.

 

 
https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztatóési időpont
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL
A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.Erről információ:ITT

Dr. Venicz Anita
   jegyző   
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
MÁV Tájékoztató

 

 

 

 

Ajánlati felhívás (4 db építési telekre)

  

Ajánlati felhívás

 

 

 

1.)     Ajánlati felhívás

 

          Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 315/2007.(XI.9.) Kth. határozat alapján telekértékesítésre ajánlati felhívást tesz közzé, a város ÉK-i részén található 4 db építési telekre, magánerős lakásépítés céljából.

 

 

2.)     Az ajánlati felhívás az alábbi telkekre vonatkozik

 

 

Sor-

szám

 

Utca

 

Hrsz

 

m2

Minimum

vételár:

1300 Ft+ÁFA x m2

1

Fenyő

888/1

800

1.320.800 Ft

2

Fenyő

888/2

793

1.309.240 Ft

3

Fenyő

888/3

787

1.299.340 Ft

4

Fenyő

1069/22

1184

1.954.790 Ft

 

 

3.)     Az építési telkek műszaki jellemzői

 

          Kiépített út melletti ingatlanok, a Fenyő utcában vizes makadám burkolatúak. Az ingatlanok mentén az alábbi közmű törzshálózatok épültek ki: víz, villany,  szennyvíz.

 

          A törzshálózatokra történő csatlakozásért külön közműfejlesztési hozzájárulást a víz, szennyvíz esetében fizetni nem kell, az a vételárban szerepel. A vételár nem tartalmazza a víz, villany közműbekötések díját, ill. házi szennyvíz átemelők beüzemelésének költségét. Ezen költségek az ingatlantulajdonost terhelik.

 

          Az ingatlanra a szennyvíz leágazó vezeték és a házi átemelő aknák kiépítésre kerültek, az átemelő berendezések a Fejérvíz Zrt (Sárbogárd, Tinódy u.146.) telephelyén díjmentesen átvehetőek. A víz és szennyvíz bekötéssel, beüzemeléssel járó mindennemű költség a leendő tulajdonosokat terheli.

 

          A telkek magánerős lakásépítésre szolgálnak, beépítettségük: kertvárosias lakóterület, tervezett oldalhatáros beépítéssel .

 

-

Megengedett legkisebb-legnagyobb építmény magasság

Kialakult fő rendeltetésű épület esetében 3,00 – 4,50 m. Nem fő rendeltetésű, ill. gazdasági épület esetében 3,00 – 4,00 m.

-

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke

 

30 %

-

Beépítési mód

Oldalhatáron álló beépítéssel

-

Megengedett legnagyobb szintterületi mutató

 

0,5

 

 

4.)     Az ingatlant terhelő kötelezettségek

 

Az ingatlan tehermentes.

Az ingatlant terhelő kötelezettség az építési telek adásvételi szerződésben vállalt 4 év beépítési kötelezettség. A beépítési kötelezettséget a kiíró abban az esetben tekinti teljesítettnek, amennyiben a lakásra használatbavételi engedéllyel rendelkezik a tulajdonos.

A beépítési kötelezettség teljesítésének biztosítására a 4 év eredménytelen eltelte esetére eladó (kiíró) az ingatlan visszavásárlásának jogát az adásvételi szerződésben kiköti.

A visszavásárlási ár az eredeti vételár összege csökkentve a használat idejére felszámolandó bérleti díj összegével, növelve a telekre fordított, számlával igazolt hasznos ráfordítások összegével.

                                              

5.)     Az ajánlat benyújtásának általános szabályai

 

-        Általános követelmény, hogy egy személy csak egy ingatlanra nyújthat be pályázatot.

=       Legalább minimális vételár megadásával, annak a szerződéskötés időpontjában történő egyösszegű fizetésének vállalásával.

=       Beépítési kötelezettség vállalása, visszavásárlási jog kikötése, elfogadása.

 

-        Ingatlannal rendelkező személy is pályázhat az alábbi feltételek szerint:

 

=       Nyilatkoznia kell arról, hogy a tulajdonában levő lakást, vagy családi házat a beépítési kötelezettség időpontjáig értékesíti.

=       Az új lakás építésével lakhatási körülményeiben minőségi változást ér el.

=       Meg kell határoznia a tulajdonában levő ingatlan (családi ház, lakás) jellemzőit, alapterületét, kitérve a ház falazatára, építési évére, komfortfokozatára.

 

6.)     Az ajánlat benyújtás helye, ideje

 

6.1.   Az ajánlati felhívás megjelenésének dátuma Sárbogárd város honlapján, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a Sárréti Hídban, 2012. március 1-e.

          A vételi ajánlatok benyújtásának határideje: 2012. április 3-a délelőtt 10.00 óra.

          Helye:  7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

                       Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala I. emelet 6. iroda.

 

6.2.   A vételi ajánlatot 2012. április 3-ig kell benyújtani zárt borítékban Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestület Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság elnökének címezve. A borítékon jól láthatóan legyen feltüntetve: „Vételi ajánlat építési telekre. Csak bizottság által bontható fel.”

 

7.)     Az ajánlat elbírálás módja, határideje

 

7.1.   Az ajánlati felhívásra érkezett ajánlatokat a Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság 2.000.000 Ft-ig, 2.000.000 Ft felett a Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság javaslatára a Képviselőtestület bírálja el.

         

          A beérkezett vételi ajánlatokat a Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság az alábbi szempontok szerint bírálja el:

 

 

 

Szempontok

Pontszám

1.

Vételár esetén 1.000 Ft/m2  felett 100 Ft-ként

5 pont

2.

35 év alatti házas, vagy élettárs

10 pont

3.

Gyermekek száma/gyermekenként

10 pont

4.

4 évnél rövidebb beépítési idő vállalása (1-től 4-ig arányosítva)

 

20 pont

5.

Nagykorú

10 pont

6.

Magyar állampolgár

10 pont

7.

 A közigazgatási területen belül lakó

10 pont

 

7.2.   Abban az esetben, ha több ajánlat érkezik, a magasabb pontszámot elért ajánlattevő nyeri el a vételi jogot. Azonos pontszám esetén a vételi jogról sorsolás dönt.

          A beérkezett ajánlatokat a Pénzügyi Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság 2012. április 15-ig bírálja el.

          A 4 évnél rövidebb beépítési kötelezettséget vállalót a késedelmes teljesítés idejére a Ptk szerinti kamatkifizetés terheli.

          Amennyiben ingatlannal nem rendelkező és ingatlan tulajdonos azonos pontszámot ér el, a nyertes ajánlattevő az ingatlannal nem rendelkező nyeri el a vételi jogot.

 

8.)     A döntésről való tájékoztatás

 

          A Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság döntéséről a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel és Sárréti Hídban történő hirdetéssel tájékoztatja a lakosságot.

 

          Az ingatlanokról bővebb felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal I. emelet 6-os számú irodájában , vagy telefonon a 25/520-260 - 22-es melléken lehet kérni.

 

 

Sárbogárd, 2012. március 1.

                

                                         Demeterné Dr. Venicz Anita
                                                             jegyző
          

Koronavírus tájékoztató

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

MONTÁZS projekt

Inkább bringázz

Esemény otthon projekt

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem