gondoskodik az átvett eszközök állagának megóvásáról, javításáról, és pótlásáról.
Amennyiben nem hiánypótló új eszközök, bútorok, felszerelések kerülnek beszerzésre a vállalkozás megszűnésekor az eszközök megosztása az önkormányzati támogatás és a saját bevétel arányában illeti meg az Önkormányzatot, illetve a nyertes Pályázót.

17. A megállapodás megszűnésekor az eszközökkel leltár szerint el kell számolni.

18. A nyertes Pályázó saját költségvetéséből fedezi a működési kiadásokat.

19. A Klubot az Önkormányzat 2009. január 1-jétől 2013. december 31-ig adja át működtetésre.

20. Az Önkormányzat – ha a közművelődési megállapodás megszűnik – vállalja a dolgozók további foglalkoztatását szakképzettségüknek megfelelően.

21. A közművelődési szerződés szükség szerint, közös megállapodással, 3 hónappal előbb, a gazdasági év végével módosítható, illetve felbontható.

22. A közművelődési megállapodás megszűnik:
· a megállapodásban megállapított határidő lejártával
· a tevékenység folytatására való jogosultság elvesztésével
· az Önkormányzat kezdeményezésére a nála fennálló érdekmúlás, érdekvesztés, vagy szolgáltatás-ellenszolgáltatás értékaránytalanná válása esetén egyoldalúan 6 hónap felmondási idővel
· a nyertes Pályázó kezdeményezésére a nála fennálló érdekmúlás, érdekvesztés vagy szolgáltatás-ellenszolgáltatás értékaránytalanná válása esetén egyoldalúan 6 hónap felmondási idővel.

23. A szerződés megszűnése esetén el kell számolni. Elszámolás esetén a közüzemi díjhátralékot az Önkormányzat nem veszi át, azok a nyertes Pályázót terhelik, továbbá a tevékenység bővítéséből eredő többletfeladatok pénzügyi kihatását is a nyertes Pályázó viseli.

A pályázók köre:

A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. számú törvény 78. § és 79. §-a, illetve a helyi rendelet 5.§ (2) bekezdése alapján közművelődési megállapodás köthető:

1. jogi személlyel (társadalmi szervezet, alapítvány, gazdasági társaság)
2. magánszeméllyel (vállalkozó)

A pályázatnak tartalmaznia kell:

1. a feladatellátására vonatkozó részletes szakmai tervet

2. szakmai tapasztalat, referenciák, eddigi közművelődési tevékenység bemutatását

3. a közművelődési feladatellátására vonatkozó jogosultság igazolására szolgáló dokumentumok másolatát:
-non-profit szervezetek: bírósági bejegyzést igazoló okirat másolata, az alapszabály, illetve alapító okirat másolata
-gazdasági társaság: cégbírósági bejegyzés, társasági szerződés másolata
-vállalkozók: vállalkozói igazolvány másolata

4. nyilatkozat: a pályázati kiírásban szereplő feladatok elvégzésének vállalásáról, az adott feltételek elfogadásáról (melyek a közművelődési megállapodás részét fogják képezni)


A határidőn túl érkezett, illetve a kötelező mellékleteket nem tartalmazó pályázatok elutasításra kerülnek, hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. november 30.

A pályázatokat Sárbogárd Város Önkormányzata címére (Polgármesteri Hivatal, 7000, Sárbogárd, Hősök tere 2.) kell benyújtani.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2008. december 15.


A nyertes Pályázóval az Önkormányzat közművelődési megállapodást köt. A feladatellátásának kezdete: 2009. január 1.

A pályázati elbírálás eredményéről minden pályázót írásban értesítünk 2008. december 31-ig.

Bővebb információt kérhetnek a Polgármesteri Hivatal szakreferensétől (7000, Sárbogárd, Hősök tere 2. I. emelet 21.).

 

Koronavírus tájékoztató
-ORSZÁGOS-

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató
FEJÉRVÍZ ZRT.
 
 

Pályázat (06.30)

Fejér FMRF hírlevél

Számlanyitás - MÁK
 

Állampapír vásárlás - MÁK

Hirdetmény (06.10)

EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Egyenlő Bánásmód Hatóság


MONTÁZS projekt

Rendőrségi tájékoztató

Könyvpályázat (06.05.)
Könyvtárfrissítés féláron | Kazinczy Ferenc könyvpályázat, 2020 ...

Esemény otthon projekt

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem